I dagens hek­tis­ka arbets­liv, kan det ver­ka svårt eller ibland till och med menings­löst att läg­ga pla­ner för en avläg­sen fram­tid. Men onö­digt är det inte.

Det gam­la ordsprå­ket “väl pla­ne­rat är hälf­ten gjort” stämmer.

Med fram­tidspla­ner i åtan­ke — en mark­nadsfö­rings­stra­te­gi är abso­lut nöd­vän­dig, enkel och ett bra verk­tyg för före­tag av alla stor­le­kar. Vi kan sna­ra­re säga att det är nöd­vän­digt, oav­sett om målen är små eller stora.

En mark­nadsfö­rings­stra­te­gi ökar pla­ne­ring, struk­tur och sam­ti­digt lätt­nad i arbe­tet, både som ensam och i team. Mark­nadsfö­rings­stra­te­gins upp­gift är att förbätt­ra före­ta­gets mark­nadsfö­ring och kommunikation.

Vi sam­mans­täll­de några punk­ter, som säker­li­gen kom­mer att vara använd­ba­ra när du byg­ger upp en mark­nadsfö­rings­stra­te­gi. Läs vida­re och fån­ga våra tips!

En bra mark­nadsfö­rings­stra­te­gi bör åtmins­to­ne sva­ra föl­jan­de frågor

Vem är målgruppen?

Den här frå­gan är för­mod­li­gen en av de vik­ti­gas­te och mest utma­nan­de att bes­täm­ma sig för. Tänk inte bara på vem du skul­le kun­na säl­ja till, utan även vem du skul­le vil­ja säl­ja till. Huru­da­na är dina drömkunder?

Hur får jag min målgrupp att bli int­res­se­rad av mitt varumärke?

Det är vik­tigt att bes­täm­ma målgrup­pen så att du kan pro­duce­ra innehåll som tillför mer­vär­de och ins­pi­re­rar dem. När publi­ken int­res­se­ras av ditt innehåll, är själ­va för­sälj­nin­gen myc­ket lät­ta­re och sannolikt.

Vad är kärn­buds­ka­pet jag vill berätta?

När du ska­par en mark­nadsfö­rings­stra­te­gi är det bra att kom­ma ihåg att defi­nie­ra ditt eget kärn­buds­kap, vad vill du berät­ta för dina kun­der.  Kärn­buds­ka­pet säkers­täl­ler enhe­ten mel­lan mark­nadsfö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. Det skil­jer dig också från dina kon­kur­ren­ter och vägle­der allt du gör.

Vil­ka tren­der är popu­lä­ra och vil­ka kana­ler använ­der jag?

I dagens läge stic­ker du inte nöd­vän­digt­vis ut ur mäng­den med att då och då pos­ta innehåll på socia­la meder. Du mås­te veta vil­ken kanal och publice­rings­sätt är popu­lärt bland din val­da målgrupp; är det Face­book eller Tik­Tok? Är bild­ka­rusel­ler­na eller reel­sen i Ins­ta­gram tillfäl­ligt mer popu­lä­ra? Tren­der­na kom­mer och går, de är bra att obser­ve­ra men också att hål­la sig till­räckligt vaken för att vara redo att byta rikt­ning. Tren­der­na kan också rela­te­ras till köp­be­teen­de eller egent­li­gen till vad som helst. Det är även möj­ligt att ska­pa tren­der. Hur är det med kana­ler? Fun­ge­rar TV-reklam, når jag mina kun­der med hjälp av radio­reklam, ska jag gå på mäs­sor eller köper jag tryckt reklam? Alter­na­tiv finns.

Vad är mina mål?

Det är självklart att målet med mark­nadsfö­rin­gen är att öka för­sälj­nin­gen. Om målen sätts vid fel punkt i inköps­proces­sen kom­mer hela bud­ge­ten att gå till spil­lo. Därför är det alltså nöd­vän­digt att sty­ra mark­nadsfö­rings­re­sur­ser­na och bud­ge­ten kor­rekt. Här bör man tän­ka på hel­he­ten, istäl­let för ens­kil­da delar.

Senast nu efter des­sa frå­gor är det bra att bör­ja pla­ne­ra. En välg­jord mark­nadsfö­rings­stra­te­gi är redan hälf­ten gjort. För att ska­pa en framgångs­rik mark­nadsfö­ringsplan kan du inte längre nöja dig med de gam­la vanor­na som du använt i fle­ra år. En mark­nadsfö­rings­stra­te­gi bör grans­kas kons­tant och ändras vid behov. Ifall din mark­nadsfö­rings­stra­te­gi är håll­bar och framgångs­rik kom­mer den att hål­la sig upp­da­te­rad med förändrin­gar i socia­la medier såväl som de nya trenderna.