Mai­nos­toi­mis­ton roo­li brän­din rakentamisessa

Kirjoittanut: Creamedia

22.3.2024

Mai­nos­toi­mis­to on kes­kei­nen toi­mi­ja yri­tys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den brän­din luo­mi­ses­sa ja hal­lin­nas­sa. Asian­tun­te­muk­sem­me ja koke­muk­sem­me aut­ta­vat yri­tyk­siä raken­ta­maan vah­van, joh­don­mu­kai­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen brän­din. Olem­me kump­pa­ni, jon­ka avul­la brän­di pysyy kasas­sa, näkyy eri kana­vis­sa ja kes­tää aikaa. 

Brän­din raken­ta­mi­nen on jat­ku­va pro­ses­si, joka vaa­tii syväl­lis­tä ymmär­rys­tä, stra­te­gis­ta ajat­te­lua ja luo­vaa osaamista.

Yri­tyk­sen brän­di raken­tuu kai­kis­sa koh­taa­mis­pis­teis­sä ja edel­lyt­tää yri­tyk­sen aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta. Mai­nos­toi­mis­to ei siis yksin ole vas­tuus­sa brän­din luo­mi­ses­ta tai raken­ta­mi­ses­ta, vaan aut­taa yri­tys­tä mat­kan eri vai­heis­sa. Annam­me asiak­kai­dem­me kes­kit­tyä ole­maan oman alan­sa asian­tun­ti­joi­ta ja toi­mim­me mai­nos­toi­mis­to­na hei­dän rin­nal­laan brän­din navi­gaat­to­rei­na. Ymmär­räm­me mark­ki­noin­nin moni­mut­kai­suu­den ja digi­taa­li­sen aika­kau­den haas­teet ja mahdollisuudet.

Mitä kuu­luu roo­liim­me brän­din kehi­tyk­ses­sä – ava­taan­pa hieman.

Stra­te­gi­sen vision luominen

Jokai­nen vah­va brän­di alkaa sel­keäs­tä visios­ta. Mai­nos­toi­mis­to­na autam­me mää­rit­te­le­mään yri­tyk­sen ainut­laa­tui­sen arvo­lu­pauk­sen, tun­nis­ta­maan koh­de­ryh­mät ja aset­ta­maan sel­keät tavoitteet.

Visu­aa­li­nen identiteetti

Vaik­ka brän­di on pal­jon enem­män kuin visu­aa­li­set ele­men­tit, ne ovat sil­ti kes­kei­siä brän­din tun­nis­tet­ta­vuu­des­sa. Logon, väri­pa­le­tin, typo­gra­fian ja mui­den graa­fis­ten ele­ment­tien luo­mi­ses­sa var­mis­tam­me, että brän­di näyt­tää hyväl­tä. Voit lukea lisää brän­di­kä­si­kir­jan hyö­dyn­tä­mi­ses­tä blogistamme.

Tari­nan­ker­ron­ta

Ihmis­mie­li rakas­taa tari­noi­ta. Tari­nat herät­tä­vät tun­tei­ta, ja tun­teet sitout­ta­vat asiak­kai­ta. Autam­me luo­maan brän­di­ta­ri­nan, joka reso­noi koh­dey­lei­sö­si kans­sa, vah­vis­taa brän­din arvo­ja ja luo tun­ne­si­teen asiak­kaa­si ja brän­di­si välille.

Jat­ku­va vies­tin­tä ja markkinointi

Brän­din raken­ta­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa hoi­toa, vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia. Luom­me ja hal­lin­noim­me moni­ka­na­vai­sia kam­pan­joi­ta, jot­ka tuke­vat brän­din vies­tiä, säi­lyt­tä­vät sen rele­vans­sin ja pitä­vät sen hui­pul­la asiak­kai­den mielissä.

Mit­taa­mi­nen ja analysointi

On tär­ke­ää ymmär­tää, mit­kä toi­men­pi­teet toi­mi­vat ja mit­kä eivät. Emme siis nojaa vain luo­vuu­teen, vaan käy­täm­me dataa ja ana­ly­tiik­kaa var­mis­ta­maan, että yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet vie­vät lii­ke­toi­min­taan­ne halut­tuun suuntaan.

Digi­taa­li­set alus­tat hallussa

Digiai­ka­kau­del­la mai­nos­toi­mis­ton on olta­va mes­ta­ri monil­la digi­taa­li­sil­la alueil­la: verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lus­ta ja haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta sosi­aa­li­sen median hal­lin­taan ja digi­taa­li­siin mai­nos­kam­pan­joi­hin. Me var­mis­tam­me, että asiak­kai­dem­me brän­dit ovat näky­vil­lä ja vai­kut­ta­vat oikeis­sa kanavissa.

Luo­daan­ko yhteyk­siä teillekin?

Oli­pa kysees­sä sit­ten uuden brän­di-iden­ti­tee­tin luo­mi­nen, digi­taa­lis­ten kam­pan­joi­den hal­lin­ta tai saa­vu­tet­ta­vien verk­ko­si­vu­jen uudis­tus, me tuom­me pöy­tään osaa­mi­sen, into­hi­mon ja koke­muk­sen. Olem­me sil­ta brän­din ja sen ylei­sön välillä.

Teh­dään­kö teil­le­kin? Ota yhteyt­tä niin poh­di­taan, miten voi­sim­me olla avuksi!

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...