Mark­nadsfö­rings­bud­ge­te­ring bör all­tid base­ras på förståel­se för vil­ka kana­ler din målgrupp vis­tas vid.

Använd­nin­gen av onli­ne appli­ka­tio­ner fort­sät­ter att växa, och de förän­dra­de situa­tio­ner som upplevts under de senas­te åren har dri­vit och fort­sät­ter att dri­va allt fler män­nis­kor att kon­su­me­ra onli­ne innehåll.

Socia­la medier är en väsent­lig del av vårt var­dagli­ga liv, vare sig du vil­le det eller inte. Socia­la medier är även i en anmärk­nings­värd roll inom före­ta­gens mark­nadsfö­ring. Karak­tä­rer­na på socia­la medier förän­dras, anta­let appli­ka­tio­ner växer och platt­for­mar­na utvecklas vil­ket leder till att kanals­peci­fi­ka antal enga­ge­mang också förändras.

En över­sikt över mark­nadsfö­ring i socia­la medier

Socia­la mediers utgif­ter för reklam förutspås sti­ga till mer än 173 mil­jar­der dol­lar över hela värl­den i år. Enbart upps­katt­nings­vis 24,35 mil­jar­der dol­lar (20,1% av all reklam) inves­te­ras i video­reklam, som inklu­de­rar Ins­ta­gram reels samt TikTok.

Kon­sum­tio­nen av videor upplev­de ett enormt språng i bör­jan av coro­na­vi­ruset, och deras kon­sum­tion fort­sät­ter att växa kraf­tigt. I dagens läge garan­te­rar videor den all­ra bäs­ta syn­lig­he­ten, men bara en video gör dig inte lycklig. Kon­kur­ren­sen om mot­ta­gar­nas tid växer och blir tigh­ta­re hela tiden. Ans­va­ri­ga för socia­la medier bör vara krea­ti­va och idé­ri­ka, kva­li­tet ersät­ter kvan­ti­tet. Väl pla­ne­rat och hög­kva­li­ta­tivt arbe­te tar tid. Det är helt annat att pos­ta en trev­lig som­mar inlägg till ditt pri­va­ta kon­to än att göra mark­nadsfö­ring för ett före­tag på socia­la medier. Tro det eller ej, men med alla kompli­ka­tio­ner tar det lätt upp till en dryg tim­me att dela upp inlägg i tre kanaler.

Tik­Tok har med­de­lat sitt mål att tre­dubbla sina annon­sin­täk­ter i år — från 4 mil­jar­der dol­lar till 12 dol­lar. Det­ta kom­mer san­no­likt att bli myc­ket framgångs­rikt, Tik­Tok har redan varit en av de mest ned­lad­da­de appli­ka­tio­ner­na i värl­den sedan år 2020. Om din målgrupp hit­tas från den­na appli­ka­tion, lönar det säg att fun­de­ra över stra­te­gin. Innehålls­pro­duk­tion till Tik­Tok, om någons­tans, krä­ver tid och ansträng­ning. Des­su­tom är det värt att vara “inne” i kan­alen så att säga och hän­ga med vad som sker, till exem­pel oli­ka utma­nin­gar. Det här är orsa­ken till att varför vi inte rekom­men­de­rar att övergå mark­nadsfö­ring till den­na platt­form för­rän målen är tyd­ligt defi­nie­ra­de och till­gängli­ga resur­ser finns tillräckligt.

Face­book är fort­fa­ran­de det mest använ­da socia­la medie­fo­ru­met i världen.

Ins­ta­grams annons­räc­kvidd pas­se­ra­de Face­book år 2021. Ins­ta­grams annons­räc­kvidd väx­te till 21%, och totalt sett har kan­alens annons­räc­kvidd vuxit med över 60% under de senas­te två åren. Vi rekom­men­de­rar stakrt att ta i använd­ning Ins­ta­gram till marknadsföring.

Det är ändå vik­tigt att vara med­ve­ten om att Face­book fort­fa­ran­de är värl­dens mest använ­da socia­la medie­fo­ru­met. Mark­nadsfö­rings­mäs­sigt innebär det att bara när­va­ron på Face­book är oer­hört viktigt.

Google anses vara kun­gen av kon­ver­te­rin­gar, men så är inte fal­let. Googles kon­ver­te­rin­gar är endast 3,46%, Face­books kon­ver­te­rin­gar är hela 9,21%. Face­book är verkli­gen den mest kon­ver­te­ra­de reklamplatt­for­men, vil­ket del­vis förkla­rar Face­books enor­ma rekla­min­täk­ter. Ifall resur­ser­na endast räc­ker till en kanal, så rekom­men­de­rar vi att väl­ja Facebook.

Vad sägs om twit­ter och linkedin?

Twit­ter ver­kar svä­va på något ska­ki­ga grun­der för tillfäl­let. Twit­ters till­växt har varit den lång­sam­mas­te på sex år och kvar­tal, och i janua­ri-mars 2022 gjor­de Twit­ter 128 mil­jo­ner rörel­seför­lust. Twit­ters balans har vinglat bl.a. den frys­ta köp­proces­sen med Elon Musk. Genom Twit­ter får man oftast bra syn­lig­het och till exem­pel media hän­vi­sar oftast till Twit­ter kon­ver­sa­tio­ner. Vid det här laget kan det dock vara bra att ta time-out och föl­ja i vil­ken rikt­ning mark­nadsfö­rin­gen utvecklas på TikTok.

Mark­nadsfö­ring på Lin­ke­dIn fun­ge­rar van­ligt­vis ifall du rik­tar dig mot B2B kun­der i syn­ner­het. Platt­for­mens rekla­min­täk­ter har ökat årli­gen med cir­ka en bil­jon dol­lar över hela värl­den, och den uppåtgåen­de tren­den ver­kar fort­sät­ta.  Lin­ke­dIn är den fjär­de mest använ­da platt­for­men för betald reklam och det upps­kat­tas att tills år 2026 har dess rekla­min­täk­ter sti­git till 7,7 bil­jo­ner från nuva­ran­de 4,4 bil­jo­ner dol­lar. Det lönar sig att över­va­ka Lin­ke­dIns kost­nad­sef­fek­ti­vi­tet och jämfö­ra effek­ti­vi­te­ten av reklam med andra till­gängli­ga reklamkanaler.

Vad hörs till Pin­te­rest och Snapchat?

Annon­se­ring når rela­tivt bra på Snapc­hat, men det görs allt fär­re för var­je år. Anled­nin­gen ses vara den star­ka till­väx­ten av andra video appli­ka­tio­ner, som Tik­Tok och Ins­ta­gram Reels, och den stör­re publi­ken de når. Betald reklam på Pin­te­rest rör sig i slu­tet av socia­la medie­ka­na­ler, och över­ras­kan­de nog använ­der inte mindre än 21% av före­ta­gen det fort­fa­ran­de i sina val av mark­nadsfö­rings­ka­na­ler. Anled­nin­gen kan vara den att mark­nadsfö­rings­kam­pan­jer kan ver­ka krångli­ga på Pin­te­rest och därför är det inte mån­ga som har hit­tat det ännu. Men vem vet, Pin­te­rest kan fort­fa­ran­de över­ras­ka och pres­sa sig själv till ytan, till exem­pel 2021 öka­de dess intäk­ter till 847 mil­jo­ner dol­lar, jämfört med 706 mil­jo­ner föregåen­de år.

Vad lönar det sig att göra nu?

Det är vik­tigt att vara med­ve­ten om att det krävs en mark­nadsfö­rings­bud­get för socia­la medier och att det man gör ska vara pla­ne­rat, mål­med­ve­tet och lång­sik­tigt. Här bjuds det inte heler några gra­tis lunc­her.  De platt­for­mar som fun­ge­rar bäst är för när­va­ran­de den mest använ­da Face­book i värl­den, samt Ins­ta­gram, Tik­Tok och Lin­ke­dIn. Bäst resul­tat uppnås för­mod­li­gen med videoin­nehåll, men ren bildreklam går abso­lut inte åt skogen

Om du vill ha något pla­ne­rat och du är redo att inves­te­ra i mark­nadsfö­ring i socia­la medier, erb­ju­der vi gär­na vår exper­tis och kuns­kap för koncep­tua­li­se­ring av mark­nadsfö­ring i socia­la medier, stra­te­gi och budgetering.

Frå­ga mer och skic­ka en kon­taktförfrå­gan till info@creamedia.fi