Efter star­ten av år 2023 är det dags att sli­pa i skick, stra­te­gier­na inom socia­la medier. För att lyc­kas, lönar det sig att ta hän­syn till reklamt­ren­der­na på socia­la medier under det kom­man­de året, som dis­ku­te­ras myc­ket. För att under­lät­ta saker, har vi sam­lat och sam­mans­tällt några av de mest omta­la­de förut­sä­gel­ser­na i den här artikeln.

Des­sa förutspåd­da tren­der i socia­la medier kan du använ­da som en rikt­lin­je för din stra­te­gi under de kom­man­de 12 måna­der­na. Det är ändå vik­tigt att kom­ma ihåg att alla alter­na­tiv är even­tuellt inte pas­san­de för ditt före­tag. Sam­mans­täll den här lis­tan base­rat på dina egna socia­la mediemål, din publik och dina affärsmål.

Var ans­vars­full och transparent

Det är stort press på före­ta­gen, t.ex. när det gäl­ler ans­var. I dagens läge för­vän­tar sig kun­der­na fulls­tän­dig trans­pa­rens och fals­ka nyhe­ter och greenwas­hing får ännu star­ka­re mot­reak­tio­ner från mot­ta­gar­na av med­de­lan­det. Män­nis­kor­nas för­vänt­nin­gar har sti­git och före­ta­gen för­vän­tas ofta ta en offent­lig ställ­ning till sin bransch och till ämnen som rör sam­häl­let och till vil­ken typ av vär­de­rin­gar de själ­va föl­jer och anser är accep­tabla. Det här beräk­nas vara en ännu växan­de trend i socia­la medier år 2023.

Ben & Jerry’s är b.l.a. ett anmärk­nings­värt exem­pel på ett varu­mär­ke, som ingri­per i glo­ba­la frå­gor. De använ­der sin röst i socia­la medier för att bely­sa och ta ställ­ning i poli­tis­ka och sam­hällsfrå­gor, från poli­sar­be­te till rasism och kvin­nors rättigheter.

Hur gör du det?

Berät­ta bakom kulis­ser­na, hur din pro­dukt till­ver­kas, hur ditt före­tag tar ställ­ning till oli­ka håll­bar­hets­pro­jekt eller hur ni tar hand om ans­täll­da eller t.ex. om arbets­sä­ker­he­ten och arbets­väl­be­fin­nan­de. Var hel­ler inte rädd att ta ställ­ning i vik­ti­ga frågor.

Ska­pa mul­ti­sen­so­riskt media

Mul­ti­sen­so­ris­ka socia­la medier upps­kat­tas också vara en av de vik­ti­gas­te tren­der­na år 2023. Mul­ti­sen­so­ris­ka medier innebär att kom­bi­ne­ra oli­ka for­mat, såsom ljud, video och text. Det här hjäl­per till att ge nya och mer över­ty­gan­de upple­vel­ser til­lan­vän­da­re av socia­la medier. Till exem­pel kan du läg­ga till musik till still­bil­der på Instagram. 

Hur gör du det?

Redi­ge­ra ditt innehåll med att läg­ga till ljud, GIF-bil­der, musik och bild­tex­ter. Ska­pa en reel­se, vart du gör en voiceo­ver, lägg till text i din Tik­Tok-video, pos­ta i din sto­ry en frå­ga och i dina Ins­ta­gram-bil­der lämplig musik. Des­sa är utmärk­ta sätt att imple­men­te­ra mul­ti­sen­so­ris­ka socia­la medier. Kom ihåg att använ­da emoijs, de ökar int­res­set i tex­ten. Ett tips är att ta reda på vad emoijn betyder.

Videor, videor och videor

Speciellt kor­ta såda­na. Det går inte att tala om tren­der­na i socia­la medier utan att näm­na kor­ta video innehåll. Vi förutspår att kor­ta video innehåll åtmins­to­ne kom­mer att behål­la sin popu­la­ri­tet eller mer san­no­likt är att popu­la­ri­te­ten sti­ger ännu mer.  Det är för­vän­tat, att popu­la­ri­te­ten för kor­ta videor kom­mer att växa som mest år 2023. Orsa­ken till, varför den for­men av mark­nadsfö­ring är den mest effek­ti­va och har den högs­ta avkast­nin­gen. Kon­kur­ren­sen av använ­dar­na är hård på oli­ka medieplatt­for­mar, Tik­Tok är redan nu särs­kilt popu­lärt bland ung­do­mar och använd­nin­gen sti­ger kons­tant, det kan till och med hän­da att Tik­Tok kan bli det främs­ta nät­ver­ket för socia­la medier i framtiden.

Hur gör du det?

Precis som för­ra året, lönar det sig att utnytt­ja videor i socia­la medier. Exem­pel­vis har Ins­ta­grams algo­rit­mer nyli­gen gyn­nat videor, men nu har det rap­por­te­rats att Ins­ta­gram också kom­mer att bör­ja vär­de­ra still­bil­der mer än för­ra året. Videor­na har ial­la­fall kom­mit för att stan­na. Mån­ga socia­la medieplatt­for­mar strä­var att göra video­text­ning till stan­dar­dal­ter­na­ti­vet, så det lönar sig att inklu­de­ra det­ta i din video­stra­te­gi för 2023.

Kom ihåg SEO-optimering

Skärp­nin­gen av datas­kydds­la­gar och coo­kie ändrin­gar gör betald reklam ännu svå­ra­re än vad det redan är. Det är därför nyc­ke­lords­sök­ning och SEO står i cent­rum. Vi tror att sök­mo­to­rop­ti­me­ring kom­mer att vara en av trenderna.

Hur gör du det?

Inklu­de­ra nyc­ke­lord till var­je inlägg på socia­la medier och i dina blogg­tex­ter. Odla dem även på dina andra nät­si­dor och i din Ins­ta­gram pro­fils bio­gra­fi. Nu om senast är det ett bra tillfäl­le att göra sökords­forsk­ning och att göra en lis­ta över de bäs­ta hash­tags och nyc­ke­lord att använ­da och se till att din webbplats SEO-opti­me­ring är i skick.

Socia­la medier är som vil­da väs­tern — de utvecklas ständigt.

Alla knep fun­ge­rar inte åt alla och alla behö­ver inte vara i varen­da kanal. Det vik­ti­gas­te är att väl­ja sina socia­la medie-kana­ler på basen av sina egna resur­ser och kun­nig­het, steg för steg om det behövs. Med att prö­va och föl­ja ana­ly­ser kan du få reda på vil­ken typ av saker som talar till de per­so­ner du rik­tar dig till.