Erot­tau­du pai­ne­tun asia­kas­leh­den avulla.

Kirjoittanut: Emilia

20.9.2023

Digi­ta­li­saa­tio vie print­ti­leh­dil­tä yhä enem­män jalan­si­jaa. Asian­tun­ti­jam­me Olli kui­ten­kin uskal­taa väit­tää, että nime­no­maan har­vi­nai­suus on tänä päi­vä­nä print­ti­leh­tien vah­vuus. Sel­vi­te­tään­pä hie­man lisää, mitä asia­kas­leh­det oikein pitä­vät sisäl­lään ja miten ne Crea­me­dias­sa toteutetaan.

Kuka olet ja kuin­ka pää­dyit Creamedialle?

Olen Olli Ilma­nen. Työ­ni­mik­kee­ni ovat vaih­tu­neet vuo­sien var­rel­la, sil­lä olen toi­mi­nut alal­la jo yli 30 vuo­den ajan. Aloi­tin graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na, sit­ten siir­ryin copyw­ri­te­rik­si ja mai­non­nan suun­nit­te­li­jak­si ja nyt olen kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja. Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja tun­tuu minul­le kai­kis­ta luon­te­vim­mal­ta nimik­keel­tä, kos­ka se yhdis­tää sekä visu­aa­li­sen että mark­ki­noin­nil­li­sen puolen.

Aloi­tin ura­ni Sei­nä­joel­la jo vuon­na ‘91, jos­ta muu­tin Tur­kuun ja perus­tin oman pie­nen mai­nos­toi­mis­ton. Toi­min siel­lä kym­me­nen vuot­ta, tilan­ne muut­tui, kun per­hee­seem­me syn­tyi lap­sia ja samaan aikaan lii­ke­kump­pa­ni­ni muut­ti Hel­sin­kiin. Olin valin­nan edes­sä — jat­kan­ko työ­tä­ni oman yri­tyk­se­ni paris­sa vai pai­no­tan­ko enem­män per­heen ja tuki­ver­kos­ton mer­ki­tys­tä. Pää­tös oli lopul­ta sel­keä ja niin muu­tim­me Kok­ko­laan lähem­mäs iso­van­hem­pia. Tämän pää­tök­sen myö­tä pää­dyin Crea­me­dial­le ja sil­lä tiel­lä ollaan edel­leen. Vii­me vuo­den loka­kuus­sa tuli täy­teen 20 vuot­ta tämän työ­nan­ta­jan palveluksessa. 

Näin syn­tyy printtilehti!

Crea­me­dian pal­ve­lut asia­kas­leh­tien toteut­ta­mi­ses­sa kat­taa muo­to­ja lai­das­ta toi­seen. Toteu­tam­me esi­mer­kik­si jäsen­leh­tiä, yri­tys­ten asia­kas­leh­tiä ja asu­kas­leh­tiä kau­pun­kior­ga­ni­saa­tioil­le. Vaik­ka kaik­ki ovat­kin perin­tei­siä print­ti­leh­tiä, suu­rin osa teh­dään myös digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa käy­tet­tä­vik­si. Asiak­kaat saat­ta­vat pai­nat­taa pie­nen mää­rän fyy­si­siä leh­tiä ja lähet­tää loput vas­taa­not­ta­jil­le digi­taa­li­ses­ti, mikä onkin erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa toteut­taa jakelu.

Print­ti­leh­den toteu­tus alkaa aina ulkoa­sun suun­nit­te­lul­la, jos­sa otam­me tie­ten­kin huo­mioon asiak­kaan graa­fi­sen ohjeis­ton, brän­di­kä­si­kir­jat ja muut vas­taa­vat teki­jät. Jos asiak­kaal­la on sel­keät ohjeet ja toi­veet, nou­da­tam­me nii­tä aina tar­kas­ti. Tämän jäl­keen tai­tam­me leh­den ja useim­mi­ten vas­taam­me myös pai­na­tuk­sen ali­han­kin­nas­ta. Tar­vit­taes­sa voim­me myös hoi­taa leh­den jake­lun asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Monis­sa tapauk­sis­sa asia­kas toi­mit­taa sisäl­tö­jä, kuten artik­ke­lit leh­teen itse, mut­ta myös me voim­me aut­taa sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­ses­sa. Tar­joam­me pal­ve­lu­ja moni­puo­li­ses­ti, pel­käs­tä tait­to­työs­tä aina avai­met käteen ‑pal­ve­luun saakka.

Print­ti vs Digi

Vaik­ka digi­ta­li­saa­tio vähen­tää print­ti­leh­tien mää­rää, uskon kui­ten­kin, asia­kas­leh­tien säi­lyt­tä­vän tule­vai­suu­des­sa­kin oman paik­kan­sa mark­ki­noin­nis­sa ja vies­tin­näs­sä. Print­ti­leh­det saa­vat pikem­min­kin eri­tyis­a­se­man, kun vies­tin­tä jat­kaa siir­ty­mis­tään aina vain enem­män digi­taa­li­seen suun­taan. Aja­tel­laan vaik­ka säh­kö­pos­te­ja: saat nii­tä päi­vit­täin ja usein ne saat­ta­vat pää­tyä yhdel­lä napin pai­nal­luk­sel­la ros­ka­ko­riin — täy­sin luke­mat­to­mi­na. Leh­des­tä näet väki­sin­kin jotain ja näin sil­lä on suu­rem­pi mah­dol­li­suus kaa­pa­ta luki­jan mie­len­kiin­to. Vaik­ka print­ti ja digi eivät ihan suo­raan ole ver­rat­ta­vis­sa, on tämä hyvä esi­merk­ki erois­ta vai­kut­ta­vuu­den suhteen. 

Print­ti­leh­den luku­ko­ke­muk­seen vai­kut­taa sen laa­du­kas pai­na­mi­nen ja hou­kut­te­le­va ulko­nä­kö, sekä tie­tys­ti oikean koh­de­ryh­män huo­mioi­mi­nen. Jos pää­te­tään teh­dä print­ti­leh­ti, se kan­nat­taa teh­dä ammat­ti­mai­ses­ti ja huo­lel­li­ses­ti alus­ta lop­puun saak­ka, jot­ta se tuot­taa todel­lis­ta lisä­ar­voa — muu­ten se on vain rahan haaskausta.

Mil­lai­sia sisäl­tö­jä yleen­sä sisäl­ly­te­tään asiakaslehtiin?

Ihmi­set ja hei­dän tari­nan­sa ovat aina kiin­nos­ta­vim­pia sisäl­tö­jä leh­dis­sä. On tär­ke­ää, ettei leh­ti ole täyn­nä vain pelk­kää omaa mai­non­taa, sen tulee tar­jo­ta myös kevyem­pää ja viih­dyt­tä­väm­pää­kin sisäl­töä. Ajan­koh­tai­set aiheet, jot­ka kiin­nos­ta­vat laa­jem­paa ylei­söä, ovat aina hyviä valin­to­ja. Some on vai­kut­ta­nut myös sii­hen, miten ihmi­set kulut­ta­vat tie­toa, joten pit­kiä ja syvä­luo­taa­via artik­ke­lei­ta ei aina vält­tä­mät­tä jak­se­ta lukea. Täs­tä syys­tä otsi­koi­den täy­tyy olla entis­tä hou­kut­te­le­vam­pia ja pysäyt­tä­väm­piä, jot­ta ne saa­vat luki­jan kiinnostumaan.

Crea­me­dian työ­näyt­tei­tä asia­kas­leh­dis­tä löy­dät tääl­tä.

Kai­pai­sit­ko juu­ri sinä ja yri­tyk­se­si apua asia­kas­leh­tien tuottamisessa?

Voit ottaa yhteyt­tä Olliin, Tii­naan tai Mat­siin joko soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä sähköpostia.

Olli Ilma­nen soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia.

Tii­na Fors soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia.

Mats Aurén  soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia.

Lue myös nämä: