Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kirjoittanut: Creamedia

6.2.2024

Kan­sain­vä­li­nen Pan­to­ne tun­ne­taan värien asian­tun­ti­jay­ri­tyk­se­nä. Pan­to­ne jul­kai­see joka vuo­del­le oman tun­nus­vä­rin­sä, jos­ta se ennus­taa suur­ta tren­di­vä­riä niin tuo­te- ja graa­fi­seen suun­nit­te­luun, kuin muo­din ja sisus­tuk­sen­kin saralle.

Pan­to­nen väri­asian­tun­ti­jat ovat valin­neet vuo­den värin aina vuo­des­ta 1999 läh­tien. Vuo­den väriin hae­taan ins­pi­raa­tio­ta laa­jas­ti eri aloil­ta, kuten viih­de- ja elo­ku­va­teol­li­suu­des­ta, tai­tees­ta, muo­dis­ta ja desig­nis­ta sekä mat­kai­lus­ta. Värin valin­taan vai­kut­ta­vat myös maa­il­mas­sa val­lit­se­va kult­tuu­ri ja tunnelmat.

Pan­to­nen vuo­den väri hei­jas­taa maa­il­man tunnelmia

Pan­to­ne valit­see vuo­den värin, sil­lä se uskoo, että väril­lä on voi­ma vai­kut­taa mei­hin. Väri voi herät­tää tun­tei­ta, luo­da mie­li­ku­via ja vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­seem­me. Vuo­den väri ‑ohjel­man tavoit­tee­na on aut­taa yri­tyk­siä ja kulut­ta­jia ymmär­tä­mään parem­min, mil­lai­nen voi­ma väril­lä voi olla.

Väri on yksi tehok­kaim­mis­ta vies­tin­tä­vä­li­neis­tä, se on ensim­mäi­nen asia, jon­ka näem­me jo kau­kaa. Väri on visu­aa­li­nen kie­li, jota me kaik­ki ymmär­räm­me, väri voi usein myös ker­toa sen, mihin sanat eivät pys­ty. Pan­to­ne sanoo­kin halua­van­sa värien kaut­ta opet­taa meil­le, miten glo­baa­lis­sa kult­tuu­ris­sam­me tapah­tu­vat asiat ilmais­taan väri­kie­len kautta.

Vuo­si 2023 oli Viva Magentan

Vii­me vuo­den väri oli Viva Magen­ta, joka nimen­sä mukaan hei­jas­te­li purp­pu­raa. Väriä kuvail­tiin voi­mak­kaak­si ja voi­maan­nut­ta­vak­si. Viva Magen­tan sanot­tiin iloit­se­van puh­taas­ta ilos­ta sekä roh­kai­se­van kokei­le­maan ja ilmai­se­maan itseään.

Tämän vuo­den väri on Peach Fuzz

Vuo­den 2024 värik­si on valit­tu peh­meä per­si­kan sävy “Peach Fuzz”. Väri sym­bo­loi läm­pöä, empa­ti­aa ja yhteyt­tä. Ehkä­pä olet­kin jo tör­män­nyt Peach Fuzziin, eli vapaas­ti suo­men­net­tu­na ”per­sik­ka­pör­röön”.

Pan­to­nen mukaan tämän vuo­den värin ins­pi­raa­tio­na oli­vat eri­tyi­ses­ti luon­non ele­men­tit, kuten aurin­ko, maa ja vesi. Ins­pi­raa­tio­ta on saa­tu myös ihmi­sen kai­puus­ta läm­pöön, myö­tä­tun­toon ja yhtey­teen tois­ten­sa kans­sa. Vuo­den väri on maan­lä­hei­nen, läm­min, rau­hal­li­nen ja harmoninen.

Pan­to­nen mukaan Peach Fuzz on väri, joka tar­jo­aa lupauk­sen rau­hal­li­sem­mas­ta tule­vai­suu­des­ta — elät­te­lee ehkä toi­vei­ta jopa maa­il­man­rau­has­ta. Se on väri, joka herät­tää tun­tei­ta ja muis­to­ja — saa mei­dät tun­te­maan olom­me hyväksi.

Mihin vuo­den väri vaikuttaa?

Pan­to­nen valit­se­ma vuo­den väri vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti tule­van vuo­den muo­tiin, sisus­tuk­seen ja muo­toi­luun. Se näkyy uusis­sa mal­lis­tois­sa, tuo­te­suun­nit­te­lus­sa, pak­kauk­sis­sa ja graa­fi­ses­sa suunnittelussa.

Vuo­den väri vai­kut­taa laa­jas­ti, esi­mer­kik­si vii­me vuo­den väri “Viva Magen­ta” oli ins­pi­raa­tio­na monil­le uusil­le elekt­ro­niik­ka­lait­teil­le, kuten äly­pu­he­li­mil­le, tie­to­ko­neil­le ja televisioille.

Täl­le vuo­del­le tie­de­tään aina­kin Moto­ro­lan lan­see­ran­neen uuden äly­pu­he­li­men sävys­sä Peach Fuzz. Myös koti­mai­sen Tik­ku­ri­lan vuo­den väri “Nude in Nizza” hei­jas­te­lee Pan­to­nen vuo­den väriä.

Lue myös nämä:

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Elämme aikaa, jolloin tekoäly ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä aiheesta kuin aiheesta, myös suomen kielellä....