Vuo­den 2023 sosi­aa­li­sen median trendit

Kirjoittanut: creamedia

13.1.2023

Vuo­den 2023 alet­tua, on aika hioa myös sosi­aa­li­sen median stra­te­giat timant­ti­seen kun­toon. Täs­sä onnis­tuak­se­si, on syy­tä ottaa huo­mioon tule­van vuo­den some-mai­non­nan tren­dit, jois­ta käy­dään­kin jo pal­jon kes­kus­te­lua. Hel­pot­taak­sem­me asi­aa, koko­sim­me ja tii­vis­tim­me muu­ta­man puhu­tuim­man ennus­teen tähän artikkeliin.

Näi­tä ennus­tet­tu­ja sosi­aa­li­sen median tren­de­jä voit käyt­tää ohje­nuo­ra­na stra­te­gias­sa­si seu­raa­vien 12 kuu­kau­den aika­na. On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, että jokai­nen vaih­toeh­to ei vält­tä­mät­tä ole paras vaih­toeh­to juu­ri sinun brän­dil­le­si. Voit kura­toi­da tätä lis­taa omien sosi­aa­li­sen median tavoit­tei­de­si, ylei­sö­si ja brän­di­si ydin­vies­tin mukaan.

Ole vas­tuul­li­nen ja läpinäkyvä

Brän­dei­hin koh­dis­tuu pal­jon pai­nei­ta yhteis­kun­nal­ta, kos­kien vas­tuul­li­suut­ta ja hei­dän omia aat­tei­taan. Nyky­ään myös asiak­kaat halua­vat täy­del­lis­tä läpi­nä­ky­vyyt­tä. Samaan aikaan sekä vää­ren­ne­tyt uuti­set että viher­pe­su saa­vat entis­tä voi­mak­kaam­pia vas­ta­reak­tioi­ta kulut­ta­jil­ta — tämän takia brän­dien on teh­tä­vä entis­tä enem­män töi­tä. Kulut­ta­jat toi­vo­vat, että brän­dit otta­vat jul­ki­ses­ti kan­taa ympä­ris­töl­li­siin ja poliit­ti­siin kysy­myk­siin, sekä sii­hen, mitä arvo­ja ja käyt­täy­ty­mis­tä ne pitä­vät hyväk­syt­tä­vi­nä. Tämä on kas­va­va sosi­aa­li­sen median tren­di vuon­na 2023.

Mm. Ben & Jer­ry’s on huo­mio­nar­voi­nen esi­merk­ki brän­dis­tä, joka puut­tuu glo­baa­lei­hin kysy­myk­siin. Se käyt­tää ään­tään somes­sa myös valot­taak­seen ja ottaak­seen kan­taa poliit­ti­siin ja yhteis­kun­nal­li­siin kysy­myk­siin polii­si­toi­min­nas­ta rasis­miin ja nais­ten oikeuksiin.

Miten sen teet?

Ker­ro kulis­sien takaa, kuin­ka tuot­tee­si val­mis­te­taan, miten yri­tyk­se­si osal­lis­tuu kes­tä­vyys­hank­kee­seen tai miten huo­leh­dit työn­te­ki­jöis­tä­si. Älä­kä pel­kää ottaa kan­taa tär­kei­siin asioi­hin, jot­ka ovat tär­kei­tä myös kohdeyleisöllesi.

Tuo­ta moniais­tis­ta mediaa

Huhu­taan, että myös moniais­ti­nen sosi­aa­li­nen media on yksi vuo­den 2023 tren­deis­tä. Moniais­ti­nen media tar­koit­taa eri for­maat­tien, kuten äänen, videon ja teks­tin yhdis­tä­mis­tä. Tämä aut­taa tuo­maan sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jil­le uusia ja mukaan­sa­tem­paa­vam­pia koke­muk­sia. Esi­mer­kik­si Ins­ta­gram lan­see­ra­si jon­kin aikaa sit­ten mah­dol­li­suu­den lisä­tä musiik­kia still-kuviin.

Miten sen teet?

Muok­kaa sisäl­töä­si lisää­mäl­lä sii­hen ään­tä, GIF-kuvia, musiik­kia ja kuva­teks­te­jä. Luo reels, johon teet voiceo­ve­rin, lisää Tik­Tok-videoo­si teks­ti­tys, pos­taa sto­ryy­si kyse­ly ja Ins­ta­gram-kuvii­si tee­maan sopi­va musiik­ki. Nämä ovat lois­ta­via tapo­ja ottaa käyt­töön moniais­ti­nen sosi­aa­li­nen media, vaik­ka se tapah­tui­si­kin pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Muis­ta käyt­tää myös emo­jei­ta, sil­lä ne lisää­vät teks­tiin mielenkiintoa!

Videot, videot ja videot

Eten­kin lyhyet sel­lai­set. Sosi­aa­li­sen median tren­deis­tä ei voi puhua mai­nit­se­mat­ta lyhyi­tä video­si­säl­tö­jä ja Tik­To­kia. Ennus­te­taan, että lyhyet video­si­säl­löt vähin­tään­kin säi­lyt­tä­vät suo­sion­sa tai vie­lä toden­nä­köi­sem­min, kas­va­vat enti­ses­tään. On odo­tet­ta­vis­sa, että lyhyi­den videoi­den suo­sio tulee kas­va­maan eni­ten vuon­na 2023. Täs­sä syy, mik­si kysei­nen mark­ki­noin­ti­muo­to on tehok­kain ja sil­lä on suu­rin ROI. Tämä voi siis hyvin enteil­lä sitä, että Tik­To­kis­ta tulee sosi­aa­li­sen median ykkösverkosto.

Miten sen teet?

Kulu­va­na vuon­na — ajat­te­le edel­leen video edel­lä. Var­mis­ta, että olet suo­si­tuim­mil­la sosi­aa­li­sen median videoa­lus­toil­la, kuten Ins­ta­gra­mis­sa (Reels), Tik­To­kis­sa tai You­Tu­bes­sa (Shorts) — oli­pa kyse sit­ten omas­ta brän­di­ka­na­vas­ta­si tai yhteis­työs­tä vai­kut­ta­jien kans­sa. Monet sosi­aa­li­sen median alus­tat pyr­ki­vät myös teke­mään videoi­den teks­ti­tyk­ses­tä ole­tus­vaih­toeh­don, joten saat­taa olla oleel­lis­ta sisäl­lyt­tää myös tämä vuo­den 2023 videostrategiaasi.

Muis­ta SEO-optimointi

Tie­to­suo­ja­la­kien kiris­ty­mi­nen ja eväs­te­muu­tok­set vai­keut­ta­vat mak­set­tua mai­non­taa entis­tä enem­män. Täs­tä joh­tuen avain­sa­na­ha­ku ja SEO nousee kes­ki­öön. Voim­me­ko siis sanoa, että haku­ko­neop­ti­moin­ti tulee ole­maan yksi trendeistä?

Miten sen teet?

Sisäl­ly­tä hakusa­no­ja jokai­seen some­pos­tauk­see­si ja blo­gi­kir­joi­tuk­see­si. Vil­je­le nii­tä myös muu­al­le verk­ko­si­vuil­le­si ja Ins­ta­gram-pro­fii­li­si bioon. Vii­meis­tään nyt on hyvä aika teet­tää hakusa­na­tut­ki­mus ja laa­tia lis­ta par­haim­mis­ta hash­ta­geis­ta sekä käy­tet­tä­vis­tä avainsanoista.

Sosi­aa­li­nen media on kuin vil­li län­si — se kehit­tyy jatkuvasti.

Vaik­ka uusien omi­nai­suuk­sien ilmes­ty­mi­nen ja tren­dien syn­ty­mi­nen voi olla häm­men­tä­vää, voit nii­den avul­la kokeil­la ja huo­ma­ta, mikä toi­mii par­hai­ten juu­ri sinun ylei­söl­le­si ja tavoitteillesi.

Vii­meis­tään nyt on aika val­mis­tau­tua vuo­teen 2023!

Lue myös nämä:

Ker­ro tari­na­si videolla

Ker­ro tari­na­si videolla

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän, kuin tuhat sanaa. Video puolestaan pitää sisällään useita kuvia, joten voidaan...