Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Kirjoittanut: Creamedia

23.5.2023

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den teh­tä­vä­nä on saa­da aikaan vas­taa­not­ta­jas­sa muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Sen avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tari­na, esi­tel­lä tuo­te tai pal­ve­lu ja raken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa. Crea­me­dias­sa video­tuot­ta­ja­na toi­mii Thorb­jörn Ljun­geld, tut­ta­val­li­sem­min Tur­bo. Kysel­lään­pä Tur­bon miet­tei­tä videotuotannosta.

Mikä innos­ti sinut juu­ri tähän työhön?

Into­hi­mo­ni visu­aa­lis­ta tari­nan­ker­ron­taa koh­taan alkoi jo nuo­re­na. Koen, että näke­mä­ni videot ja kuu­le­ma­ni musiik­ki ovat ohjan­neet ja kas­vat­ta­neet minus­ta sen, mitä olen tänään. Olen oikeas­taan aina tun­te­nut vetoa luo­vaan teke­mi­seen ja mie­les­tä­ni juu­ri video­tuo­tan­to­jen paris­sa työs­ken­te­ly tar­jo­aa sii­hen erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den. Videon tar­joa­ma mah­dol­li­sus herät­tää vas­taa­not­ta­jas­sa tun­tei­ta liik­ku­van kuvan ja äänen avul­la moti­voi ja ins­pi­roi minua.

Ker­ro kokemuksestasi!

Opis­ke­lu­je­ni aika­na käy­tin kai­ken mah­dol­li­sen vapaa-aika­ni omiin video­pro­jek­tei­hi­ni ja ahmi­mal­la tie­toa videoi­den teke­mi­ses­tä. Hyvin var­hai­ses­sa vai­hees­sa minul­le tuli sel­väk­si se, että videot ovat juu­ri se asia, mitä haluan elä­mäs­sä­ni teh­dä. Opis­ke­lu­jen jäl­keen suun­ta­sin heti unel­mie­ni peräs­sä Hel­sin­kiin. Rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten par­haat mah­dol­li­suu­det oppia ja teh­dä oli­vat pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, siel­lä oli par­haat teki­jät ja suu­rin kysyn­tä. Onnis­tuin löy­tä­mään työ­har­joit­te­lu­pai­kan video­tuo­tan­to­jen paris­sa, kuten arva­ta saat­taa, se tie vei heti men­nes­sään ja eikä paluu­ta enää ollut.Työskentelin Hel­sin­gis­sä kah­dek­san vuot­ta ja sinä aika­na ker­ry­tin kat­ta­vas­ti koke­mus­ta eri­lai­sis­ta toi­mia­lois­ta ja asiak­kais­ta, tyy­leis­tä, ympä­ris­töis­tä, aiheis­ta ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta. Vuo­det Hel­sin­gis­sä loi­vat vah­van perus­tan tämän päi­vän teke­mi­sel­le, tämä on työ, jon­ka oppii vain tekemällä.

Jokai­nen työ on eri­lai­nen ja annan sil­le aina kaikkeni.

Crea­me­dian video­tuot­ta­ja Thorb­jörn “Tur­bo” Ljungeld

Miten löy­sit tie­si Creamediaan?

Esi­koi­sem­me syn­ty­mä vuon­na 2019 käyn­nis­ti poh­din­nan sii­tä, mis­sä oli­si paras kas­vu­ym­pä­ris­tö lap­sel­le­ni. Sii­tä se sit­ten läh­ti, kat­sem­me koh­dis­tui koti­paik­ka­kun­nal­le­ni Pie­tar­saa­reen. Aloin tut­ki­maan työ­mah­dol­li­suuk­sia ja nopeas­ti tuli sel­vil­le, että mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dia on täl­lä alu­eel­la tun­net­tu ja vah­va toi­mi­ja. Lähe­tin avoi­men hake­muk­sen ja nopeas­ti löy­sim­me­kin sit­ten yhtei­sen säve­len. On ollut hie­noa tuo­da vuo­sien var­rel­la kerät­tyä koke­mus­ta ja osaa­mis­ta Kes­ki-Poh­jan­maan yri­tyk­sil­le. Video­tuo­tan­to­jen kysyn­tä kas­vaa koko ajan, sil­lä ihmi­set kulut­ta­vat videoi­ta enem­män ja enem­män. Olen saa­nut tuot­taa Crea­me­dian asiak­kail­lem­me kym­me­niä videoi­ta, nämä kak­si ja puo­li vuot­ta ovat­kin kulu­neet yhdes­sä hujauk­ses­sa. Minul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti on tär­ke­ää saa­da aikaan asiak­kaan näköis­tä tuo­tan­toa ja mikään ei ole parem­paa, kuin tyy­ty­väi­nen asia­kas. Jokai­nen työ on eri­lai­nen ja annan sil­le aina kaikkeni.

Tun­tei­siin vetoa­va video jät­tää pit­kä­ai­kai­sen muistijäljen.

Crea­me­dian video­tuot­ta­ja Thorb­jörn “Tur­bo” Ljungeld

Miten video­tuo­tan­not toteu­te­taan Creamediassa?

Videot tuo­te­taan asiak­kai­dem­me toi­mek­sian­nos­ta. Pro­jek­tin alus­sa käym­me start­ti­pa­la­ve­ris­sa läpi asiak­kaam­me tar­peet ja toi­veet video­tuo­tan­non osal­ta, jon­ka jäl­keen työs­te­tään käsi­kir­joi­tus. Sii­nä vai­hees­sa, kun käsi­kir­joi­tus hyväk­sy­tään alkaa kuvaus­ten suun­nit­te­lu, jol­loin sovi­taan kuvaus­päi­vät, rekvi­siit­ta, kuvaus­pai­kat ja muut tar­vit­ta­vat yksi­tyis­koh­dat. Sen jäl­keen pai­kan pääl­le läh­tee Crea­me­dian kuvaus­tii­mi, eli minä. Koko ura­ni ajan olen ollut lähes poik­keuk­set­ta vas­tuus­sa video­tuo­tan­nois­ta koko­nai­suu­des­saan ja se on kou­li­nut minus­ta oma­toi­mi­sen teki­jän. Hoi­dan koko pake­tin, eli käsi­kir­joi­tuk­sen, val­mis­te­lut, kuvauk­sen, valais­tuk­sen ja ohjauksen.

Kuvaus­päi­vä on yksi osa koko­nai­suut­ta. Kar­keas­ti voi­daan sanoa, että yksi kuvaus­päi­vä vaa­tii kah­den päi­vän jäl­ki­kä­sit­te­ly­työt. Jäl­ki­kä­sit­te­ly tar­koit­taa kuva­ma­te­ri­aa­lin edi­toi­mis­ta ja musii­kin, gra­fii­kan, spii­kin ym. lisää­mis­tä lopul­li­seen videoon. Ensi­ve­dok­sen val­mis­tut­tua se läh­tee asiak­kaal­lem­me kom­men­toi­ta­vak­si ja sen jäl­keen sitä hio­taan sen mukaan, mil­lais­ta palau­tet­ta asiak­kaam­me on anta­nut. Koko­nai­suu­des­ta yksin huo­leh­ti­mi­nen on vaa­ti­vaa, mut­ta toi­saal­ta taas kaik­ki pysyy yksis­sä käsis­sä ja visio pysyy par­hai­ten hallussa.

Crea­me­dian työ­näyt­tei­tä löy­dät tääl­tä.

Miten on, teh­dään­kö video? Tur­boon saat yhtey­den joko soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia.

Lue myös nämä: