Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tunteita

Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tunteita

Visu­aa­li­sil­la sisäl­löil­lä on tänä päi­vä­nä mer­kit­tä­vä jalan­si­ja sekä mark­ki­noin­nis­sa että sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tun­tei­ta, sitout­taa vas­taa­not­ta­ja, kuten myös välit­tää infor­maa­tio­ta ja lisä­tä...
Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den teh­tä­vä­nä on saa­da aikaan vas­taa­not­ta­jas­sa muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Sen avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si...
Hyö­dyn­nä videoita

Hyö­dyn­nä videoita

Videois­ta on tul­lut yhä suo­si­tum­pia ja myös tär­keäm­piä mark­ki­noin­nin väli­nei­tä tämän päi­vän digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Mah­dol­li­suu­den kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti sekä tek­no­lo­gian että kulut­ta­jien käyt­täy­ty­mis­tot­tu­muk­sis­sa...
Kas­va­ta lii­ke­toi­min­taa­si Google Adsin avulla

Kas­va­ta lii­ke­toi­min­taa­si Google Adsin avulla

Olet­ko poh­ti­nut Google Ads ‑mai­non­taa, mut­ta et oikein tie­dä, mis­tä läh­teä liik­keel­le? Kan­nat­ta­vin­ta on aina antaa teh­tä­vä ammat­ti­lai­sen hoi­det­ta­vak­si, hel­pos­ti voi nimit­täin käy­dä niin, että kun tänään opet­te­let, ovat omi­nai­suu­det...
Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Aina ei ole mah­dol­li­suut­ta käyt­tää omia valo­ku­via. Useim­mi­ten kysees­sä on resurs­sien puu­te ja aika­pu­la. Kuva­pank­ke­ja hyö­dyn­ne­tään useas­ti myös sil­loin, kun et löy­dä omas­ta takaa sopi­vaa kuvaa esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuar­tik­ke­lin...
Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Verk­ko­si­vus­tol­le kan­nat­taa teh­dä vuo­si­huol­to, mik­sei useam­pi­kin. Verk­ko­si­vus­ton nykyi­sen sisäl­lön tar­kas­tus ja van­ho­jen tie­to­jen pois­ta­mi­nen sään­nöl­li­sin välia­join on tär­ke­ää. Auto­kaan ei pysy kun­nos­sa, ellei sitä välil­lä...