Innol­la ja uusin voi­min koh­ti uut­ta vuotta!

Kirjoittanut: Creamedia

28.12.2023

Kuu­kausi sit­ten oli kah­des­sa mai­nos­toi­mis­tos­sa jän­nät pai­kat, sil­lä molem­mat oli­vat omal­la taval­laan uuden edes­sä. Poh­joi­sem­mas­sa toi­mis­tos­sa poh­dit­tiin, miten ete­lää koh­ti aamu­var­hai­sel­la mat­kan­neet yrit­tä­jät pär­jää­vät yhden elä­män­sä jän­nit­tä­vim­män päi­vän, ja ete­län pääs­sä taas odo­tel­tiin tutus­te­lua mei­hin – uusiin yrit­tä­jiin ja omis­ta­jiin. Ensim­mäi­nen yhtei­nen päi­vä meni parem­min kuin oli­si osan­nut edes toi­voa ja luon­te­va yhteys syn­tyi saman tien, joten ete­läi­nen ja poh­joi­nen mai­nos­toi­mis­to sai­vat par­haim­man mah­dol­li­sen yhtei­sen alun.

Tääl­lä kir­joit­te­le­vat siis San­na ja Las­se – mai­nos­toi­mis­to WTF Desig­nin ja nyt myös Crea­me­dian yrit­tä­jät. Nyt kun uusi vuo­si on enää muu­ta­man päi­vän pääs­sä ja mai­nos­toi­mis­toa­lan perin­tei­siin kuu­luen maa­il­ma­kin pian saa­tu molem­mis­sa toi­mis­tois­sa val­miik­si, on tul­lut aika istah­taa het­kek­si alas ja kat­sel­la vuot­ta taaksepäin.

Aiem­min tänä vuon­na meil­le tar­jou­tui tilai­suus kes­kus­tel­la Crea­me­dian lii­ke­toi­min­ta­kau­pas­ta Hil­la Grou­pin kans­sa. Vaik­ka olem­me­kin vies­ti­neet avoi­mes­ti hake­vam­me yri­tyk­sel­lem­me kas­vua, ei ihan näin iso liik­ku ollut vie­lä suun­ni­tel­mis­sam­me. Kui­ten­kin kun pää­sim­me tutus­tu­maan Crea­me­dian tai­ta­van ja koke­neen tii­min teke­mi­seen, osaa­mi­seen ja hen­keen, löy­sim­me sii­tä pal­jon saman­kal­tai­suut­ta WTF Desig­niin. Emme siis mis­sään nimes­sä halun­neet sivuut­taa tätä mah­dol­li­suut­ta, joten step­pi ker­ral­laan läh­det­tiin sel­vit­te­le­mään, miten tämä oikein saa­tai­siin onnistumaan.

Crea­me­dias­sa mei­dät vakuut­ti moni asia: kovaa koke­mus­ta omaa­vat ammat­ti­lai­set, mie­len­kiin­toi­set asiak­kaat ja hyvä mai­ne. Ensim­mäi­ses­tä uuden elä­män het­kes­tä läh­tien roh­kea liik­ku on tun­tu­nut täy­sin oikeal­ta. Yhtei­nen sävel Cream Tea­min kans­sa löy­tyi heti. Tun­tuu, kuin poru­kan oli­si tun­te­nut jo pal­jon, pal­jon pidempään!

1.12.2023 alkaen yhtei­sen tii­mim­me koko siis tuplaan­tui, ja toi­mi­paik­ko­ja on Kok­ko­lan lisäk­si Oulus­sa ja Raa­hes­sa. Yhdes­sä WTF Design ja Crea­me­dia muo­dos­ta­vat vah­van toi­mi­jan, jon­ka yhtei­nen tah­to­ti­la on lunas­taa lupauk­set asiak­kail­leen osaa­vi­na sekä luo­tet­ta­vi­na ja luo­vi­na ammattilaisina.

Par­hail­laan raken­nel­laan Crea­me­dian ja WTF Desig­nin kes­ken yhteis­tä arki­ryt­miä, sovi­tel­laan jär­jes­tel­miä yhteen ja tutus­tel­laan syvem­min toi­siim­me sekä toi­min­ta­mal­lei­him­me. Yhtei­siä tar­jouk­sia­kin on pääs­ty jo raken­ta­maan poten­ti­aa­li­siin pro­jek­tei­hin. Yhdes­sä teh­den täs­tä tulee hyvä. Todel­la hyvä. Odo­tam­me myös malt­ta­mat­to­ma­na, että pää­sem­me tutus­te­le­maan pik­ku­hil­jaa myös Crea­me­dian asiak­kai­siin. Sii­hen tar­tum­me­kin heti vuo­den­vaih­teen jälkeen.

Ennen jou­lua tors­tai­na oli myös his­to­rial­li­nen het­ki, kun Crea­me­dian ja WTF Desig­nin tii­mit tapa­si­vat toi­sen­sa ensim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Teams-yhteyk­siä on toki pidet­ty ja me yrit­tä­jät­kin olem­me viet­tä­neet Kok­ko­lan toi­mis­tol­la jo useam­man työ­päi­vän, ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa koko tii­min voi­min pää­sim­me tutus­te­le­maan kun­nol­la ja miet­ti­mään sitä, miten saa­daan yhdes­sä raken­net­tua tii­vis yhtei­sö kah­den huip­pu­jen­gin kesken.

Uut­ta vuot­ta 2024 odo­tam­me siis innok­kai­na ja toi­veik­kai­na, posi­tii­vi­sel­la jän­ni­tyk­sel­lä höys­tet­ty­nä. Toi­vo­taan, että se tuo meil­le kai­kil­le muka­naan kaik­kea hyvää ja posi­tii­vis­ta, ehkä myös sopi­vas­ti jota­kin uut­ta ja jännää.

Onnea uuteen vuo­teen toivotellen,

San­na ja Lasse

Lue myös nämä: