Du kans­ke har inte regi­stre­rat dig på Tik­Tok än, men för­mod­li­gen har du hört talas om TikTok.

Tik­Tok har över 500 mil­jo­ner akti­va använ­da­re per månad, som publice­rar innehåll på sina kana­ler (videor). I den­na arti­kel kom­mer vi att berät­ta kort och gått om vad Tik­Tok hand­lar om.

Tik­Tok — en appli­ka­tion, vars popu­la­ri­tet har explo­de­rat under de senas­te åren. År 2020 var Tik­Tok den mest ned­lad­da­de foto- och videoappli­ka­tio­nen i värl­den. I Fin­land har Tik­tok månads­vis 1,3 mil­jo­ner akti­va använ­da­re. Tik­Tok skil­jer sig från andra kana­ler i socia­la medier genom att, använ­dar­na inte använ­der platt­for­men för att kny­ta kon­tak­ter med varan­dra, utan för att kon­su­me­ra innehåll.

Hur fun­ge­rar TikTok?

Tik­Tok erb­ju­der alla använ­da­re en bland­ning av per­son­li­ga videor via sidan For You, var du hit­tar en bland­ning av kon­tons videor du föl­jer och annat utvalt innehåll som Tik­Tok tror att du kom­mer att gil­la base­rat på dess algo­rit­mer. Du kan själv publice­ra i appli­ka­tio­nen videor eller ska­pa dem i real­tid med hjälp av oli­ka verk­tyg som ins­pel­ning, timers etc. Strea­ming är också möj­ligt med Tik­Tok live. I appli­ka­tio­nen kan du alltså kol­la samt ska­pa videor.

Hur kan varu­mär­ken dra nyt­ta av TikTok?

Tack vare Tik­Toks snab­ba till­växt och växan­de popu­la­ri­tet, har mån­ga varu­mär­ken insett Tik­Toks poten­tial som mark­nadsfö­rings­ka­nal. Fle­ra varu­mär­ken har dra­git nyt­ta av tek­ni­ker, t.ex. oli­ka Tik­Tok-utma­nin­gar- och täv­lin­gar, vars mål är att få använ­dar­na att pro­duce­ra innehåll rela­te­rat till varu­mär­ket. Hash­tags används mer eller mindre på sam­ma sätt som på andra socia­la medieplatt­for­mar för att främ­ja syn­lig­het och mark­nadsfö­ring.  Influencer mar­ke­ting på platt­for­men har också varit myc­ket populärt.

Målgrup­pen på Tik­Tok har varit främst unga under 30-år. Med bra innehåll, tack vare algo­rit­mer­na är det möj­ligt att nå målgrup­per som annars inte skul­le hit­ta ditt företag.

Hur ska­par du bra innehåll?

De förs­ta sekun­der­na i en Tik­Tok-video är all­ra vik­ti­gas­te och avgö­ran­de. Int­res­set bör väc­kas redan i bör­jan, efter­som man enkelt kan kom­ma åt näs­ta video, endast genom att sve­pa framåt. Att läg­ga till musik eller sk. Lip sync- ljudspå­ret till en video är en myc­ket vik­tig del när man gör en video. Krea­ti­va och humo­ris­tis­ka idéer väc­ker bäst upp­märk­sam­het, och du behö­ver inte vara en erfa­ren video­kung för att ska­pa videor. För att lyc­kas i Tik­Tok värl­den bör du vara modig. Onö­digt begrän­sa­de varu­mär­kes­lin­jer kom­mer för­mod­li­gen endast att kvä­va ins­pi­ra­tio­nen. För att vara med i Tik­Tok krävs det mod och tillå­tel­se att avvi­ka från tra­di­tio­nellt varumärkesinnehåll!

De kor­ta videor­na ca 9–15 sekun­der fun­ge­rar bäst, men varu­mär­ken har även möj­lig­het att publice­ra en minuts lån­ga videor med hjälp av reklam­verk­ty­get. Män­nis­kor vill oftast ha innehåll det går att rela­te­ra till, det är därför en för­del om du lyc­kas ska­pa ett ansik­te för ditt varumärke.

Betald reklam på TikTok

På Tik­Tok finns det möj­lig­het till betald reklam. Vi här I Fin­land har tillfäl­ligt endast i bruk In-Feed-annon­se­ring, vil­ket är också kan­alens van­li­gas­te form av reklam. Tik­Toks busi­ness cen­ter är myc­ket lik Face­books Busi­ness Mana­ger och i lin­je med Face­book erb­ju­der även Tik­Tok till annon­sö­ren fle­ra oli­ka alter­na­tiv när det gäl­ler mål och annons­for­mat. Till­gängli­ga är bl.a. Lead‑, reach- och kon­ver­te­ring­san­non­se­ring. Ver­ti­ka­la videor som täc­ker hela skär­men fun­ge­rar bäst i In-Feed annon­ser, de stop­par på ett sätt använ­da­ren mitt i surfandet.

Tik­Tok-reklaam kan rik­tas på sam­ma sätt som i Face­book; Base­rat på åldern, int­res­sen, kön, språk eller plats. I Fin­land är det för tillfäl­let (våren 2022) endast möj­ligt att göra natio­nell annon­se­ring, dvs. att man inte kan rik­ta sitt buds­kap t.ex. till ett visst områ­de, som Kar­le­by eller Kalajoki.

I ett Nötskal

För att bli framgångs­rik på Tik­Tok, bör innehålls­pro­duk­tio­nen all­tid vara både stra­te­giskt och kon­se­kvent. Det är vik­tigt att fokuse­ra på utval­da teman som pas­sar före­ta­get. Välj din nisch och loc­ka din dröm­publik till ditt innehåll. Om du inte väl­jer din målgrupp och ämne nog­grant kan slut­re­sul­ta­tet bli att ditt innehåll inte talar till någon. Håll dig upp­da­te­rad om vad som är tren­digt på Tik­Tok och kom ihåg att använ­da catc­hy­ga bildtexter.

Till Sist

Till sist är det dock bra att kom­ma ihåg att man inte behö­ver vara öve­rallt. Socia­la mediers kanal­val bör göras utifrån sina egna mål, till­gängli­ga resur­ser och målgrup­per. Vi tyc­ker det är en bra idé att ta över kana­ler­na en i taget. Om fle­ra socia­la medie­ka­na­ler tas i bruk och resur­ser­na inte räc­ker till, rin­ner hela genomför­da pla­nen snabbt ut i sanden.

Precis som all annan mark­nadsfö­ring, krä­ver även mark­nadsfö­ring och innehåll på socia­la medier idéer, tid och resur­ser samt pla­ne­ring och euron såklart.