Vuo­den 2023 sosi­aa­li­sen median trendit

Vuo­den 2023 sosi­aa­li­sen median trendit

Vuo­den 2023 alet­tua, on aika hioa myös sosi­aa­li­sen median stra­te­giat timant­ti­seen kun­toon. Täs­sä onnis­tuak­se­si, on syy­tä ottaa huo­mioon tule­van vuo­den some-mai­non­nan tren­dit, jois­ta käy­dään­kin jo pal­jon kes­kus­te­lua. Hel­pot­taak­sem­me...
Logo­suun­nit­te­lu vaa­tii osaamista

Logo­suun­nit­te­lu vaa­tii osaamista

Näet­kö usein brän­de­jä tai yri­tyk­siä ilman omaa logoa? — Etkö? Se joh­tuu luon­nol­li­ses­ti sii­tä, ettei nii­tä juu­ri ole. Yri­tyk­se­si tai brän­di­si logo vai­kut­taa voi­mak­kaas­ti ensi­vai­ku­tel­maan, jon­ka annat. Hyvä logo erot­tuu jou­kos­ta ja se...
Ker­ro tari­na­si videolla

Ker­ro tari­na­si videolla

Sano­taan, että kuva ker­too enem­män, kuin tuhat sanaa. Video puo­les­taan pitää sisäl­lään usei­ta kuvia, joten voi­daan var­mas­ti sanoa, että video ker­too enem­män, kuin mil­joo­na sanaa.  Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on tari­na. Tari­nan voi tuo­da...
Sosi­aa­li­nen media vaa­tii markkinointibudjetin

Sosi­aa­li­nen media vaa­tii markkinointibudjetin

Mark­ki­noin­nin bud­je­toin­nin poh­ja­na tulee aina olla käsi­tys sii­tä, mis­sä kana­vis­sa oma koh­dey­lei­sö viet­tää aikaansa.  Verk­ko­so­vel­lus­ten käyt­tö jat­kaa kas­vu­aan ja vii­meis­ten vuo­sien aika­na koe­tut muut­tu­neet tilan­teet ovat aja­neet...
Tuo­te­pak­kaus on media

Tuo­te­pak­kaus on media

Tuo­te­pak­kauk­set puhu­vat omaa sana­ton­ta kieltään.  Ihmi­nen näkee huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min, kuin lukee tai kuu­lee. Pak­kauk­sen väri ja muo­to vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti tuot­teen välit­tä­mään mie­li­ku­vaan ja laa­tuun. Sitä ei ehkä tule edes...