Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Mark­ki­noin­nil­le ase­te­tut tavoit­teet mää­rit­tä­vät sen, mit­kä mediat tuke­vat tavoi­tet­ta par­hai­ten. Ensin tulee miet­tiä tar­koin se, mitä halu­taan saa­vut­taa ja mik­si mai­non­taa teh­dään. Tavoi­tel­laan­ko tun­net­tuu­den kas­vua, halu­taan­ko...
Pak­kaus­suun­nit­te­lu on psy­ko­lo­gi­nen strategia

Pak­kaus­suun­nit­te­lu on psy­ko­lo­gi­nen strategia

Mats Aurén tekee Crea­me­dial­la pak­kaus­suun­nit­te­lua, alal­la hän on ollut jo lähes 40 vuot­ta. Mat­sin mukaan vii­me vuo­sien aika­na pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa ovat koros­tu­neet eri­tyi­ses­ti kes­tä­vyys ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys sekä älyk­käät...
Erot­tau­du pai­ne­tun asia­kas­leh­den avulla.

Erot­tau­du pai­ne­tun asia­kas­leh­den avulla.

Digi­ta­li­saa­tio vie print­ti­leh­dil­tä yhä enem­män jalan­si­jaa. Asian­tun­ti­jam­me Olli kui­ten­kin uskal­taa väit­tää, että nime­no­maan har­vi­nai­suus on tänä päi­vä­nä print­ti­leh­tien vah­vuus. Sel­vi­te­tään­pä hie­man lisää, mitä asia­kas­leh­det oikein...
Luo­va ja luo­tet­ta­va markkinointikumppani

Luo­va ja luo­tet­ta­va markkinointikumppani

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopii­kin. Luo­vuu­den lisäk­si yksi vah­vuuk­sis­tam­me on osaa­va tii­mi, johon kuu­luu eri alo­jen ammat­ti­lai­sia. Olem­me...
Verk­ko­si­vu­jen raken­ta­mi­nen — mitä ottaa huomioon?

Verk­ko­si­vu­jen raken­ta­mi­nen — mitä ottaa huomioon?

Verk­ko­si­vut ovat nyky­päi­vä­nä tär­keä osa yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta ole­mus­ta. Ne toi­mi­vat ikku­na­na maa­il­maan: välit­tä­vät tie­toa, raken­ta­vat brän­diä ja hou­kut­te­le­vat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Mitä verk­ko­si­vu­jen tuli­si sisäl­tää ja...