Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tunteita

Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tunteita

Visu­aa­li­sil­la sisäl­löil­lä on tänä päi­vä­nä mer­kit­tä­vä jalan­si­ja sekä mark­ki­noin­nis­sa että sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tun­tei­ta, sitout­taa vas­taa­not­ta­ja, kuten myös välit­tää infor­maa­tio­ta ja lisä­tä...
Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den teh­tä­vä­nä on saa­da aikaan vas­taa­not­ta­jas­sa muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Sen avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si...
Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Aina ei ole mah­dol­li­suut­ta käyt­tää omia valo­ku­via. Useim­mi­ten kysees­sä on resurs­sien puu­te ja aika­pu­la. Kuva­pank­ke­ja hyö­dyn­ne­tään useas­ti myös sil­loin, kun et löy­dä omas­ta takaa sopi­vaa kuvaa esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuar­tik­ke­lin...