WTF Design on Kaup­pa­leh­den Kestomenestyjä!

Kirjoittanut: Creamedia

17.4.2024

Tun­nus­lu­ku­ver­tai­lu­jen perus­teel­la WTF Design on sijoit­tu­nut jäl­leen kaik­kien suo­ma­lais­ten yri­tys­ten ja oman toi­mia­lan­sa par­haim­pien yri­tys­ten jouk­koon. Meil­le myön­net­tiin Kaup­pa­leh­den Kes­to­me­nes­ty­jä-ser­ti­fi­kaat­ti osoi­tuk­se­na sii­tä, että olem­me saa­vut­ta­neet Menes­ty­jä-luo­ki­tuk­sen kah­te­na peräk­käi­se­nä vuotena.

Menes­ty­jä-ser­ti­fi­kaat­ti ker­too sii­tä, että joh­ta­mi­nen, lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gia, hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen, sitou­tu­nei­suus ja jat­ku­va kehit­ty­mi­nen ovat yri­tyk­sel­lä hal­lus­sa. Vuo­si­na 2023–2024 vain noin 5 % suo­ma­lai­sis­ta osa­keyh­tiöis­tä kuu­luu Kaup­pa­leh­den Kestomenestyjiin.

Menes­ty­jä­luo­ki­tus edel­lyt­tää, että yri­tys on talou­del­li­sen suo­ri­tus­ky­kyn­sä perus­teel­la sekä koko maan että oman toi­mia­lan­sa par­haim­mis­toa. Luo­ki­tus mit­taa yri­tys­ten talou­del­lis­ta suo­ri­tus­ky­kyä seu­raa­vil­la mittareilla: 

  • kas­vua
  • kan­nat­ta­vuus
  • tulos
  • mak­su­val­mius
  • vaka­va­rai­suus ja 
  • ris­kin­sie­to­ky­ky

Näi­den mit­ta­rei­den valos­sa olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Kii­tos täs­tä saa­vu­tuk­ses­ta kuu­luu tii­mil­lem­me, asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me – te teet­te menes­tyk­sem­me mahdolliseksi. 

Menes­ty­tään yhdes­sä myös tulevaisuudessa!

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...