Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kan­sain­vä­li­nen Pan­to­ne tun­ne­taan värien asian­tun­ti­jay­ri­tyk­se­nä. Pan­to­ne jul­kai­see joka vuo­del­le oman tun­nus­vä­rin­sä, jos­ta se ennus­taa suur­ta tren­di­vä­riä niin tuo­te- ja graa­fi­seen suun­nit­te­luun, kuin muo­din ja sisus­tuk­sen­kin...
Innol­la ja uusin voi­min koh­ti uut­ta vuotta!

Innol­la ja uusin voi­min koh­ti uut­ta vuotta!

Kuu­kausi sit­ten oli kah­des­sa mai­nos­toi­mis­tos­sa jän­nät pai­kat, sil­lä molem­mat oli­vat omal­la taval­laan uuden edes­sä. Poh­joi­sem­mas­sa toi­mis­tos­sa poh­dit­tiin, miten ete­lää koh­ti aamu­var­hai­sel­la mat­kan­neet yrit­tä­jät pär­jää­vät yhden...
Kun Kitin­kan­nuk­ses­ta tuli Kunnas

Kun Kitin­kan­nuk­ses­ta tuli Kunnas

Kan­nuk­ses­sa sijait­se­va, kun­tou­tus- ja hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­joa­va Kitin­kan­nus valit­si Crea­me­dian kump­pa­nik­seen mark­ki­noin­nin kon­sep­toin­ti­työ­hön. Crea­me­dian tii­min muo­dos­ti­vat kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja Olli Ilma­nen ja...
Mark­ki­noin­nin näky­miä vuo­del­le 2024

Mark­ki­noin­nin näky­miä vuo­del­le 2024

Aal­lon har­jal­la pysy­mi­nen on mark­ki­noin­nis­sa, kuten niin mones­sa muus­sa­kin asias­sa vält­tä­mät­tö­myys. Mark­ki­noin­nin teke­mi­sen mai­se­ma muut­tuu ja kehit­tyy jat­ku­vas­ti. Mai­nos­toi­mis­ton teh­tä­vä­nä on olla sekä ute­lias että innos­tu­neen...