Hyväl­lä markkinointi­suunnitelmalla vas­ti­net­ta rahoillesi

Kirjoittanut: Creamedia

1.4.2022

Kun sinul­la on sel­keä mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma, voit koh­den­taa mark­ki­noin­nin panos­tuk­set tehok­kaas­ti. Tie­dät mitä tar­vit­set, mitä se saa mak­saa ja miten se toteu­te­taan. Bud­jet­ti pysyy hal­lin­nas­sa, tavoi­tat oikean koh­de­ryh­män ja voit seu­ra­ta tuloksia.

Ei tule tuli­pa­lo­ja mark­ki­noin­nis­sa ja sääs­tyt tur­hal­ta her­moi­lul­ta. 

Jos itsel­lä­si ei ole aikaa hoi­taa suun­ni­tel­man toteu­tus­ta, niin mark­ki­noin­ti­pal­ve­lum­me on teh­ty sinua varten. 

Mark­ki­noin­ti­pal­ve­lum­me sisältö:

  • Teem­me vuo­si­ta­son suun­ni­tel­man ja bud­jet­tiar­vion kanssasi
  • Ideoim­me kam­pan­jat ja teem­me ehdo­tuk­sen toi­men­pi­teis­tä kuukausittain
  • Valit­sem­me par­haat teki­jät ja koor­di­noim­me työt
  • Var­mis­tam­me brän­din mukai­sen yhte­näi­sen viestinnän
  • Rapor­toim­me mark­ki­noin­nin tulokset

Jutel­laan­ko lisää? Ota yhteyt­tä

Lue myös nämä: