Vuo­den 2023 sosi­aa­li­sen median trendit

Kirjoittanut: Creamedia

13.1.2023

Vuo­den 2023 alet­tua, on aika hioa myös sosi­aa­li­sen median stra­te­giat timant­ti­seen kun­toon. Täs­sä onnis­tuak­se­si, kan­nat­taa ottaa huo­mioon tule­van vuo­den some-mai­non­nan tren­dit, jois­ta käy­dään­kin pal­jon kes­kus­te­lua. Hel­pot­taak­sem­me asi­aa, koko­sim­me ja tii­vis­tim­me muu­ta­man puhu­tuim­man ennus­teen tähän artikkeliin.

Näi­tä ennus­tet­tu­ja sosi­aa­li­sen median tren­de­jä voit käyt­tää ohje­nuo­ra­na stra­te­gias­sa­si seu­raa­vien 12 kuu­kau­den aika­na. On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, ettei jokai­nen vaih­toeh­to ole vält­tä­mät­tä toi­mi­va juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Kura­toi tätä lis­taa omien sosi­aa­li­sen median tavoit­tei­de­si, ylei­sö­si ja yri­tyk­se­si tavoit­tei­den mukaisesti.

Ole vas­tuul­li­nen ja läpinäkyvä

Yri­tyk­siin koh­dis­tuu pal­jon pai­nei­ta, esi­mer­kik­si kos­kien vas­tuul­li­suut­ta. Tänään asiak­kaat­kin odot­ta­vat täy­del­lis­tä läpi­nä­ky­vyy­tä ja vää­ren­ne­tyt uuti­set sekä viher­pe­su saa­vat entis­tä voi­mak­kaam­pia vas­ta­reak­tioi­ta vies­tin vas­taa­not­ta­jil­ta. Ihmis­ten odo­tuk­set ovat kas­va­neet ja usein toi­vo­taan yri­tys­ten otta­van jul­ki­ses­ti kan­taa omaa toi­mia­laa ja yhteis­kun­taa kos­ke­viin aihei­siin sekä sii­hen, mil­lai­sia arvo­ja he itse nou­dat­ta­vat ja pitä­vät hyväk­syt­tä­vi­nä. Tämän onkin arvioi­tu ole­van enti­ses­tään kas­va­va sosi­aa­li­sen median tren­di vuon­na 2023. 

Mm. Ben & Jer­ry’s on huo­mio­nar­voi­nen esi­merk­ki brän­dis­tä, joka puut­tuu glo­baa­lei­hin kysy­myk­siin. Se käyt­tää ään­tään somes­sa myös valot­taak­seen ja ottaak­seen kan­taa poliit­ti­siin ja yhteis­kun­nal­li­siin kysy­myk­siin polii­si­toi­min­nas­ta rasis­miin ja nais­ten oikeuksiin.

Miten sen teet?

Ker­ro kulis­sien takaa, miten tuot­tee­si val­mis­te­taan, miten yri­tyk­se­si ottaa osaa eri­lai­siin kes­tä­vyys­hank­kee­seen tai sii­hen miten teil­lä huo­leh­di­taan työn­te­ki­jöis­tä tai esi­mer­kik­si työ­tur­val­li­suu­des­ta ja työ­hy­vin­voin­nis­ta. Älä­kä pel­kää ottaa kan­taa tär­kei­siin­kään asioihin. 

Tuo­ta moniais­tis­ta mediaa

Arvioi­daan, myös moniais­ti­sen sosi­aa­li­sen median ole­van yksi tär­keim­mis­tä vuo­den 2023 tren­deis­tä. Moniais­ti­nen media tar­koit­taa eri for­maat­tien, kuten äänen, videon ja teks­tin yhdis­tä­mis­tä. Tämä aut­taa tuo­maan sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jil­le uusia ja mukaan­sa­tem­paa­vam­pia koke­muk­sia. Esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mis­sa on mah­dol­lis­ta lisä­tä musiik­kia still-kuviin. 

Miten sen teet?

Muok­kaa sisäl­töä­si lisää­mäl­lä sii­hen ään­tä, GIF-kuvia, musiik­kia ja kuva­teks­te­jä. Luo reels, johon teet voiceo­ve­rin, lisää Tik­Tok-videoo­si teks­ti­tys, pos­taa sto­ryy­si kyse­ly ja Ins­ta­gram-kuvii­si tee­maan sopi­va musiik­ki. Nämä ovat lois­ta­via tapo­ja ottaa käyt­töön moniais­ti­nen sosi­aa­li­nen media. Muis­ta käyt­tää myös emo­jei­ta, sil­lä ne lisää­vät teks­tiin mie­len­kiin­toa! Vink­ki­nä tähän kui­ten­kin se, että kan­nat­taa var­mis­taa, mitä emo­ji tarkoittaa. 

Videot, videot ja videot

Eten­kin lyhyet sel­lai­set. Sosi­aa­li­sen median tren­deis­tä ei voi puhua mai­nit­se­mat­ta lyhyi­tä video­si­säl­tö­jä. Ennus­te­taan, että lyhyet video­si­säl­löt vähin­tään­kin säi­lyt­tä­vät suo­sion­sa tai vie­lä toden­nä­köi­sem­min, kas­va­vat enti­ses­tään. On odo­tet­ta­vis­sa, että lyhyi­den videoi­den suo­sio tulee kas­va­maan eni­ten vuon­na 2023. Täs­sä syy, mik­si kysei­nen mark­ki­noin­ti­muo­to on tehok­kain ja sil­lä on suu­rin ROI. Kil­pai­lu käyt­tä­jis­tä on sosi­aa­li­sen median alus­toil­la kovaa, Tik­Tok on täl­lä­kin het­kel­lä eri­tyi­ses­ti nuor­ten suo­sios­sa ja sen käyt­tö kas­vaa koko ajan, saat­taa jopa olla, että Tik­Tok nousee tule­vai­suu­des­sa sosi­aa­li­sen median ykkösverkostoksi.

Miten sen teet?

Kuten vii­me vuon­na, niin myös tänä vuon­na videoi­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­min algo­rit­mit ovat suo­si­neet vii­me aikoi­na videoi­ta, tosin nyt on uuti­soi­tu, että Ins­ta­gram alkai­si arvot­ta­maan myös still ‑kuvia vii­me vuo­tis­ta enem­män. Videot nyt joka­ta­pauk­ses­sa ovat tul­leet jää­däk­seen. Monet sosi­aa­li­sen median alus­tat pyr­ki­vät myös teke­mään videoi­den teks­ti­tyk­ses­tä ole­tus­vaih­toeh­don, joten kan­nat­taa sisäl­lyt­tää myös tämä vuo­den 2023 videostrategiaasi.

Muis­ta SEO-optimointi

Tie­to­suo­ja­la­kien kiris­ty­mi­nen ja eväs­te­muu­tok­set vai­keut­ta­vat mak­set­tua mai­non­taa entis­tä enem­män. Täs­tä syys­tä avain­sa­na­ha­ku ja SEO nouse­vat kes­ki­öön. Uskom­me, että haku­ko­neop­ti­moin­ti tulee ole­maan yksi trendeistä.

Miten sen teet?

Sisäl­ly­tä hakusa­no­ja jokai­seen some­pos­tauk­see­si ja blo­gi­kir­joi­tuk­see­si. Vil­je­le nii­tä myös muu­al­le verk­ko­si­vuil­le­si ja Ins­ta­gram-pro­fii­li­si bioon. Vii­meis­tään nyt on hyvä aika teet­tää hakusa­na­tut­ki­mus ja laa­tia lis­ta par­haim­mis­ta hash­ta­geis­ta sekä käy­tet­tä­vis­tä avain­sa­nois­ta ja var­mis­taa, että myös verk­ko­si­vus­to­si SEO-opti­moin­ti on kunnossa.

Sosi­aa­li­nen media on kuin vil­li län­si — se kehit­tyy jatkuvasti.

Kaik­ki kei­not eivät sovi kai­kil­le ja kaik­kien ei tar­vit­se olla joka iki­ses­sä kana­vas­sa muka­na. Tär­kein­tä on vali­ta sosi­aa­li­sen median kana­vat omien resurs­sien ja kyky­jen mukai­ses­ti, tar­vit­taes­sa askel ker­ral­laan. Tes­taa­mal­la ja seu­raa­mal­la ana­ly­tiik­kaa, pää­see kiin­ni sii­hen, mil­lai­nen sisäl­tö ja mil­lai­set asiat juu­ri sinun tavoit­te­le­mi­sia­si ihmi­siä puhuttelevat. 

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...