Tik­Tok – viih­det­tä sisäl­tö­jen parissa

Kirjoittanut: Creamedia

10.6.2022

Ehkä et itse vie­lä ole rekis­te­röi­ty­nyt Tik­To­kiin, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti olet kui­ten­kin kuul­lut puhut­ta­van siitä. 

Tik­To­kil­la on jo yli 500 mil­joo­naa kuu­kausit­tais­ta aktii­vis­ta käyt­tä­jää, jot­ka lataa­vat kana­val­le sisäl­töä (videoi­ta). Ker­rom­me täs­sä artik­ke­lis­sa päh­ki­nän­kuo­res­sa sii­tä, mis­tä Tik­To­kis­sa on kysymys.

Tik­Tok — sovel­lus, jon­ka suo­sio on kas­va­nut räjäh­dys­mäi­ses­ti vii­me vuo­sien aika­na. Vuon­na 2020 se oli maa­il­man­laa­jui­ses­ti eni­ten ladat­tu kuva- ja video­so­vel­lus. Suo­mes­sa Tik­To­kil­la on kuu­kausit­tain aktii­vi­sia käyt­tä­jiä 1,3 mil­joo­naa. Tik­Tok ero­aa muis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta siten, ettei­vät käyt­tä­jät niin­kään pää­dy alus­tal­le ver­kos­toi­tu­maan, vaan kulut­ta­maan sisältöjä.

Miten Tik­Tok sit­ten toimii?

Tik­Tok tar­jo­aa jokai­sel­le käyt­tä­jäl­le hen­ki­lö­koh­tais­ten videoi­den yhdis­tel­män For You ‑sivun kaut­ta, jos­sa on sekoi­tus seu­raa­mie­si tilien videoi­ta ja muu­ta tar­jot­tua sisäl­töä, jon­ka Tik­Tok uskoo algo­rit­mien­sa perus­teel­la miel­lyt­tä­vän sinua. Voit itse lada­ta videoi­ta sovel­luk­seen tai luo­da nii­tä reaa­lia­jas­sa sovel­luk­ses­sa eri­lais­ten työ­ka­lu­jen, kuten tal­len­nuk­sen, ajas­ti­mien ym. avul­la. Myös suo­ra­tois­to on mah­dol­lis­ta Tik­Tok-liven avul­la. Sovel­luk­sel­la voit siis sekä kat­soa että luo­da videoita.

Miten brän­dit voi­vat hyö­dyn­tää TikTokia?

Tik­To­kin nopean kas­vun ja kas­va­van suo­sion ansios­ta monet brän­dit ovat ymmär­tä­mäs­sä ssen poten­ti­aa­lin mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na. Useat brän­dit ovat­kin hyö­dyn­tä­neet tek­nii­koi­ta, kuten eri­lai­sia Tik­Tok-haas­tei­ta ja ‑kil­pai­lu­ja, joi­den tavoit­tee­na on saa­da käyt­tä­jät tuot­ta­maan brän­diin liit­ty­vää sisäl­töä. Hash­ta­ge­ja hyö­dyn­ne­tään enem­män tai vähem­män samal­la tavoin, kuin muil­la­kin sosi­aa­li­sen median alus­toil­la näky­vyy­den ja mark­ki­noin­nin edis­tä­mi­sek­si. Myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti alus­tal­la on ollut hyvin­kin suosittua. 

Tik­To­kis­sa koh­de­ryh­mä­nä ovat pää­asias­sa nuo­ret alle 30-vuo­ti­aat. Hyväl­lä sisäl­löl­lä on algo­rit­mien ansios­ta mah­dol­lis­ta tavoit­taa sel­lai­sia­kin koh­de­ryh­miä, jot­ka eivät muu­ten löy­täi­si yri­tyk­se­si pariin.

Kuin­ka luo­da hyvää sisältöä?

Ensim­mäi­set sekun­nit Tik­Tok ‑videois­sa ovat kai­kis­ta tär­keim­piä. Mie­len­kiin­to tulee herät­tää heti alus­sa, sil­lä seu­raa­vaan videoon käyt­tä­jät pää­se­vät hel­pos­ti, vain pyyh­käi­se­mäl­lä eteen­päin. Musii­kin tai ns. lip sync-ääni­rai­dan lisää­mi­nen videol­le on myös hyvin olen­nai­nen osa videon teke­mis­tä. Luo­vat ja jopa has­sut­te­le­vat ideat herät­tä­vät par­hai­ten huo­mion, eikä Tik­Tok videoi­ta tuot­taak­seen tar­vit­se olla koke­nut video­kon­ka­ri. Menes­tyäk­seen Tik­To­kin maa­il­mas­sa täy­tyy olla roh­kea. Tur­han rajoit­tu­neet brän­di­lin­jauk­set toden­nä­köi­ses­ti vain tukah­dut­ta­vat ins­pi­raa­tion. Tik­To­kis­sa muka­na ole­mi­nen vaa­tii roh­keut­ta ja lupaa poi­ke­ta perin­tei­ses­tä brändisisällöstä!

Par­hai­ten toi­mi­vat n. 9–15 sekun­nin mit­tai­set lyhyet videot, mut­ta brän­deil­lä on mah­dol­lis­ta jul­kais­ta myös minuu­tin mit­tai­sia videoi­ta mai­nos­työ­ka­lun avul­la. Ihmi­set kai­paa­vat sovel­luk­ses­ta yleen­sä myös samais­tut­ta­vuut­ta, joten on plus­saa, jos pys­tyt luo­maan brän­dil­le­si kasvot.

Mak­set­tu mai­non­ta TikTokissa

Tik­To­kis­sa on mah­dol­li­suus mak­set­tuun mai­non­taan. Meil­lä tääl­lä Suo­mes­sa on tois­tai­sek­si käy­tös­sä vain In-Feed-mai­non­ta, joka on myös kana­van ylei­sin mai­nos­muo­to. Tik­To­kin Busi­ness Cen­ter muis­tut­taa hyvin pal­jon ole­muk­sel­taan Face­boo­kin Busi­ness Mana­ge­ria ja Face­boo­kia mukail­len myös Tik­Tok tar­jo­aa mai­nos­ta­jal­le usei­ta eri vaih­toeh­to­ja tavoit­tei­den ja mai­nos­muo­to­jen osal­ta. Käy­tet­tä­vis­sä ovat mm: Liidi‑, kat­ta­vuus- ja kon­ver­sio­mai­non­taa. Par­hai­ten syö­te­mai­nok­sis­sa (In-Feed) toi­mi­vat koko näy­tön kat­ta­vat pys­ty­vi­deot, niil­lä suo­ras­taan pysäy­te­tään käyt­tä­jä kes­ken selailun.

Tik­Tok mai­non­taa voi­daan koh­den­taa samaan tapaan kuin Face­boo­kis­sa; Iän, mie­len­kiin­non­koh­tei­den, suku­puo­len, kie­len tai sijain­nin perus­teel­la. Meil­lä tääl­lä Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä (kevät 2022) mah­dol­lis­ta teh­dä vain val­ta­kun­nal­lis­ta mai­non­taa, eli et voi koh­dis­taa vies­tiä­si esi­mer­kik­si jol­le­kin tie­tyl­le alu­eel­le, kuten Kok­ko­laan tai Kalajoelle.

Päh­ki­nän­kuo­res­sa

Jot­ta menes­tyi­sit Tik­To­kis­sa, tulee sisäl­lön­tuo­tan­non olla aina sekä stra­te­gis­ta että joh­don­mu­kais­ta. Kes­kit­ty­mi­nen valit­tui­hin yri­tyk­sel­le sopi­viin tee­moi­hin on vält­tä­mä­tön­tä. Valit­se nic­he­si ja hou­kut­te­le unel­may­lei­sö­si sisäl­tö­jen pariin. Jos et valit­se tar­koin koh­dey­lei­söä­si ja aihet­ta­si, voi lop­pu­tu­le­ma olla se, ettei sisäl­tö­si puhut­te­le juu­ri ketään. Pysy peril­lä Tik­To­kis­sa tren­daa­vis­ta aiheis­ta ja muis­ta otsi­koi­da nasevasti!

Lopuk­si

Lop­puun on hyvä kui­ten­kin vie­lä muis­tut­taa sii­tä, että joka pai­kas­sa ei tar­vit­se olla. Sosi­aa­li­sen median kana­va­va­lin­nat tulee teh­dä omien tavoit­tei­den, käy­tet­tä­vis­sä ole­vien resurs­sien sekä koh­de­ryh­mien poh­jal­ta. Mie­les­täm­me hyvä idea on se, että ote­taan kana­vat yksi ker­ral­laan hal­tuun. Mikä­li sosi­aa­li­sen median kana­via ote­taan käyt­töön ker­ral­la usei­ta ja resurs­sit eivät sit­ten rii­tä­kään, kuih­tuu koko käyt­töön­ot­to­suun­ni­tel­ma nopeas­ti kasaan.

Ihan kuten kaik­ki muu­kin mark­ki­noin­ti, myös mark­ki­noin­ti ja sisäl­löt sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vaa­ti­vat ideoin­tia, aikaa ja resurs­se­ja sekä suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, euro­ja unohtamatta.

Lue myös nämä: