Vil­ka är tren­der­na inom mark­nadsfö­ring på socia­la medier år 2022? Vil­ka meto­der ska du väl­ja för ditt egna arbe­te och i vil­ken stil når du dina egna drömkunder?

Dyk in för att ta en titt på fem av årets marknadsföringstrender!

1. Eko­lo­gisk­het är trendigt

År 2022 kret­sar eko­lo­gi och etik på män­nis­kor­nas läp­par och inom mark­nadsfö­ring­stren­der­na. Kon­su­men­ter­na är int­res­se­ra­de av inhems­ka och eko­lo­gis­ka mate­rial, etiskt ursprung och åter­vin­nings­ba­ra mate­rial och för­pack­nin­gar. När man talar om ämnet bör man se till att ord också är hand­lin­gar, greenwas­hing bör und­vi­kas. De åter­vinn­ba­ra för­pack­nin­gar­na gör inte ditt före­tag till eko­lo­gist, om pro­duk­ter­na till­ver­kas under oetis­ka förhål­lan­den och förs till lan­det från andra sidan av jorden.

2. Influencer mar­ke­ting

Mark­nadsfö­rin­gen inom socia­la medier, som mark­nadsfö­ring i all­män­het talar äkt­he­ten. I dagens läge litar kon­su­men­ter­na mer på före­ta­gen själ­va mer än kun­der­nas åsik­ter och vill ha något att iden­ti­fie­ra sig med.

På grund av det­ta kom­mer inte influencer mar­ke­ting rin­na ut i san­den i år hel­ler. Kom­mer­siel­la samar­be­ten med framför allt mik­roinfluencers kom­mer att öka, vil­ket beror på deras väl enga­ge­ra­de supporters.

Enligt Meltwa­ter Klear öka­de de spon­so­re­ra­de innehål­len med näs­tan 27% under år 2021, och sif­fran förutspås att öka allt mer i år.

3. Live shopping

Tack vare influencer mar­ke­ting har live shop­ping tagit sin plats inom mark­nadsfö­ring­stren­der­na i socia­la medier. Lives­hop­ping är en live­sänd­ning på till exem­pel Ins­ta­gram eller Tik­Tok, där onli­ne shop­ping bedrivs av en host, (oftast en influencer eller en kän­dis) med pro­duk­ter som rekom­men­de­ras av hen. I sänd­nin­gar­na kan du dela med dig av sty­ling tips, frå­ga om stor­le­kar eller bara chat­ta med hos­tar­na via kom­men­ta­rer. Under live shop­ping finns det oftast en gil­tig rabatt­kod, som går till den annon­se­ra­de web­bu­ti­ken under hela sänd­nin­gen. Under Coro­na­pan­de­min blev lives­hop­ping allt van­li­ga­re och fle­ra nät­hand­la­re har sett goda resul­tat när de gjort bes­täll­nin­gar under livesändningar.

Kon­su­men­ter­na upps­kat­tar enkel­he­ten med att hand­la onli­ne, därför är det lön­samt för en nät­bu­tik­sent­repre­nör att göra det mes­ta av det och sät­ta pro­duk­ter­na till salu även i buti­ken på instagram-sidan.

4. Video­mark­nadsfö­ring och ljudannonsering

I dagens­lä­ge äls­kar män­nis­kor att kon­su­me­ra video­ma­te­rial, om det pra­ta­de vi redan om i vårt för­ra inlägg. Tik­Tok och Ins­ta­gram Reels videor når en ännu stör­re publik och därför har det kons­ta­te­rats att videoin­nehåll på socia­la medier sam­lar upps­katt­nings­vis 1200% fler del­nin­gar än enbart bil­der. Base­rat på det­ta kan vi därför kons­ta­te­ra att i dagens­lä­ge, de bäs­ta mark­nadsfö­rings­kam­pan­jer­na och orga­nis­ka publi­ka­tio­ner­na för­verkli­gas med kraf­ten av videor. Kom ihåg att auten­tici­tet och förmå­gan att iden­ti­fie­ra sig, till­ta­lar. Kon­su­men­ter­na vill inte ha effek­ter som på film.

Som en ny trend i år med hop­par även lju­det. Podcas­tas kon­su­me­ras en hel del och med pan­de­min har deras popu­la­ri­tet bara ökat. Star­ta din egen podcast eller mark­nadsför ditt före­tag på ämnes­re­la­te­ra­de podcas­ter. Den socia­la ljudt­ren­den har också tagit fart i och med lan­se­rin­gen av Club­house. Fle­ra av socia­la mediers kana­ler publice­ra­de nya ljud­funk­tio­ner på sina platt­for­mar efter att Club­house blev en ome­del­bar hit på socia­la medier. Bl.a. i Face­book publice­ra­des livel­judrum i Juni år 2021.

5. Orga­nisk marknadsföring

Tred­je­partscoo­kies från åren 2022–2023 hål­ler på att förs­vin­na och på grund av det­ta kom­mer betald annon­se­ring att bli svå­ra­re. Här är anled­nin­gen till varför före­ta­gen bor­de vara mer akti­va inom orga­nisk mark­nadsfö­ring och de egna socia­la medier­na bör upp­da­te­ras fli­tigt och konsekvent.

Genom det­ta får före­ta­gens egna kundre­gis­ter ett stör­re mer­vär­de och på så sätt kan exem­pel­vis e‑postmarknadsföring i fram­ti­den vara ett myc­ket effek­tivt sätt att nå din egna målgrupp.

Sam­man­fatt­ning

Den digi­ta­la mark­nadsfö­rin­gen förän­dras hela tiden och tren­der­na bör föl­jas för att hål­las på ytan. Genom att accep­te­ra stän­dig förändring och leva med den, är det så du kan stär­ka ditt eget före­tags digi­ta­la mark­nadsfö­rings­stra­te­gi. Genom att utnytt­ja 2022 tren­der­na, kan du uppnå bätt­re resultat.