Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Kirjoittanut: Creamedia

31.3.2023

Verk­ko­si­vus­tol­le kan­nat­taa teh­dä vuo­si­huol­to, mik­sei useam­pi­kin. Verk­ko­si­vus­ton nykyi­sen sisäl­lön tar­kas­tus ja van­ho­jen tie­to­jen pois­ta­mi­nen sään­nöl­li­sin välia­join on tär­ke­ää. Auto­kaan ei pysy kun­nos­sa, ellei sitä välil­lä huol­le­ta, sama kos­kee verkkosivujakin.

Sivu sivul­ta sisäl­tö sisällöltä

Tär­kein­tä on ede­tä työs­sä sys­te­maat­ti­ses­ti, eli tar­kas­tel­la koko sivus­to jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti sivu ker­ral­laan sekä pysäh­tyä poh­ti­maan sitä, onko ole­mas­sa ole­va sisäl­tö enää rele­vant­tia, voi­si­ko sen ehkä pois­taa koko­naan tai tar­vi­taan­ko koko­naan uut­ta ajan­ta­sais­ta sisältöä.

Sivu­hie­rar­kia

Koh­te­le sivu­ja­si nii­den arvol­le kuu­lu­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Tär­keät sivut on syy­tä nos­taa hie­rar­kias­sa ylem­mäs, eli mitä vähem­mil­lä klik­kauk­sil­la etusi­vul­ta­si on mat­kaa kysei­sel­le sivul­le, sitä kor­keam­mal­le se sivu­hie­rar­kias­sa sijoit­tuu. Anna vink­ke­jä myös haku­ko­neil­le sii­tä, mil­lais­ta sisäl­töä pidät tär­keä­nä lin­kit­tä­mäl­lä vähem­män tär­keil­le sivuil­le tär­kei­tä sisältösivujasi.

Toi­mii­ko sivu, kuten pitääkin?

Jos sivul­la ei ole kävi­jöi­tä tai mikä­li siel­lä ei teh­dä nii­tä asioi­ta, joi­ta haluai­sit (oppaan lataus, uutis­kir­jeen tilaus, yhtey­den­ot­to…), niin mie­ti, mitä pitää teh­dä, jot­ta saat kävi­jät teke­mään halua­mia­si asioi­ta. Muu­tok­sia teh­des­sä sivus­ton uusi osoi­te on tär­ke­ää säi­lyt­tää muut­tu­mat­to­ma­na, mikä­li mah­dol­lis­ta. Jos tämä ei onnis­tu, niin tulee muis­taa suo­rit­taa uudel­lee­noh­jaus van­has­ta osoit­tees­ta uuteen. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa voi olla tar­ve koko­naan uudel­le sivul­le, jol­loin sivun verk­ko-osoi­te­kin on opti­moi­tu sisäl­lön mukai­sek­si. Saa­tat myös huo­ma­ta, että sivus­tol­la­si on useam­mas­sa pai­kas­sa samaan aihee­seen liit­ty­vää sisäl­töä, jol­loin kan­nat­taa har­ki­ta sisäl­tö­jen yhdis­tä­mis­tä samaan paik­kaan. Jäl­leen täs­sä­kin on tär­ke­ää muis­taa ohja­ta van­han sivun osoi­te uudel­le sivulle.

Onko sisäl­tö vanhentunut?

Vaik­ka sivusi sisäl­tö oli­si­kin van­hen­tu­nut, niin ennen pois­ta­mis­ta kan­nat­taa var­mis­taa, onko sil­lä edel­leen­kin arvoa. Mikä­li sivul­le­si on ohjat­tu laa­duk­kai­ta link­ke­jä esi­mer­kik­si uutis­me­diois­ta, kan­nat­taa se hyö­dyn­tää uudel­lee­noh­jaa­mal­la sivusi osoi­te toi­seen par­hai­ten sisäl­töä vas­taa­vaan sivuun.

Tek­ni­nen suo­ri­tus­ky­ky sekä tietoturva

Verk­ko­si­vus­ton tie­to­tur­va pitää myös olla ajan tasal­la. Eri­lai­set (mones­ti laki­sää­tei­set­kin) ser­ti­fi­kaa­tit, stan­dar­dit ja direk­tii­vit ovat nyky­päi­vän sivuis­toil­la elin­tär­kei­tä ja nii­tä tulee yllä­pi­tää vuo­sit­tain. SSL-var­men­tei­den puut­tu­mi­nen saat­taa pahim­mil­laan joh­taa sii­hen että var­men­ta­ma­ton sivus­to voi jopa jää­dä selai­men estä­mäk­si, jol­loin osto­housut jalas­sa ole­va asia­kas ei pää­dy­kään sivul­le­si vaan ottaa suun­nak­si kilpailijan.

Verk­ko­si­vus­ton taus­tal­la toi­mi­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä (esim. PHP-ver­sio, sisäl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män (WordPress) ver­siot, eri­lai­set lisä­osat) tulee myös huo­leh­tia sekä tie­to­tur­van että verk­ko­si­vus­ton toi­mi­vuu­den kannalta.

Muis­ti­lis­taa ja vinkkejä

 • Tär­kein ohje: Jos sivu toi­mii hyvin, niin älä tee muu­tok­sia vain muut­ta­mi­sen ilosta.
 • Ete­ne jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti sivu ker­ral­laan ja var­mis­ta sisäl­lön ajantasaisuus
 • Huo­leh­di sii­tä, että tär­keät sivut ovat sivu­hie­rar­kias­sa ylimpänä
 • Säi­ly­tä van­ha, mut­ta arvo­kas sisäl­tö esim. van­ha uutinen
 • Älä mene­tä tär­kei­tä ulkoi­sia linkkejä
 • Yhdis­tä pääl­lek­käi­set tiedot
 • Huo­leh­di uudelleenohjauksista
 • Mie­ti tar­koin mitä teet sivuil­le, jotka: 
  • Ovat saa­neet pal­jon jako­ja sosi­aa­li­ses­sa mediassa
  • Nouse­vat hyvin hakukoneissa
  • Sivul­la on pal­jon kävi­jöi­tä ja sivulatauksia

Verk­ko­si­vus­ton vuo­si­kat­sas­tus Creamediasta

Jos tämän luet­tua­si sinul­le tuli tun­ne sii­tä, että vuo­si­huol­to oli­si pai­kal­laan, niin ota yhteyt­tä ja lai­te­taan hom­ma kuntoon.

Crea­me­dian vuo­si­kat­sas­tus 300 € + alv., pitää sisäl­lään sivus­ton kat­sas­tuk­sen ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set. Saat kat­sas­tuk­ses­ta säh­kö­pos­tii­si Verk­ko­si­vu­jen vuo­si­huol­lon kat­sas­tus­kor­tin, jos­ta näet kat­sas­tus­koh­teet huo­mioi­neen sekä toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set verk­ko­si­vus­ton vuo­si­huol­toon.  Sivus­ton muu­tos- ja päi­vi­tys­työt las­ku­te­taan tun­ti­hin­noin erik­seen teh­tä­vän sopi­muk­sen mukaan.

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...