Teh­dään­kö teil­lä somes­sa sisäl­tö­jä vai mainoksia?

Kirjoittanut: Creamedia

18.11.2021

Yri­tyk­sen somes­sa olon syvim­män tar­koi­tuk­sen voi jakaa kah­teen kate­go­ri­aan. On nii­tä, joil­le some toi­mii mai­nos­ten alus­ta­na ja nii­tä jot­ka teke­vät someen eri­lai­sia sisäl­tö­jä kuten videoi­ta ja blo­gi­kir­joi­tuk­sia. Mut­ta eikö kaik­ki someen tuu­tat­ta­va mate­ri­aa­li ole lop­pu­jen lopuk­si samanlaista?

Ei aivan. Omak­si some­stra­te­giak­seen voi nimit­täin vali­ta jom­man­kum­man lähes­ty­mis­ta­van. Tai jos oikein hur­jak­si heit­täy­tyy, sekoi­tuk­sen molemmista.

Mut­ta miten some­mai­non­ta ja sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen someen eroa­vat toisistaan?

Mai­non­ta somessa

Some­mai­nok­sil­la voi­daan käsit­tää kaik­ki se mate­ri­aa­li, jon­ka some­nä­ky­vyy­des­tä on kilah­ta­nut kolik­ko jon­kin kan­sain­vä­li­sen kor­po­raa­tion kas­saan. Esi­mer­kik­si spon­so­roi­tu Face­book-pos­taus tai ennen You­tu­be-mai­nos­ta vilah­ta­va vii­den sekun­nin pakkokatselu.

Tar­kem­min kat­sot­tu­na some­mai­nos ero­aa some­si­säl­lös­tä sii­nä, että sen tar­koi­tuk­se­na on saa­da kat­so­ja osta­maan tai teke­mään jotakin.

Sisäl­löt somessa

Sisäl­löt taas poik­kea­vat mai­nok­sis­ta sii­nä, että nii­den avul­la ei var­si­nai­ses­ti yri­te­tä saa­da vie­lä kaup­po­ja aikai­sek­si. Myyn­nin sijaan pää­aja­tuk­se­na on saa­da yri­tyk­sen ideo­lo­gian jaka­vat ihmi­set viet­tä­mään aikaa sekä viih­ty­mään yri­tyk­sen tuot­ta­mien sisäl­tö­jen parissa.

Näi­tä sisäl­tö­jä voi­vat esi­mer­kik­si olla asian­tun­ti­ja-artik­ke­lit, eri­lai­set oppaat tai vaik­ka kuu­lui­sat kis­sa­vi­deot, jos ne siis tuke­vat mie­li­ku­vaa yrityksestä.

20% mai­nok­sia 80% sisältöjä

Jos tavoit­tee­na­si on ker­ryt­tää aktii­vi­nen ja sitou­tu­nut somey­lei­sö, joka on val­mis­ta kau­raa osta­maan tuot­tee­si, kun aika on oikea, mai­nok­sien ja sisäl­tö­jen suh­teen tuli­si olla 20/80. Eli 20% mai­nok­sia ja 80% sisältöjä.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että vaik­ka kuin­ka mie­li teki­si joka iki­ses­sä some­pos­tauk­ses­sa myy­dä yri­tyk­sen­ne tuo­tet­ta, ei kan­na­ta vält­tä­mät­tä teh­dä niin.

Jos tavoit­tee­na­si on ker­ryt­tää aktii­vi­nen ja sitou­tu­nut somey­lei­sö, joka on val­mis­ta kau­raa osta­maan tuot­tee­si, kun aika on oikea, mai­nok­sien ja sisäl­tö­jen suh­teen tuli­si olla 20/80.

Kan­nat­taa enem­min ker­toa huip­pu­tuot­teen­ne taus­tois­ta: Ketä ovat ne ihmi­set, jot­ka tuot­teen ovat suun­ni­tel­leet, tai miten maa­il­ma on muut­tu­nut sinä aika­na, kun yri­tyk­sen­ne on ollut olemassa.

Jos oikein tiuk­kaa lin­jaa vede­tään, sisäl­tö­pos­tauk­sis­ta ei kan­na­ta edes lait­taa lin­ki­tyk­siä omil­le verkkosivuille.

Kaik­ki tar­vit­ta­va kan­nat­taa ker­toa some­ka­na­van tar­joa­man merk­ki­mää­rän rajois­sa. Nimit­täin aika moni some­ka­na­va suo­sii sel­lai­sia pos­tauk­sia, jot­ka pitä­vät ihmi­set selaa­mas­sa kyseis­tä somekanavaa.

Jos aiot lähet­tää ihmi­siä pois some­ka­na­van hel­läs­tä huo­mas­ta, sinun täy­tyy olla val­mis mak­sa­maan siitä.

Kum­paa somes­sa kan­nat­taa teh­dä – mai­non­taa vai sisältöjä?

Vas­taus riip­puu täy­sin resurs­seis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si. Jos sinul­la on aikaa ja kykyä toi­mia aktii­vi­ses­ti valit­se­mas­sa­si some­ka­na­vas­sa, eri­lais­ten sisäl­tö­jen avul­la voit luo­da yri­tyk­se­si ja asiak­kai­de­si välil­le kes­tä­vän suh­teen, joka kon­kre­ti­soi­tuu jos­sain vai­hees­sa ihan oikeik­si myynneiksi.

Mut­ta jos sinul­la ei ole kiin­nos­tus­ta eikä sinua huvi­ta sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen, älä ota sii­tä itsel­le­si pakkopullaa.

Voit aivan hyvin unoh­taa 20/80-sään­nön ja kes­kit­tyä pel­käs­tään mai­nok­siin. Täl­löin esi­mer­kik­si re-tar­ge­ting-mai­nok­set somes­sa voi­vat olla pelastuksesi.

Ota avuk­se­si re-targeting-mainokset

Re-tar­ge­ting-mai­nos­ten avul­la voit esi­mer­kik­si koh­den­taa mai­nok­sia some­ka­na­vis­sa hen­ki­löil­le, jot­ka ovat käy­neet kat­so­mas­sa verk­ko­si­vu­ja­si. Näin mai­nok­se­si näky­vät hen­ki­löil­le, jot­ka ovat jol­la­kin tasol­la kiin­nos­tu­neet yri­tyk­ses­tä­si ja myyn­ti­mah­dol­li­suu­det ovat huo­mat­ta­vas­ti paremmat.

Tie­tys­ti tähän tar­vi­taan lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le­si. Jos verk­ko­si­vuil­la­si ei ole kävi­jöi­tä, jou­dut har­kit­se­maan joko:
A) pitäi­si­kö sinun sit­ten­kin teh­dä myös sisäl­tö­jä some­ka­na­viin, joi­ta spon­so­roi­mal­la saat lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le­si
B) jota­kin tois­ta tapaa verk­ko­si­vu­lii­ken­tee­si varmistamiseksi

Ota yhteyt­tä ja annam­me ideoi­ta sii­tä, miten yri­tyk­se­si some­nä­ky­vyys kan­nat­taa hoi­taa? Ota yhteyt­tä

Lue myös nämä: