Hidas­ta­vat­ko mate­le­vat verkkosivut…

Kirjoittanut: Creamedia

15.3.2022

Pal­ve­lin vai­kut­taa eni­ten verk­ko­si­vun nopeuteen

Nopea ja toi­min­ta­var­ma pal­ve­lin­ti­la on kai­ken läh­tö­koh­ta. Jos sivus­tol­la on käy­tös­sä jokin jul­kai­su­jär­jes­tel­mä, kan­nat­taa vali­ta jär­jes­tel­män kan­nal­ta opti­maa­li­sin palvelu.

Sivus­ton tek­niik­ka – pidä se simppelinä

Kun sivus­to on koo­dat­tu tehok­kaas­ti, nopeus kas­vaa. Nykyi­sen tren­din mukaan esi­mer­kik­si kuva­ka­rusel­leis­ta on pyrit­ty luo­pu­maan, kos­ka ne yleen­sä hidas­ta­vat sivun latau­tu­mis­ta. Mitä enem­män sivus­tol­la on eril­li­siä koo­de­ja vaa­ti­via ele­ment­te­jä, sitä enem­män selain jou­tuu hake­maan tie­toa palvelimelta.

Sivus­toa raken­taes­sa ja suun­ni­tel­les­sa on paras­ta muis­taa oleel­li­sin asia: mitä kävi­jä ensi­si­jai­ses­ti sivus­tol­ta halu­aa löy­tää. Usein oli­si muka­va lisä­tä eri­lai­sia efek­te­jä sivun ele­men­teil­le, mut­ta jos ne häi­rit­se­vät sivus­ton käyt­töä, kan­nat­taa nii­tä har­ki­ta tarkoin.

Sisäl­tö – paka­ta vai ei? Kas sii­nä vas­ta pulma

Sisäl­lön opti­moin­ti on hel­poin tapa nopeut­taa sivus­toa. Jos sivuil­la on pal­jon kuvia, kan­nat­taa tar­kis­taa tie­dos­to­jen koko ja tie­dos­to­muo­to. Tasa­pai­noi­lu kuvien tie­dos­to­koon ja laa­dun välil­lä on toki vai­ke­aa. Jos kuvia pak­kaa lii­kaa, laa­tu kärsii.

Kun sivus­tol­le upo­te­taan sisäl­töä jos­tain kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lus­ta, nopeus kär­sii. Videoi­den upo­tus sivus­toon on muka­va lisä, mut­ta useim­mi­ten hidas­taa yksit­täi­sen sivun latau­tu­mis­ta. Esi­mer­kik­si You­Tu­bes­ta tai Vimeos­ta upo­tet­tu­ja videoi­ta ei kan­na­ta vil­jel­lä yhdel­lä sivul­la kovin­kaan montaa.

Net­tiyh­teys – mobii­lis­sa voi hidastella

Valo­kui­tu ja ”super­no­peat” laa­ja­kais­tat lataa­vat mel­kein sivun kuin sivun nopeas­ti, jos sivus­ton pal­ve­lin on nopea. Suu­ri osa käyt­tä­jis­tä selaa net­ti­si­vus­to­ja mobii­li­lait­teil­la, jois­sa yhteyk­sien nopeus riip­puu käyt­tä­jän valit­se­mas­ta liit­ty­mäs­tä sekä sijain­nis­ta. Vie­lä­kin on ole­mas­sa aluei­ta, jois­sa mobii­li­net­ti ei toi­mi kunnolla.

Mis­tä tie­tää, että verk­ko­si­vut avau­tu­vat hitaasti?

Ne sivus­ton nopeu­teen vai­kut­ta­vat asia, joi­hin voit itse lyhyel­lä varoi­tusa­jal­la vai­kut­taa ovat sivus­ton tek­niik­ka ja sisäl­tö. Pal­ve­li­men vaih­to on jo suu­rem­pi pro­jek­ti ja asiak­kai­den mobii­li­net­tiyh­tey­den nopeus taas ei ole sinun käsissäsi.

Tär­kein­tä verk­ko­si­vu­jen nopeut­ta miet­ties­sä­si on, että et luo­ta nopeut­ta tes­tail­les­sa pelk­kään mutui­luun. Omal­la koneel­la­si tai puhe­li­mes­sa­si sivut voi­vat aue­ta nopeas­ti­kin, jos nii­den tie­dot ovat tal­len­tu­neet selai­me­si välimuistiin.

Kan­nat­taa siis kai­vaa esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sis­tä tie­dot sivus­ton nopeu­des­ta ja miten vik­ke­läs­ti sivut avau­tu­vat eri selai­mil­la ja laitteilla.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää

Lue myös nämä: