Teko­ä­lyä ja luovuutta

Kirjoittanut: Minna

24.1.2024

Eläm­me aikaa, jol­loin teko­ä­ly ChatGPT pys­tyy tuot­ta­maan teks­tiä aihees­ta kuin aihees­ta, myös suo­men kie­lel­lä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän arki­päi­vä tulee muut­tu­maan vauh­dil­la tule­vien vuo­sien aika­na. Teko­ä­lyn tuot­ta­ma teks­ti para­nee ja kehit­tyy var­sin nopeal­la aika­tau­lul­la, muu­tok­sen tähän tekee luon­nol­li­sen kie­len algo­rit­mi. Monet ovat teko­ä­ly­so­vel­luk­sia jo tes­tan­neet­kin ja mitä toden­nä­köi­sim­min myös samal­la häm­mäs­ty­neet sen kyvyis­tä tuot­taa teks­tiä ja vas­ta­ta eri­lai­siin kysymyksiin.

Syvä­op­pi­mi­seen perus­tu­va koneoppimismalli

ChatGPT-teko­ä­lyn nimes­sä lyhen­ne GPT tulee sanois­ta Gene­ra­ti­ve Pre-trai­ned Trans­for­mer, joka siis tar­koit­taa syvä­op­pi­mi­seen perus­tu­vaa koneop­pi­mis­mal­lia, sen pyr­ki­myk­se­nä on tuot­taa yhtä luon­nol­lis­ta kiel­tä, kuin ihmi­sen­kin tuot­ta­ma. Kie­li ja tapa puhua on ”ope­tet­tu” datal­la, joka löy­tyy internetistä.

Vuo­si­kym­me­nien takaa teko­ä­lyn ihmis­mäi­syy­den kuu­lui­sin mit­ta­ri on ollut Turin­gin tes­ti, jon­ka mukaan teko­ä­ly on saa­vut­ta­nut ihmi­sen älyk­kyy­des­sä sii­nä vai­hees­sa, kun teko­ä­lyn kans­sa kes­kus­te­lua käy­vä ihmi­nen ei enää pys­ty var­muu­del­la erot­ta­maan sitä, tule­vat­ko vas­tauk­set koneel­ta vai ihmi­sel­tä. Eläm­me vai­het­ta, jol­loin tämän tes­tin läpäi­se­mi­nen vai­kut­tai­si ole­van erit­täin lähel­lä. Teko­ä­lyn kans­sa voi kes­kus­tel­la laa­jas­ti eri aiheis­ta, eikä oli­si kovin­kaan help­poa erot­taa, onko taka­na ihmi­nen vai teko­ä­ly, ellei teko­ä­ly kiel­täy­tyi­si vas­taa­mas­ta ihmis­mäi­siin kysymyksiin.

Ensim­mäi­nen ChatGPT jul­kais­tiin vuon­na 2018, seu­raa­va tuli parin vuo­den pääs­tä vuon­na 2020 ja täl­lä het­kel­lä käy­tös­säm­me on jo ChatGPT4, kehi­tys­tah­ti on ollut vauhdikas.

ChatGPT ei yri­tä pet­kut­taa ole­van­sa ihmi­nen, se on ohjel­moi­tu kut­su­maan itse­ään koneop­pi­mis­mal­lik­si. Kokei­le vaik­ka­pa antaa sil­le nimi tai kysy, onko se käy­nyt vii­me aikoi­na kun­to­sa­lil­la, näi­hin kysy­myk­siin et tule saa­maan ihmis­mäis­tä vas­taus­ta. Mikä­li teko­ä­lyn ohjel­moin­ti oli­si teh­ty toi­sel­la tavoin, se hyvin var­mas­ti käyt­täy­tyi­si kuten ihmi­nen, etkä voi­si olla var­ma sii­tä, puhut­ko koneen vai ihan oikean ihmi­sen kanssa.

Kysyin teko­ä­lyl­tä ”Onko sinul­la per­he?”. Vas­taus tuli seuraavasti:

Ei, minul­la ei ole per­het­tä, kos­ka olen teko­ä­ly, ohjel­mis­to, joka on luo­tu aut­ta­maan vas­taa­maan kysy­myk­siin ja tar­joa­maan tie­toa. Minut on suun­ni­tel­tu toi­mi­maan avus­ta­ja­na eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä, mut­ta minul­la ei ole tun­tei­ta, per­het­tä tai hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­mää.

ChatGPT

Teko­ä­ly ei kir­joi­ta puolestasi

Kiin­nos­ta­vin­ta on ChatGPT:n kyky tuot­taa pika­vauh­dil­la suu­ria­kin mää­riä teks­tiä. Voit esi­mer­kik­si pyy­tää sitä teke­mään eri­lai­sia lis­to­ja, kir­joit­ta­maan artik­ke­li tai uuti­nen tie­tys­tä aiheesta.

Lähi­vuo­sien aika­na ChatGPT:stä tulee toden­nä­köi­ses­ti hyvin­kin arki­päi­väi­nen mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän työ­ka­lu. Sitä voi hyö­dyn­tää, kuten aiem­min mai­nit­sin, esi­mer­kik­si artik­ke­lien kir­joit­ta­mi­seen tai itse tuo­te­tun teks­tin täy­den­tä­mi­seen. Ker­ro ChatGPT:lle aihe ja saat nopeas­ti käyt­töö­si hyvää raa­ka­ma­te­ri­aa­lia, jon­ka voit muo­ka­ta ja tar­ken­taa halua­maa­si muotoon.

Teks­tin­tuot­ta­mi­sen osal­ta tiet­ty rajal­li­suus tulee vas­taan. Teks­ti ei vält­tä­mät­tä ole viih­dyt­tä­vää ja ”hel­pos­ti luet­ta­vaa”, teks­tin tyy­li on pit­käl­ti fak­taa ja muis­tut­taa kui­ten­kin usein enem­män asial­lis­ta uutis­ta ja tie­to­kir­jan alku­teks­tiä. Vie­lä en ole saa­nut koko­nais­ta teks­tiä, jon­ka voi­si jul­kais­ta sellaisenaan.

Tie­to muo­tou­tuu teks­tik­si sekunneissa

Teko­ä­ly tulee päi­vit­täi­sek­si työ­ka­luk­si monil­le aloil­le. Luo­vil­le aloil­le — vas­toin odo­tuk­sia — toden­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min, kuin monel­le muulle.

Teko­ä­ly ei nimit­täin tule kokoa­maan keit­tiön kaap­pe­ja­si tai pois­ta­maan lumia kadul­ta vie­lä pit­kään aikaan, mut­ta esi­mer­kik­si juu­ri kir­jal­li­ses­sa työs­sä se on jo täl­lä het­kel­lä lois­ta­va apuri.

Kir­joit­ta­mi­sen ja luo­vien alo­jen lisäk­si teko­ä­ly tulee ole­maan teho­kas pal­jon tie­toa vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä voim­me aja­tel­la vaik­ka­pa lää­kä­riä. Teko­ä­lyl­lä on pää­sy mas­sii­vi­seen mää­rään tie­toa, jois­sa esi­mer­kik­si lääk­kei­tä, diag­noo­se­ja ja poti­las­ker­to­muk­sia käsi­tel­lään. Teko­ä­ly pys­tyy anta­maan vas­tauk­sia nopeam­min, kuin mihin ihmi­nen iki­nä voi­si pystyä.

Teko­ä­ly on hyvä apulainen

Tähän vie­lä lop­puun yksi esi­merk­ki teko­ä­lyn kyvys­tä tuot­taa teks­tiä. Pyy­sin teko­ä­lyl­tä copy­teks­tiä suklaa­kon­veh­te­ja käsin val­mis­ta­val­le toimijalle.

Tein kol­me pyyn­töä ja sain seu­raa­vat vaihtoehdot:

  1. Tai­ki­nas­ta tai­det­ta: Käsi­työ­nä luo­dut suklaa­kon­veh­dit – Hem­mot­te­lua jokai­sel­le makuaistillesi!
  2. Maku­her­mo­jen tans­si: Ainut­laa­tui­set suklaa­kon­veh­dit, jot­ka syn­ty­vät into­hi­mos­ta ja tarkkuudesta.
  3. Rak­kau­del­la muo­toil­tu herk­ku­pa­la: Käsin­teh­dyt suklaa­kon­veh­dit, jot­ka herät­tä­vät ais­ti­si taianomaisesti.

Näi­den jäl­keen pyy­sin vie­lä nel­jän­nen ehdo­tuk­sen sekä lisää tun­net­ta. Sain tämän:

Suklaan suloi­nen sydän: Käsin­val­mis­te­tut kon­veh­dit, jot­ka kät­ke­vät rak­kau­den jokai­seen puremaan.

ChatGPT

Näin mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen näkö­kul­mas­ta sanoi­sin, että vie­lä tar­vi­taan aikaa, ennen kuin teko­ä­ly tekee tämän puo­les­tam­me. Edel­leen­kin lois­ta­vaa teks­tiä syn­tyy vain har­jaan­tu­neen ja tai­ta­van sano­jen­pyö­rit­te­li­jän luo­vuu­den ansios­ta. Ideoi­den herät­tä­jä­nä ja luo­vuu­den syn­nyt­tä­jä­nä teko­ä­ly sitä vas­toin toi­mii kyl­lä var­sin hyvin!

Lue myös nämä: