Ker­ro tari­na­si videolla

Kirjoittanut: Creamedia

5.10.2022

Sano­taan, että kuva ker­too enem­män, kuin tuhat sanaa. Video puo­les­taan pitää sisäl­lään usei­ta kuvia, joten voi­daan var­mas­ti sanoa, että video ker­too enem­män, kuin mil­joo­na sanaa. 

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on tari­na. Tari­nan voi tuo­da vas­taa­not­ta­jil­le tutuk­si monin eri kei­noin. Sen voi ker­toa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, voit ker­toa tari­na­si puhe­li­mes­sa tai esit­tää power point ‑muo­dos­sa, vies­tiä säh­kö­pos­tis­sa ja niin edel­leen, väli­nei­tä kyl­lä löy­tyy. Mut­ta, mitä­pä jos esit­täi­sit­kin sen videon muodossa? 

Yri­tys­vi­deoi­ta voi­daan hyö­dyn­tää monin eri tavoin.  

Ajat­te­le, jos voi­sit­kin lähet­tää esi­mer­kik­si tuot­teen esit­te­lyn asiak­kaal­le­si säh­kö­pos­til­la. Vai­ku­tus on var­mas­ti suu­rem­pi, kuin tuo­te-esit­teen toi­mit­ta­mi­sel­la. Videoi­ta on kiva kat­soa ja mikä paras­ta, mukaan voi liit­tää tun­tei­siin vai­kut­ta­via ele­ment­te­jä, kuten esi­mer­kik­si musiikkia. 

Video­ta voit hyö­dyn­tää myös työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van raken­ta­mi­ses­sa. Anna työn­te­ki­jöi­de­si ker­toa videol­la omas­ta työs­tään ja voit hyö­dyn­tää video­ta rek­ry­toin­nis­sa ja hen­ki­lös­tön perehdyttämisessä. 

Videon voi­ma perus­tuu sii­hen, että voit ker­toa tuot­tee­si tai vaik­ka­pa yri­tyk­se­si tari­nan vai­kut­ta­vas­ti muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa — elä­vä­nä kuva­na. Sinun ei edes tar­vit­se itse olla fyy­si­ses­ti pai­kan päällä. 

Pal­ve­luk­ses­sa­si! 

Me olem­me tääl­lä sinua var­ten, saat meil­tä video­tuo­tan­not avai­met käteen –pal­ve­lu­na. Ideoim­me sisäl­lön, laa­dim­me käsi­kir­joi­tuk­sen, hoi­dam­me kuvauk­sen, valais­tuk­set, edi­toin­nin, stai­lauk­sen ja muok­kaam­me videon tar­pei­de­si mukai­se­si. Esi­mer­kik­si yri­tys­vi­deos­ta voi­daan muo­ka­ta lyhyi­tä ver­sioi­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa käy­tet­tä­vik­si somemainoksiksi. 

Työm­me puhu­koon puolestamme

Mil­tä kuu­los­taa, muu­te­taan­ko sinun­kin yri­tyk­se­si tai tuot­tee­si tari­na elä­väk­si kuvak­si? Tääl­tä löy­dät mais­tiai­sia toteut­ta­mis­tam­me video­tuo­tan­nois­ta. Kat­so ja viihdy!

Ota yhteyt­tä Crea­me­dian video­tuot­ta­jaan, soi­ta tai lähe­tä säh­kö­pos­ti Tur­bolle (Thorb­jörn Ljun­geld) ja ryh­dy­tään sanois­ta tekoihin! 

Lue myös nämä: