Logo­suun­nit­te­lu vaa­tii osaamista

Kirjoittanut: Creamedia

17.10.2022

Näet­kö usein brän­de­jä tai yri­tyk­siä ilman omaa logoa? — Etkö? Se joh­tuu luon­nol­li­ses­ti sii­tä, ettei nii­tä juu­ri ole.

Yri­tyk­se­si tai brän­di­si logo vai­kut­taa voi­mak­kaas­ti ensi­vai­ku­tel­maan, jon­ka annat. Hyvä logo erot­tuu jou­kos­ta ja se jää mie­leen. Logol­la­si on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, miten asiak­kaa­si koke­vat yrityksesi/brändisi.

Mitä logon suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da? 

Logo­suun­nit­te­lus­sa täy­tyy ihan ensim­mäi­se­nä ottaa huo­mioon yri­tyk­se­si toi­mia­la ja iden­ti­teet­ti. Mitä haluat logol­la­si vies­tiä? Asian­tun­ti­juut­ta, empa­ti­aa, tai­to­ja vai tyy­liä? Logon visu­aa­li­sen ilmeen teh­tä­vä­nä on tuo­da esil­le yri­tyk­se­si per­soo­nal­li­suus ja välit­tää halut­tua mie­li­ku­vaa. Värit, muo­dot, sanat ja ele­men­tit vies­ti­vät kaik­ki jota­kin. Suun­nit­te­lus­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon se, että logo­si tulee olla toi­mi­va eri­lai­sis­sa pai­kois­sa, niin pos­ti­mer­kin kokoi­se­na, kuin esi­mer­kik­si bus­sin kyljessä.

Logoa suun­ni­tel­les­sa on hyvä tutus­tua mui­den saman alan toi­mi­joi­hin ja hei­dän logoi­hin­sa. Mil­lai­ses­ta tyy­lis­tä itse pidät ja mis­tä et? Lisäk­si pitää var­mis­taa, ettei saman­lais­ta logoa ole jo ole­mas­sa jol­la­kin muul­la ja ettei se ole esi­mer­kik­si lii­an saman­lai­nen jon­kun toi­sen saman alan toi­mi­jan kans­sa. Logon pitää toi­mia ja olla tar­peen niin vaa­ties­sa myös muo­kat­ta­vis­sa esi­mer­kik­si some­ka­na­vien pro­fii­li­ku­viin. Yhte­ne­väi­syys kai­kes­sa vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa on kai­ken a ja o. Logo on yksi osa koko­nai­suut­ta. Lisäk­si tulee miet­tiä yri­tyk­se­si mui­ta­kin ele­ment­te­jä, kuten fon­tit, värit, kuva­tyy­lit, mah­dol­li­nen slo­gan, puhe­tyy­li jne. Kaik­ki nämä yhdes­sä ker­to­vat yri­tyk­se­si tarinaa.

Logo vai lii­ke­merk­ki? 

Usein kes­kus­te­luis­sa nämä kak­si asi­aa mene­vät sekai­sin. Logo on yri­tyk­sen nimi ja sen pää­pai­no on useim­mi­ten fon­tis­sa ja sen vah­vuus pii­lee yksin­ker­tai­suu­des­sa. Logon tulee kiin­nit­tää huo­mio välit­tö­mäs­ti yri­tyk­sen nimeen. Logoon voi­daan yhdis­tää lii­ke­merk­ki / yri­tyk­sen tun­nus, joka on usein jokin visu­aa­li­nen ele­ment­ti, mikä ilmen­tää yri­tys­tä­si ja yri­tyk­sen toi­mia­laa. Lii­ke­merk­kiä käy­te­tään usein myös esi­mer­kik­si somen pro­fii­li­ku­vis­sa tai yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen tun­nis­tee­na (favicon).

Logo on siis hyvin olen­nai­nen osa yritystäsi/brändiäsi, joten kan­nat­taa var­mis­taa, että se on suun­ni­tel­tu laa­duk­kaas­ti ja niin, että se toi­mii kai­kis­sa tar­vit­ta­vis­sa pai­kois­sa. Ammat­ti­mai­sel­la logol­la on voi­maa ja se aut­taa sinua erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta­si. Logo­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä kan­nat­taa laa­tia myös yri­tyk­sen graa­fi­nen ohjeis­tus, jon­ka mukaan kaik­ki mate­ri­aa­lit esim. Käyn­ti­kor­tit, esit­teet, verk­ko­si­vut jne. Suun­ni­tel­laan. Graa­fi­nen ohjeis­tus pitää sisäl­lään mini­mis­sään logon ja mah­dol­li­ses­ti käy­tet­tä­vän lii­ke­mer­kin sekä nii­den käyt­tö­oh­jeet, fon­tin (kir­ja­sin­tyy­lin) ja värit. Laa­jem­mas­sa koko­nai­suu­des­sa suun­ni­tel­laan myös puhe­tyy­li, käy­tet­tä­vien kuvien visu­aa­li­suus, slo­gan ja mon­ta muu­ta yksityiskohtaa.

Logo­suun­nit­te­lu kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lai­sen teh­tä­väk­si. Asi­aan pereh­ty­nyt asian­tun­ti­ja osaa suun­ni­tel­la logo­si niin, että se on var­mas­ti käyt­tö­kel­poi­nen pai­kas­sa kuin pai­kas­sa. Meil­lä Crea­me­dias­sa on suun­ni­tel­tu yli 300 logoa ja yri­ty­sil­met­tä, eli graa­fis­ta ohjeis­tus­ta. Ammat­ti­mai­ses­ti suun­ni­tel­lut logot, lii­ke­mer­kit ja graa­fi­set ohjeis­tuk­set löy­dät meiltä!

Ota yhteyt­tä Matsiin (mats.auren@creamedia.fi) tai Olliin (olli.ilmanen@creamedia.fi)

Lue myös nämä: