Vii­si vink­kiä toi­mi­vaan markkinointistrategiaan

Kirjoittanut: Creamedia

2.6.2022

Tämän päi­vän työ­elä­män hek­ti­ses­sä arjes­sa suun­ni­tel­mien teko kau­kai­seen tule­vai­suu­teen voi tun­tua vai­keal­ta tai jos­kus jopa tur­hal­ta. Mut­ta, tur­haa se ei ole. 

Van­ha sanon­ta “hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty” puol­taa paikkaansa.

Tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia sil­mäl­lä­pi­täen — mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on ehdot­to­mas­ti tar­peel­li­nen, help­po ja hyvä työ­ka­lu kai­ken­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le. Ennem­min­kin voi­sim­me sanoa sen ole­va vält­tä­mä­tön, oli­vat tavoit­teet sit­ten pie­niä tai suuria.

Mark­ki­noin­ti­stra­te­gia lisää suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, struk­tuu­ria ja samal­la hel­po­tus­ta teke­mi­seen, niin yksin kuin tii­mis­sä. Mark­ki­noin­ti­stra­te­gian teh­tä­vä­nä on tehos­taa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia ja viestintää.

Koko­sim­me muu­ta­man koh­dan, jois­ta on var­mas­ti hyö­tyä mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa raken­taes­sa. Lue eteen­päin ja nap­paa vin­kit talteen!

Hyvän mark­ki­noin­ti­stra­te­gian tuli­si vas­ta­ta aina­kin seu­raa­viin kysymyksiin

Mikä on kohderyhmäni?

Tämä on ken­ties yksi tär­keim­mis­tä ja haas­ta­vim­mis­ta pää­tet­tä­vis­tä asiois­ta. Älä mie­ti ainoas­taan kenel­le voi­sit myy­dä, vaan myös sitä kenel­le haluai­sit myy­dä. Mil­lai­sia ihan­ne asiak­kaa­si olisivat? 

Kuin­ka saan koh­de­ryh­mä­ni kiin­nos­tu­maan brändistäni?

Koh­de­ryh­mä on tär­ke­ää mää­rit­tää, jot­ta osaat tuot­taa juu­ri heil­le lisä­ar­voa tuo­vaa, sekä ins­pi­roi­vaa sisäl­töä. Kun ylei­sö­si innos­tuu sisäl­löis­tä­si, on itse myyn­ti jo pal­jon hel­pom­paa ja todennäköisempää.

Mikä on ydin­vies­ti­ni, jota haluan kertoa?

Mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa luo­des­sa on hyvä muis­taa mää­ri­tel­lä myös oma ydin­vies­ti, mitä asiak­kail­le halu­taan ker­toa. Ydin­vies­ti var­mis­taa mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän yhte­näi­syy­den. Se myös erot­taa sinut kil­pai­li­jois­ta, sekä ohjaa kaik­kea tekemistä.

Mit­kä tren­dit ovat nousus­sa ja mitä kana­via käytän?

Enää et vält­tä­mät­tä nos­ta itseä­si ylös mas­sas­ta vain pos­taa­mal­la sil­loin täl­löin sosi­aa­li­seen medi­aan. On tie­det­tä­vä mikä kana­va ja pos­taus­ta­pa tren­daa vali­tus­sa koh­de­ryh­mäs­sä; onko se Face­book vai ken­ties Tik­Tok? Entä tren­daa­ko Ins­ta­gra­mis­sa parem­min kuva­ka­rusel­li vai reels? Tren­dit tule­vat ja ne mene­vät, ne on hyvä huo­mioi­da, mut­ta pysy­tel­lä myös sen ver­ran hereil­lä, jot­ta on val­mis muut­ta­maan suun­taa. Tren­dit voi­vat liit­tyä myös osto­käyt­täy­ty­mi­seen tai oikeas­taan mihin tahan­sa. Tren­de­jä on myös mah­dol­lis­ta syn­nyt­tää. Entä­pä kana­vat? Toi­mii­ko tele­vi­sio­mai­non­ta, entä tavoi­tan­ko asiak­kaa­ni radio­mai­non­nan avul­le, menen­kö mes­suil­la vai ostan­ko print­ti­mai­non­taa? Vaih­toeh­to­ja löytyy.

Mit­kä ovat tavoitteeni?

On sel­vää, että mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on aina lisä­tä myyn­tiä. Jos tavoit­teet ase­te­taan kui­ten­kin vää­rään koh­taan osto­pro­ses­sia, menee koko bud­jet­ti täy­sin hara­koil­le. On siis tun­nis­tet­ta­va ne asiat, jois­sa voi­daan paran­taa, jot­ta mark­ki­noin­nin resurs­sit ja bud­jet­ti suun­na­taan oikein. Täs­sä on mie­tit­tä­vä koko­nai­suut­ta, yksit­täis­ten osien sijaan.

Näi­den kysy­mys­ten jäl­keen on vii­meis­tään hyvä aloit­taa suun­nit­te­lu. Hyvin laa­dit­tu mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on jo puo­lik­si teh­ty. Jot­ta saat luo­tua tulok­sel­li­sen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man, et enää voi tyy­tyä van­hoi­hin tapoi­hin, samoi­hin joi­ta olet käyt­tä­nyt jo vuo­sia. Mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa on tar­kas­tel­ta­va jat­ku­vas­ti ja sitä tulee myös muut­taa, jos tar­ve vaa­tii. Mikä­li mark­ki­noin­ti­stra­te­gia­si on kes­tä­vä ja tulok­sel­li­nen, pysyy se ajan tasal­la niin sosi­aa­li­sen median muu­tok­sis­ta, kuin uusim­mis­ta nouse­vis­ta trendeistä.

Lue myös nämä: