Olem­me muuttaneet

Kirjoittanut: Creamedia

5.5.2022

Muu­tim­me kuun vaih­tees­sa uusiin tiloi­hin Rantakadulle. 

Kuten muu­tois­sa yleen­sä tup­paa käy­mään, niin myös meil­lä. Jon­kin ver­ran laa­ti­koi­ta vie­lä pur­ka­mat­ta ja kalus­te­lä­he­tyk­sis­tä osa tule­mat­ta ja niin edel­leen. Hyvin kui­ten­kin kaik­ki ete­nee ja pik­ku­hil­jaa alkaa olla valmista.

Jat­kos­sa mei­dät löy­tää tääl­tä Ran­ta­ka­dul­ta Pen­ti­kin enti­sis­tä tilois­ta (putiik­ki Sau­nan Hen­gen ja Media­sa­lin port­ti­kon­gin välis­tä). Kun ker­ran tilo­ja uusit­tiin, tuli sii­nä samal­la tar­ve uusia vähän muu­ta­kin. Päi­vi­tim­me samal­la Crea­me­dian ilmeen tee­mal­la ”vähän uut­ta, vähän van­haa, mut­ta sini­sen tilal­la ker­mais­ta”. Sii­nä­hän ne sit­ten hujah­ti verk­ko­si­vum­me­kin uusiksi.

Muu­ten kaik­ki ennal­laan! Pal­ve­lu­re­per­tu­aa­ri on laa­ja ja meil­tä voit pyy­tää mel­kein mitä tahan­sa. Olem­me sekä ana­lo­gi­sia että digi­taa­li­sia ja autam­me valit­se­maan oikeat kana­vat ja rat­kai­sut juu­ri sinun yri­tyk­se­si yksi­löl­li­set tar­peet huomioiden.

Olem­me apu­na kaik­kiin mark­ki­noin­ti­rat­kai­sui­hin liit­tyen luon­nol­li­ses­ti enem­män, kuin mielellämme!

Voim­me­ko olla avuk­si? Ota yhteyt­tä!

Lue myös nämä: