Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tit­ren­dit 2022

Kirjoittanut: Creamedia

7.7.2022

Mitä tren­de­jä vuon­na 2022 on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa? Mit­kä tavat sinun tuli­si vali­ta omaan teke­mi­see­si ja mil­lä tyy­lil­lä tavoi­tat omat unelma-asiakkaasi? 

Sukel­la sisään kurk­kaa­maan 5 tämän vuo­den markkinointitrendiä!

1. Eko­lo­gi­suus on trendikästä

Vuon­na 2022 ihmis­ten huu­lil­la ja mark­ki­noin­nin tren­diai­hei­na pyö­ri­vät eko­lo­gi­suus ja eet­ti­syys. Kulut­ta­jia kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti koti­mai­suus ja luon­non­mu­kai­set mate­ri­aa­lit, eet­ti­nen alku­pe­rä sekä kier­rä­tet­tä­vät mate­ri­aa­lit ja pak­kauk­set. Kysei­sis­tä aiheis­ta puhut­taes­sa on kui­ten­kin pidet­tä­vä huol­ta, että puheet ovat myös teko­ja, viher­pe­sua on syy­tä vält­tää. Kier­rä­tet­tä­vät pak­kauk­set eivät tee yri­tyk­ses­tä­si eko­lo­gis­ta, jos tuot­teet val­mis­te­taan epäeet­ti­sis­sä olois­sa ja tuo­daan koti­maa­han toi­sel­ta puo­len maailmaa.

2. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa, niin kuin mark­ki­noin­nis­sa yli­pää­tään — aitous puhut­te­lee. Täl­lä het­kel­lä kulut­ta­jat luot­ta­vat itse yri­tyk­siä enem­män asiak­kai­den mie­li­pi­tei­siin ja halua­vat tart­tu­ma­pin­taa — jotain, mihin samaistua.

Täs­tä joh­tuen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ei ole hii­pu­mas­sa tänä­kään vuon­na. Eri­tyi­ses­ti mik­ro­vai­kut­ta­jien kans­sa teh­dyt kau­pal­li­set yhteis­työt jat­ka­vat nousu­aan, joka juon­taa juu­ren­sa hei­dän hyvin sitou­tu­nee­seen seuraajakuntaansa.

Spon­so­roi­dut sisäl­löt lisään­tyi­vät Meltwa­ter Klea­rin mukaan vuo­den 2021 aika­na lähes 27 % ja luvun ennus­te­taan nouse­van tänä vuon­na entisestään.

3. Live shopping

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin myö­tä myös lives­hop­pai­lu on otta­nut paik­kaa sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tit­ren­deis­sä. Lives­hop­pai­lus­sa on kyse live-lähe­tyk­ses­tä esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mis­sa tai Tik­To­kis­sa, jos­sa verk­kos­hop­pail­laan hos­tin (yleen­sä vai­kut­ta­jan tai julk­kik­sen) joh­dol­la, hänen suo­sit­te­le­mi­aan tuot­tei­ta. Lähe­tyk­sis­sä voi­daan jakaa stai­laus­vink­ke­jä, kysyä ko’oista tai vain jutel­la hos­tien kans­sa kom­ment­tien väli­tyk­sel­lä. Lives­hop­pai­lun aika­na on yleen­sä voi­mas­sa vie­lä jokin ale­koo­di, joka käy mai­nos­tet­ta­vaan verk­ko­kaup­paan lähe­tyk­sen ajan. Lives­hop­pai­lu yleis­tyi koro­na­pan­de­mian aika­na ja useat verk­ko­kaup­pi­aat ovat näh­neet hyviä tulok­sia tilauk­sien teke­mi­ses­sä live-lähe­tyk­sien aikana.

Kos­ka kulut­ta­jat arvos­ta­vat myös ver­kos­sa osta­mi­sen help­pout­ta, on verk­ko­kaup­pay­rit­tä­jäl­le kan­nat­ta­vaa ottaa kaik­ki irti ja lait­taa tuot­teet myyn­tiin myös kaup­paan Ins­ta­gra­min puolelle.

4. Video- ja audiomarkkinointi

Ihmi­set rakas­ta­vat täl­lä het­kel­lä kulut­taa video­ma­te­ri­aa­le­ja ja sii­tä ker­roim­me­kin jo vii­mei­sim­mäs­sä pos­tauk­ses­sam­me. Tik­Tok & Ins­ta­gram Reels- videot tavoit­ta­vat entis­tä enem­män ylei­söä ja näin on todet­tu, että sosi­aa­li­ses­sa medias­sa video­si­säl­löt kerää­vät arviol­ta 1200 % enem­män jako­ja kuin pel­kät kuvat. Tämän poh­jal­ta voim­me siis tode­ta, että täl­lä het­kel­lä par­haim­mat mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat ja orgaa­ni­set jul­kai­sut toteu­te­taan videoi­den voi­mal­la. Muis­tat­han, että aitous ja samais­tut­ta­vuus puhut­te­lee! Kulut­ta­jat eivät kai­paa elo­ku­va­teat­te­rin tehosteita.

Uute­na tren­di­nä tänä vuon­na mukaan hyp­pää myös audio. Podcas­te­ja kulu­te­taan pal­jon ja pan­de­mian myö­tä nii­den suo­sio on vain nous­sut. Aloi­ta oma podcas­ti­si tai mai­nos­ta yri­tys­tä­si aihee­seen liit­ty­väs­sä podcas­tis­sa. Myös sosi­aa­li­sen audion tren­di on läh­te­nyt nousu­kau­teen Club­housen lan­see­raa­mi­sen myö­tä. Moni sosi­aa­li­sen median kana­va jul­kai­si uusia ääni omi­nai­suuk­sia omil­la alus­toil­laan sen jäl­keen, kun Club­house saa­vut­ti pika­suo­sion sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Mm. Face­boo­kis­sa jul­kais­tiin v. 2021 kesä­kuus­sa live-äänihuoneet.

5. Orgaa­ni­nen tekeminen

Vuo­sien 2022–2023 kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet ovat pois­tu­mas­sa ja tämän vuok­si mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta tulee vai­keam­paa. Täs­sä on syy, mik­si yri­tys­ten tuli­si olla aktii­vi­sia orgaa­ni­sen mark­ki­noin­nin puo­lel­la ja omaa somea tuli­si päi­vit­tää ahke­ras­ti sekä johdonmukaisesti.

Tämän kaut­ta yri­tys­ten omat asia­kas­re­kis­te­rit saa­vat suur­ta lisä­ar­voa ja näin esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti saat­taa jat­kos­sa olla hyvin­kin teho­kas tapa tavoit­taa omaa kohdeyleisöä. 

Yhteen­ve­to

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti muut­tuu koko ajan ja tren­de­jä on seu­rat­ta­va pysyäk­seen pin­nal­la. Hyväk­sy­mäl­lä jat­ku­va muu­tos ja elä sii­nä muka­na, näin voit vah­vis­taa oman yri­tyk­se­si digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Hyö­dyn­tä­mäl­lä 2022 tren­de­jä, voit saa­vut­taa parem­pia tuloksia.

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...