Sosi­aa­li­nen media vaa­tii markkinointibudjetin

Kirjoittanut: Creamedia

7.9.2022

Mark­ki­noin­nin bud­je­toin­nin poh­ja­na tulee aina olla käsi­tys sii­tä, mis­sä kana­vis­sa oma koh­dey­lei­sö viet­tää aikaansa. 

Verk­ko­so­vel­lus­ten käyt­tö jat­kaa kas­vu­aan ja vii­meis­ten vuo­sien aika­na koe­tut muut­tu­neet tilan­teet ovat aja­neet ja aja­vat yhä entis­tä enem­män ihmi­set kulut­ta­maan verkkosisältöjä.

Sosi­aa­li­nen media on olen­nai­nen osa joka­päi­väis­tä elä­määm­me, halusit sitä tai et. Sosi­aa­li­nen media on myös mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa. Sosi­aa­li­sen median luon­ne muut­tuu, sovel­lus­ten mää­rä kas­vaa ja alus­tat kehit­ty­vät, mikä joh­taa sii­hen, että myös kana­va­koh­tai­set sitou­tu­mi­sen mää­rät muuttuvat.

Kat­saus mark­ki­noin­tiin sosi­aa­li­ses­sa mediassa

Sosi­aa­li­sen median mai­nos­me­no­jen ennus­te­taan nouse­van maa­il­man­laa­jui­ses­ti tänä vuon­na jo yli 173 mil­jar­diin dol­la­riin. Arviol­ta pel­käs­tään 24,35 mil­jar­dia dol­la­ria (20,1 % kai­kes­ta mai­non­nas­ta) panos­te­taan video­mai­non­taan, joka kat­taa Ins­ta­gram reel­sin sekä TikTokin.

Videoi­den kulu­tus koki val­ta­van harp­pauk­sen koro­nan alkaes­sa ja nii­den kulu­tus jat­kaa edel­leen vah­vaa kas­vu­aan. Täl­lä het­kel­lä videot takaa­vat par­haan näky­vyy­den, mut­ta pelk­kä video ei vie­lä autu­aak­si tee. Kil­pai­lu vas­taa­not­ta­jien ajas­ta kas­vaa ja kiris­tyy koko ajan. Sosi­aa­li­sen median vas­tuu­hen­ki­löi­den tulee olla luo­via ja idea­rik­kai­ta, laa­tu kor­vaa mää­rän. Suun­ni­tel­mal­li­nen ja laa­du­kas teke­mi­nen vaa­tii aikaa. On aivan eri asia lait­taa omal­le tilil­le kiva kesä­pos­taus, kuin teh­dä yri­tyk­sel­le mark­ki­noin­tia sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Usko­kaa tai älkää, mut­ta kaik­ki­ne kom­mer­venk­kei­neen yhden pos­tauk­sen jaka­mi­nen kol­meen kana­vaan vie hel­pos­ti jopa rei­lun tunnin.

Tik­Tok on ilmoit­ta­nut tavoit­teek­seen kol­min­ker­tais­taa mai­nos­tu­lon­sa tänä vuon­na — 4:stä mil­jar­dis­ta 12 mil­jar­diin. Tämän uumoil­laan hyvin­kin onnis­tu­van, Tik­Tok on jo vuo­des­ta 2020 ollut maa­il­man lada­tuim­pia sovel­luk­sia. Jos koh­de­ryh­mä­si löy­tyy täs­tä sovel­luk­ses­ta, kan­nat­taa alkaa miet­ti­mään stra­te­gi­aa. Sisäl­lön­tuo­tan­to Tik­To­kiin, jos min­ne, vaa­tii aikaa ja panos­tus­ta. Lisäk­si kan­nat­taa olla kana­vas­sa niin sano­tus­ti ”sisäl­lä” ja pysyä muka­na siel­lä tapah­tu­vas­sa, esi­mer­kik­si eri­lai­sis­sa haas­teis­sa. Täs­tä syys­tä emme voi suo­si­tel­la siir­ty­mis­tä mark­ki­noi­maan tääl­lä, ennen kuin tavoit­teet ovat sel­keäs­ti mää­ri­tel­ty­jä ja resurs­se­ja on käy­tet­tä­vis­sä riittävästi.

Face­book on edel­leen maa­il­man eni­ten käy­tet­ty sosi­aa­li­sen median foorumi

Ins­ta­gra­min mai­non­nan tavoit­ta­vuus ohit­ti Face­boo­kin vuon­na 2021. Ins­ta­gra­min mai­non­nan tavoit­ta­vuus kas­voi 21 pro­sent­tiin ja kai­ken kaik­ki­aan kana­van mai­non­nan tavoit­ta­vuus on kas­va­nut yli 60 % vii­meis­ten kah­den vuo­den aika­na. Ins­tat­gra­min mukaan ottoa mark­ki­noin­nin valik­koon suo­sit­te­lem­me lämpimästi.

On kui­ten­kin tär­ke­ää tie­dos­taa se, että Face­book on edel­leen­kin maa­il­man eni­ten käy­tet­ty sosi­aa­li­sen median foo­ru­mi. Mark­ki­noin­nin kan­nal­ta tämä tar­koit­taa sitä, että jo pelk­kä läs­nä­olo Face­boo­kis­sa on ensiar­voi­sen tärkeää.

Googlea pide­tään kon­ver­sioi­den kunin­kaa­na, mut­ta näin ei kui­ten­kaan ole. Googlen kon­ver­siot ovat vain 3,46 %, Face­boo­kil­la kon­ver­siot ovat perä­ti 9,21 %. Face­book onkin par­hai­ten kor­keim­min kon­ver­toi­tu­va main­osa­lus­ta, mikä osal­taan selit­tää Face­boo­kin mas­sii­vi­set mai­nos­tu­lot. Mikä­li voi­ma­va­rat riit­tä­vät ainoas­taan yhteen kana­vaan, niin sanoi­sim­me, että valin­ta kan­nat­taa koh­dis­taa Facebookiin.

Entä sit­ten Twit­ter ja Lin­ke­dIn?

Twit­ter näyt­täi­si täl­lä het­kel­lä lei­ju­van hie­man hata­ril­la perus­tuk­sil­la. Twit­te­rin kas­vu on ollut hitain­ta kuu­teen vuo­si nel­jän­nek­seen ja tam­mi-maa­lis­kuus­sa 2022 Twit­ter teki 128 milj. dol­la­ria lii­ke­tap­pio­ta. Twit­te­rin tasa­pai­noa on hor­jut­ta­nut muun muu­as­sa jäis­sä ole­va osto­pro­ses­si Elon Mus­kin kans­sa. Twit­te­rin kaut­ta saa yleen­sä hyvää näky­vyyt­tä ja esi­mer­kik­si mediat viit­taa­vat usein juu­ri Twit­ter ‑kes­kus­te­lui­hin. Täs­sä koh­taa on kui­ten­kin ehkä hyvä ottaa aika­li­sä ja seu­ra­ta sitä, mihin suun­taan mark­ki­noin­ti Twit­te­ris­sä kehittyy.

Lin­ke­dI­nis­sä mark­ki­noin­ti yleen­sä toi­mii, jos tavoit­te­let eten­kin B2B-asiak­kai­ta. Alus­tan mai­nos­tu­lot ovat maa­il­man­laa­jui­ses­ti nous­seet vuo­sit­tain noin yhden bil­joo­nan dol­la­rin ver­ran ja nousu­joh­de näyt­täi­si jat­ku­van. Lin­ke­dIn on nel­jän­nek­si käy­te­tyin alus­ta mak­se­tun mai­non­nan teke­mi­ses­sä ja vuo­teen 2026 men­nes­sä sen mai­nos­tu­lo­jen on arvel­tu nous­seen jo 7.7 bil­joo­naan nykyi­ses­tä 4.4 bil­joo­nas­ta dol­la­ris­ta. Lin­ke­dI­nin kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta kan­nat­taa kui­ten­kin tark­kail­la ja ver­ra­ta mai­non­nan toi­mi­vuut­ta mui­hin käy­tet­tä­vis­sä ole­viin mainoskanaviin.

Mitä kuu­luu Pin­te­res­til­le ja Snapchatille?

Snapc­ha­tis­sä mai­non­ta tavoit­taa suh­teel­li­sen hyvin, mut­ta vuo­si vuo­del­ta sitä teh­dään vähem­män. Syy­nä näh­dään mui­den video­so­vel­lus­ten, kuten Tik­To­kin ja Ins­tar­gam Reel­sin vah­va kas­vu sekä nii­den tavoit­ta­mat suu­rem­mat yleisöt. 

Pin­te­res­tis­sä mak­set­tu mai­non­ta liik­kuu sosi­aa­li­sen median kana­vien hän­tä­pääs­sä ja yllät­täin kyl­lä, perä­ti 21 % yri­tyk­sis­tä kui­ten­kin käyt­tää sitä mark­ki­noin­nin kana­va­va­li­koi­mis­saan. Syy­nä voi olla ehkä se, että mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den teke­mi­nen saat­taa tun­tua han­ka­lal­ta Pin­te­res­tis­sä ja sik­si sitä ei vie­lä­kään ole kovin moni löy­tä­nyt. Mut­ta, kuka tie­tää, Pin­te­rest saat­taa vie­lä yllät­tää ja pon­nis­taa itsen­sä pin­nal­le, esi­mer­kik­si vuon­na 2021 sen lii­ke­vaih­to kas­voi mer­kit­tä­väs­ti 847 mil­joo­naan dol­la­riin, kun se edel­li­se­nä vuon­na oli 706 miljoonaa.

Mitä nyt sit­ten kan­nat­tai­si tehdä?

On tär­ke­ää tie­dos­taa se, että sosi­aa­li­seen medi­aan vaa­di­taan mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja teke­mi­sen tulee olla suun­ni­tel­mal­lis­ta, mää­rä­tie­tois­ta ja pit­kä­jän­teis­tä. Ilmai­sia lou­nai­ta ei tääl­lä­kään ole tar­jol­la. Par­hai­ten toi­mi­vat alus­tat ovat täl­lä het­kel­lä maa­il­man eni­ten käy­tet­ty Face­book sekä Ins­ta­gram, Tik­Tok ja Lin­ke­dIn. Par­hai­ta tulok­sia toden­nä­köi­ses­ti saa­vu­te­taan video­si­säl­löil­lä, mut­ta ei puh­das kuva­mai­non­ta­kaan met­sään mene!

Jos kai­paat suun­ni­tel­mal­lis­ta teke­mis­tä ja olet val­mis panos­ta­maan sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin, niin tar­joam­me mie­lel­läm­me asian­tun­te­mus­tam­me ja osaa­mis­tam­me sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin kon­sep­toin­tiin, stra­te­gi­aan ja budjetointiin.

Kysy lisää ja lai­ta yhtey­den­ot­to­pyyn­tö info@creamedia.fi

Lue myös nämä: