Ser du ofta varu­mär­ken eller före­tag som inte har en logo? — Inte? Det beror helt enkelt av det, att det knappt finns några.

Ditt före­tag eller varu­mär­kets logo påver­kar starkt, huru­dant förs­ta int­ryck du ger. En bra logo stic­ker ut från mäng­den och förblir min­nes­värd. Din logo har stor bety­del­se, hur dina kun­der upple­ver ditt företag/varumärke.

Vad bör tän­kas på när du desig­nar din logo?

När du desig­nar en logo­typ mås­te du först ta hän­syn till ditt före­tags bransch och iden­ti­tet. Vad vill du ge för buds­kap via din logo? Pro­fes­sio­na­li­tet, empa­ti, fär­dig­he­ter eller stil? Logo­ty­pens visuel­la utseen­des upp­gift är att få fram ditt före­tags per­son­lig­het och att för­med­la den öns­ka­de bil­den. Fär­ger, for­mer, ord och ele­ment bes­kri­ver alla något. I pla­ne­rin­gen lönar det sig att ta hän­syn till att logon fun­ge­rar inom oli­ka stor­le­kar t.ex. som ett fri­mär­ke eller på sidan av en buss. När du pla­ne­rar bör du ta hän­syn till att din logo­typ ska vara funk­tio­nell på oli­ka sätt, både i stor­le­ken som ett fri­mär­ke och på sidan av exem­pel­vis en buss.

När du desig­nar en logo är det bra att bekan­ta sig med andra ope­ra­tö­rer inom sam­ma bransch och deras logo­ty­per. Huru­dan stil gil­lar du själv och huru­dan inte? Des­su­tom behö­ver du säkra dig om att en lika­dan logo inte redan finns, och att den inte är för lik en annan ope­ra­törs logo inom sam­ma bransch. Logon ska fun­ge­ra och vid behov även vara redi­ger­bar för exem­pel­vis pro­fil­bil­der på socia­la medie­ka­na­ler. Kon­se­kvens i all kom­mu­ni­ka­tion och mark­nadsfö­ring nyc­keln till allt. Logon är en del av hel­he­ten. Des­su­tom bör du fun­de­ra på andra delar av ditt före­tag, såsom typs­nitt, fär­ger, bilds­ti­lar, even­tuel­la slo­gans, talspråk osv. Alla des­sa berät­tar till­sam­mans his­to­rian av ditt företag.

Logo eller varumärke?

I dis­kus­sio­ner blan­das oftast des­sa två saker. En logo är före­ta­gets namn och dess huvud­fo­kus lig­ger mest på typs­nit­tet och dess styr­ka lig­ger i dess enkel­het. Logon ska ome­del­bart upp­märk­sam­ma före­ta­gets namn. Ett varu­mär­ke / före­tags- och orga­ni­sa­tions­num­mer kan kom­bi­ne­ras med en logo, som oftast är ett visuellt ele­ment, som repre­sen­te­rar ditt före­tag och före­ta­gets bransch. Ett varu­mär­ke används oftast också som en pro­fil­bild i socia­la medier eller som ett kän­ne­tec­ken för före­ta­gets webbplats (favicon).

En logo är myc­ket vik­tigt del av ditt företag/varumärke, därför bör du se till att den är desig­nad med hög kva­li­tet och att den fun­ge­rar på alla nöd­vän­di­ga plat­ser. En pro­fes­sio­nell logo­typ har kraft och hjäl­per dig att stic­ka ut från kon­kur­ren­ter­na. I sam­band med logo­de­sig­nen lönar det sig att även utar­be­ta före­ta­gets gra­fis­ka manual, enligt vil­ka allt mate­rial, t.ex. som visit­kort, broschy­rer, hem­si­dor etc. Pla­ne­ras. Den gra­fis­ka manua­len innehål­ler åtmins­to­ne en logo och even­tuel­la varu­mär­ket, samt deras bruk­san­vis­nin­gar, typs­nitt och fär­ger. I det bre­da­re sam­man­han­get pla­ne­ras även koncernspråk, de använ­da bil­der­nas visua­li­tet, slo­gan och mån­ga andra detaljer.

Logo­de­sig­nen är bra att överlå­ta till de pro­fes­sio­nel­la.  En expert som är insatt i saken, vet hur man desig­nar din logo så att den är använd­bar var som helst. Vi, vid Crea­me­dia har desig­nat över 300 logon och före­tags­pro­fi­ler, dvs. Gra­fisk manual. Pro­fes­sio­nellt desig­na­de logon, varu­mär­ken och gra­fis­ka manua­ler hit­tar du hos oss!

Ta kon­takt i Mats (mats.auren@creamedia.fi) eller i Olli (olli.ilmanen@creamedia.fi)