Vuo­den 2023 sosi­aa­li­sen median trendit

Vuo­den 2023 sosi­aa­li­sen median trendit

Vuo­den 2023 alet­tua, on aika hioa myös sosi­aa­li­sen median stra­te­giat timant­ti­seen kun­toon. Täs­sä onnis­tuak­se­si, on syy­tä ottaa huo­mioon tule­van vuo­den some-mai­non­nan tren­dit, jois­ta käy­dään­kin jo pal­jon kes­kus­te­lua. Hel­pot­taak­sem­me...
Case: Softwa­ve

Case: Softwa­ve

Kiin­nos­ta­vil­la sisäl­löil­lä jopa 60% enem­män lisämyyntiä Ohjel­mis­to­y­ri­tys Softwa­ve on tie­don ana­ly­soin­nin, jalos­ta­mi­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja, joka tar­jo­aa digi­taa­li­sia pal­ve­lu- ja järjestelmäratkaisuja.  Crea­me­dia ja...
Case: Jun­nik­ka­la

Case: Jun­nik­ka­la

Kan­nol­ta kan­sain­vä­li­sil­le markkinoille Kala­jo­ki­nen per­hey­ri­tys Jun­nik­ka­la Oy on yksi maa­il­man moder­neim­mis­ta mekaa­ni­sen puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den lai­tok­sis­ta. Yri­tyk­sen asia­kas­a­jat­te­lu läh­tee met­säs­tä ja kul­kee koko ket­jun...
Case: Haa­pa­jär­vi

Case: Haa­pa­jär­vi

Tee oikein – kun­ta­mark­ki­noi roh­keas­ti kuten Haapajärvi Vuon­na 1999 Kes­ki-Euroo­pan tele­vi­siois­sa pyö­ri ison, kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen jää­tee­mai­nos, jos­sa ret­ki­kun­ta tar­poo ark­ti­sis­sa olois­sa – ja mil­tei hau­tau­tuu lumi­vyö­ryn alle....
Case: Korv-Görans

Case: Korv-Görans

Pak­kaus on tär­keä brän­din­ra­ken­nuk­sen väline Brän­di­vies­ti välit­tyy tehok­kaim­min pak­kauk­sis­sa, sil­lä nii­tä kulut­ta­ja näkee useimmiten.  Brän­din kehit­tä­mi­sen ja ydin­vies­tien tar­ken­ta­mi­sen tulee­kin aina näkyä myös pak­kaus­ten...