Crea­me­dia sai uudet omistajat

Kirjoittanut: Creamedia

1.12.2023

WTF Design on osta­nut Kok­ko­las­sa toi­mi­van mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian lii­ke­toi­min­nan Hil­la Group Oyj:ltä. Crea­me­dia jat­kaa Crea­me­dia­na ja toi­min­ta jat­kuu enti­seen tapaan Ran­ta­ka­tu kympissä.

WTF Desig­nin asia­kas­lu­pauk­se­na on luo­da asiak­kai­den brän­dit näky­väk­si mark­ki­noin­nin, vies­tin­nän ja digi­mark­ki­noin­nin kei­noin. Yri­tyk­sen asiak­kai­na on mm. eri teol­li­suu­den alan yri­tyk­siä, jul­kis­hal­lin­non orga­ni­saa­tioi­ta, kau­pun­ke­ja, kun­tia, mat­kai­lua­lan toi­mi­joi­ta, kulut­ta­jabrän­de­jä sekä kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­ta. WTF Desig­nin pal­ve­lui­ta ovat brän­din­ra­ken­nus ja luo­va suun­nit­te­lu, verk­ko­si­vus­to­jen ja mui­den verk­ko­pal­ve­lui­den raken­ta­mi­nen, mark­ki­noin­ti ja mai­non­ta sekä sisäl­lön­tuo­tan­to ja viestintä.

Säpäk­kyys, idis­te­ly, huo­len­pi­to, kas­vu ja vas­tuul­li­suus. Nämä ovat arvomme.

WTF Desig­nin yrit­tä­jät San­na ja Lasse

San­na Paak­ko­nen on perus­ta­nut WTF Desig­nin vuon­na 2008, ja toi­mii jat­kos­sa sekä WTF Desig­nin että Crea­me­dian toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vas­ta­ten mark­ki­noin­nis­ta, pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­ta, asiak­kuuk­sis­ta ja yri­tyk­sen HR-asiois­ta. Las­se Paak­ko­nen on WTF Desig­nin lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja. Hänen vas­tuul­laan ovat myyn­ti, mark­ki­noin­ti, stra­te­gi­nen suun­nit­te­lu sekä asiak­kuuk­sien joh­ta­mi­nen. Sisa­ruk­set San­na ja Las­se omis­ta­vat 100 % yri­tyk­sen osakkeista.Molemmat tul­laan näke­mään jat­kos­sa Oulun ja Raa­hen toi­mis­to­jen lisäk­si usein myös Kok­ko­lan toimipisteessä.

Olem­me raken­ta­neet toi­min­taam­me pit­kä­jän­tei­ses­ti ja posi­tii­vi­sel­la otteel­la, koko ajan kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia kar­toit­taen. Kun Crea­me­dian myö­tä tar­jou­tui mah­dol­li­suus vah­vis­taa ase­maa Kes­ki-Poh­jan­maal­la, emme voi­neet ohit­taa tätä ainut­laa­tuis­ta tilai­suut­ta. Crea­me­dian lii­ke­toi­min­ta­kaup­pa oli tar­koin har­kit­tu kas­vu­loik­ka, joka tuo myös uut­ta suun­taa toiminnallemme.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja San­na Paakkonen

Olem­me säpäk­kää teke­mis­tä arvos­ta­va mai­nos­toi­mis­to, jon­ka mis­sio on vah­vis­taa asiak­kai­den kil­pai­lu­ky­kyä.  Haluam­me siis aut­taa asiak­kai­tam­me pal­ve­le­maan omaa koh­de­ryh­mään­sä parem­min, vas­tuul­li­sem­min ja laadukkaammin.

Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Las­se Paakkonen

Raa­hen Vuo­den yrittäjät

WTF Design San­na ja Las­se pal­kit­tiin loka­kuus­sa Raa­hen Vuo­den yrit­tä­ji­nä. Pal­kit­se­mis­pe­rus­te­luis­sa todet­tiin seuraavaa:

Vahvas­ti kas­vu­po­lul­la ole­va per­hey­ri­tys on laa­jen­ta­nut omis­ta­ja­poh­jaan­sa ja teh­nyt kas­vu­loi­kan alal­laan. Yri­tys raken­taa brän­di­ään ja tun­net­tuut­taan taval­la, joka on teh­nyt yri­tyk­ses­tä hou­kut­te­le­van sekä asiak­kail­le että työn­ha­ki­joil­le. WTF Design on aidos­ti asiak­kaan­sa kump­pa­ni, joka vies­tin­näs­sään välit­tää asia­tie­toa mark­ki­noin­nis­ta mie­len­kiin­toi­sel­la, taval­lis­ta ihmis­tä­kin kiin­nos­ta­val­la taval­la ja nos­taa posi­tii­vi­ses­ti esil­le myös koti­kau­pun­gin, jos­sa yri­tyk­sen käden­jäl­ki näkyy sekä Raa­hen kau­pun­gin että yksi­tyis­ten yri­tys­ten brän­deis­sä. Tapa, jol­la yrit­tä­jät hoi­ta­vat yri­tys­toi­min­taan­sa ja näky­vyyt­tään on rai­kas­ta ja talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa.

Yhdes­sä eteenpäin!

Crea­me­dia­lais­ten luo­vuus syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­den par­haak­si. Luo­tet­ta­vuus perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

WTF Design nou­dat­taa päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­saan tii­mil­le tär­kei­tä arvo­ja, jot­ka hei­jas­te­le­vat tii­min koke­mus­poh­jaa, tapaa teh­dä töi­tä, ruok­kia luo­vuut­ta ja koh­da­ta asiak­kaat omien alo­jen­sa par­haa­na asiantuntijana.

Arvot ins­pi­roi­vat siis sekä Crea­me­di­aa että WTF Desig­nia kehit­ty­mään yhdes­sä entis­tä­kin moni­puo­li­sik­si osaa­jik­si. Yhtei­nen tah­to­ti­lam­me on lunas­taa lupauk­sem­me asiak­kail­lem­me osaa­vi­na sekä luo­tet­ta­vi­na ja luo­vi­na mark­ki­noin­nin ammattilaisina.

Kat­se tule­vai­suu­teen ja yhdes­sä eteen­päin! Täl­tä poh­jal­ta on hyvä jatkaa.

Lue myös nämä: