Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti: Teho­kas tapa raken­taa vah­va brändi

Kirjoittanut: Creamedia

4.7.2023

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on olen­nai­nen osa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Se tar­jo­aa yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavoit­taa ja sitout­taa koh­dey­lei­sön­sä arvok­kaan ja mer­ki­tyk­sel­li­sen sisäl­lön avul­la. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ei ole pelk­kää mai­non­taa, vaan stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa, joka pyr­kii tar­joa­maan myös arvoa, viih­det­tä ja hyö­tyä kohdeyleisölle.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on mark­ki­noin­ti­muo­to, jos­sa yri­tys jakaa hyö­dyl­lis­tä, infor­ma­tii­vis­ta tai viih­dyt­tä­vää sisäl­töä tavoit­tee­naan hou­ku­tel­la, sitout­taa ja osal­lis­taa koh­dey­lei­söään. Tämä sisäl­tö voi olla esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tuk­sia, oppai­ta, videoi­ta, podcas­te­ja tai sosi­aa­li­sen median päi­vi­tyk­siä. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti perus­tuu aja­tuk­seen sii­tä, että tar­joa­mal­la arvoa ja rat­kai­su­ja koh­dey­lei­sön ongel­miin, yri­tys voi luo­da luot­ta­mus­ta ja pit­käl­lä aika­vä­lil­lä myös hou­ku­tel­la asiakkaita.

Mik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tehdään?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin hyö­dyt ovat moni­nai­set. Ennen kaik­kea, se aut­taa raken­ta­maan ja vah­vis­ta­maan brän­diä. Kun yri­tys tar­jo­aa arvo­kas­ta sisäl­töä, se luo luot­ta­mus­ta ja asian­tun­ti­juut­ta omal­la alal­laan. Tämä puo­les­taan voi hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja sitout­taa ole­mas­sa olevia.

Lisäk­si sisäl­tö­mark­ki­noin­ti aut­taa paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Laa­du­kas ja opti­moi­tu sisäl­tö voi aut­taa yri­tys­tä sijoit­tu­maan kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa, mikä lisää näky­vyyt­tä ja hou­kut­te­lee enem­män lii­ken­net­tä verkkosivustolle.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti voi olla myös kus­tan­nus­te­ho­kas tapa mark­ki­noi­da yri­tys­tä. Kun sisäl­töä jae­taan eri kana­vis­sa, se voi levi­tä orgaa­ni­ses­ti ja tavoit­taa laa­jan ylei­sön ilman suu­ria mainosbudjetteja.

Miten sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tehdään?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin toteut­ta­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja stra­te­gi­aa. Ensim­mäi­nen askel on mää­rit­tää koh­dey­lei­sö ja ymmär­tää hei­dän tar­peen­sa, kiin­nos­tuk­sen­koh­teen­sa ja haas­teen­sa. Tämän jäl­keen yri­tys voi luo­da sisäl­töä, joka vas­taa näi­hin tar­pei­siin. Esi­mer­kik­si, jos yri­tyk­se­si tar­jo­aa vas­tuul­li­sia vaat­tei­ta, voit kir­joit­taa blo­gi­kir­joi­tuk­sia vas­tuul­li­sen muo­din eduis­ta tai jakaa vink­ke­jä eko­lo­gi­sem­pien vaat­tei­den valintaan.

Sisäl­töä tuo­tet­taes­sa on tär­ke­ää panos­taa laa­tuun. On myös tär­ke­ää vali­ta oikeat jake­lu­ka­na­vat, jot­ta sisäl­tö tavoit­taa oikeat ihmi­set oike­aan aikaan. Tämä voi sisäl­tää oman verk­ko­si­vus­ton, sosi­aa­li­sen median kana­vat, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin ja esi­mer­kik­si vaik­ka yhteis­työ­tä vai­kut­ta­jien kans­sa. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on nyky­ään teho­kas tapa laa­jen­taa sisäl­lön näky­vyyt­tä ja tavoit­taa uusia yleisöjä.

Yhtä tär­ke­ää on myös seu­ra­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tulok­sia ja ana­ly­soi­da, mikä toi­mii ja mikä ei? Näin voi­daan teh­dä tar­vit­ta­via muu­tok­sia ja paran­taa stra­te­gi­aa jat­ku­vas­ti.
Haluai­sit­ko teh­dä sisäl­tö­mark­ki­noin­tia, mut­ta sinul­ta puut­tuu aika tai tai­to? Tai ken­ties haluai­sit muu­ten vain ulkois­taa sen tekemisen?

Olem­me luo­tet­ta­va mark­ki­noin­nin kump­pa­ni ja tii­mis­säm­me on usei­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­joi­ta. Voim­me var­mas­ti olla apu­na­si laa­duk­kaan sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa ja toteutuksessa.

Ota­han epä­röi­mät­tä mei­hin yhteyttä!

Lue myös nämä: