Kun Kitin­kan­nuk­ses­ta tuli Kunnas

Kitinkannus ja kunnas logot

Kirjoittanut: Creamedia

20.12.2023

Kan­nuk­ses­sa sijait­se­va, kun­tou­tus- ja hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­joa­va Kitin­kan­nus valit­si Crea­me­dian kump­pa­nik­seen mark­ki­noin­nin kon­sep­toin­ti­työ­hön. Crea­me­dian tii­min muo­dos­ti­vat kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja Olli Ilma­nen ja asiak­kuus­pääl­lik­kö Min­na Furu.

Taus­taa

Kitin­kan­nuk­sel­la on pit­kä ja mer­kit­tä­vä roo­li sotiem­me vete­raa­nien kun­tout­ta­ja­na. Yri­tyk­sen toi­min­ta on nyt suu­res­sa mur­rok­ses­sa, mikä on syn­nyt­tä­nyt tar­peen tar­ken­taa koh­de­ryh­mä­mää­rit­te­ly­jä ja toi­min­nan pain­opis­tei­tä – sekä uudis­taa mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti ja visu­aa­li­nen ilme.

Uuden kon­sep­tin teh­tä­vä­nä on kir­kas­taa Kitin­kan­nuk­sen ole­mas­sao­loa, vah­vis­taa stra­te­gi­aa, sitoa yhteen pal­ve­lu­tar­joo­ma, tukea lii­ke­toi­min­nal­li­sia tavoit­tei­ta sekä puhu­tel­la koh­de­ryh­miä. Tavoit­tee­na oli erot­tu­va, uskot­ta­va ja kai­kil­la tasoil­la toi­mi­va mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti, joka tukee tavoi­tet­ta löy­tää uut­ta kas­sa­vir­taa sekä hou­kut­te­lee eri koh­de­ryh­miä käyt­tä­mään ja/tai suo­sit­te­le­maan yri­tyk­sen tar­joa­mia moni­puo­li­sia kun­tou­tus- ja hoivapalveluja.

Heti ensim­mäi­ses­tä kes­kus­te­lus­ta läh­tien tuli tun­ne, että Min­na ymmär­tää lii­ke­toi­min­taam­me ja ymmär­tää, mikä mer­ki­tys mark­ki­noin­nil­la on eri pal­ve­lui­dem­me ja asia­kas­ryh­miem­me suh­teen. Halusim­me osal­lis­taa hen­ki­lös­tön brän­din­kon­sep­tin kehit­tä­mis­työ­hön, ja hen­ki­lös­tös­tä muo­dos­tet­tu työ­ryh­mä oli innos­tu­nut ja sitou­tu­nut pro­jek­tiin. Koim­me, että pro­jek­ti oli kaik­ki­nen­sa erit­täin onnis­tu­nut ja eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä olim­me Ollin suun­nit­te­le­maan logoon ja kon­sep­tin koko­nai­suu­teen. Läh­dem­me uudel­la ilmeel­lä innok­kaa­na tule­vaan vuoteen!

Johan­na Rau­ta­kos­ki, Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Kitinkannus

Uusi mark­ki­noin­ti­ni­mi

Kes­kus­te­lim­me jo ensim­mäi­sis­sä asia­kas­pa­la­ve­reis­sam­me Kitin­kan­nuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Johan­na Rau­ta­kos­ken sekä työn­te­ki­jöis­tä koo­tun ”par­la­men­tin” kans­sa ´mark­ki­noin­ti­ni­men vaih­ta­mi­ses­ta, jon­ka har­kit­se­mi­sel­le ajan­koh­ta tun­tui luon­te­val­ta. Nimieh­do­tuk­sen miet­ti­mi­ses­tä muo­dos­tui­kin lopul­ta kon­sep­toin­ti­työn ensim­mäi­nen vai­he – ja uudes­ta nimes­tä lopul­ta koko kon­sep­tin ydin.

Läh­tö­koh­dak­si otim­me yri­tyk­sen his­to­rian, pal­ve­lu­tar­jon­nan sekä sijain­nin ja pää­dyim­me lopul­ta ehdot­ta­maan Kun­nas-nimeä. Se kun luo vah­vo­ja posi­tii­vi­sia mie­li­ku­via ja sisäl­tää run­saas­ti yri­tyk­sen toi­min­taan sopi­vaa symboliikkaa.

”Kun­nas” liit­tyy vah­vas­ti suo­ma­lai­suu­teen, on suo­men­kie­li­nen sekä lyhyt ja yti­me­käs. Se pitää sisäl­lään viit­tauk­sen yri­tyk­sen suu­rim­paan vah­vuu­teen eli poik­keuk­sel­li­sen moni­puo­li­seen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­teen: KUNtou­tus, Nautin­not eli eri­lai­set hoi­dot sekä ASumis­pal­ve­lut. Pie­ni muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va sana­leik­ki ja oival­ta­mis­mah­dol­li­suus toteu­tuu puo­les­taan Kan­nus-Kun­nas-sana­pa­rin kaut­ta. ”Kun­nas” on myös tut­tu Kar­ja­lan kun­nail­la ‑lau­lus­ta, mikä on puo­les­taan pie­ni kun­nia­no­soi­tus Suo­men luon­nol­le sekä yri­tyk­sen his­to­ri­aan oleel­li­ses­ti liit­ty­vil­le sotiem­me vete­raa­neil­le. Sana kuvaa myös yri­tyk­sen sijain­tia kau­niin suo­ma­lai­sen kan­gas­met­sän sii­mek­ses­sä ja hie­man ympä­ris­töään ylem­pä­nä; Wiki­pe­dian mukaan ”kun­nas” tar­koit­taa pien­tä maankohoumaa.

Asia­kas piti nimieh­do­tuk­ses­tam­me ja työm­me jat­kui seu­raa­vaan vai­hee­seen eli Kun­nas-kon­sep­tin jat­ko­ja­los­ta­mi­seen, visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­luun ja brän­di­kä­si­kir­jan koostamiseen.

Logo ja graa­fi­nen ilme

Kun­tou­tus- ja hoi­va­kes­kus Kun­nak­sen teks­ti­lo­go on yksin­ker­tai­nen, sel­keä ja aja­ton. Kah­del­le rivil­le jaet­tu Kun­nas-sana tekee logos­ta kom­pak­tin ja hie­man lii­ke­merk­ki­mäi­sen – jota s‑kirjaimeen integroi­tu, Kitin­kan­nus-logos­ta tut­tu sydän­sym­bo­liik­ka vie­lä lisää. Van­has­ta logos­ta on säi­ly­tet­ty myös vih­reä väri, jon­ka sävy on nyt kan­gas­met­säl­le tyy­pil­li­nen ”havun­vih­reä”.

Logon ylä­ri­vis­tä syn­tyi idea Kun-alkui­ses­ta, hie­man slo­gan­mai­ses­ta otsi­koin­ti­pe­ri­aat­tees­ta, jos­ta esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa ”Kun­nas – kun haluat kun­tou­tua nopeasti.”

Lisäil­met­tä tuo­va­na graa­fi­se­na ele­ment­ti­nä toi­mii logon s‑kirjain, jon­ka asia­kas itse heti nime­si ”rak­kaus­kou­kuk­si”. Väri­maa­il­mas­sa on tar­jol­la nel­jä pir­te­ää, vuo­de­nai­ko­ja kuvaa­vaa tehos­te­vä­riä. Fon­tik­si valit­tiin logon typo­gra­fi­aan istu­va, sel­keä, aja­ton ja riit­tä­väs­ti eri leik­kauk­sia sisäl­tä­vä ”Robo­to”.

Kii­täm­me kitin­kan­nus­lai­sia mie­len­kiin­toi­ses­ta toi­mek­sian­nos­ta ja erin­omai­ses­ti suju­nees­ta yhteis­työs­tä sekä toi­vo­tam­me onnea ja menes­tys­tä uuden nimen, mark­ki­noin­ti­kon­sep­tin sekä visu­aa­li­sen nimen alla!

Lue myös nämä: