Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tunteita

Kirjoittanut: Creamedia

30.5.2023

Visu­aa­li­sil­la sisäl­löil­lä on tänä päi­vä­nä mer­kit­tä­vä jalan­si­ja sekä mark­ki­noin­nis­sa että sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Kuvat ja videot ovat teho­kas tapa herät­tää tun­tei­ta, sitout­taa vas­taa­not­ta­ja, kuten myös välit­tää infor­maa­tio­ta ja lisä­tä tietoa.

Visu­aa­li­set sisäl­löt herät­tä­vät tun­tei­ta ja saa­vat ylei­sön sitoutumaan

Kuvien ja videoi­dan avul­la voi­daan herät­tää tun­tei­ta hel­pom­min, kuin pel­kän teks­tin avul­la. Kuval­li­sel­la vies­tin­näl­lä on mah­dol­lis­ta saa­da aikaan hyvin­kin voi­mak­kai­ta reak­tioi­ta. Hyvin toteu­tet­tu ja tun­tei­siin vetoa­va video joko mai­nok­se­na tai sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­nä voi aikaan saa­da vas­taa­not­ta­jas­sa onnel­li­suu­den tun­tei­ta, herät­tää ins­pi­raa­tio­ta tai lii­kut­taa jopa kyy­ne­liin saak­ka. Kuvien ja videoi­den avul­la tuo­tet­tu sisäl­tö aut­taa yri­tys­tä luo­maan vai­kut­ta­vam­man yhtey­den ylei­söön ja omin­ta­kei­nen lähes­ty­mi­nen aut­taa luon­nol­li­ses­ti myös kil­pai­li­jois­ta erottautumiseen.

Hyvin toteu­tet­tu ja aja­tuk­sel­la teh­ty kuva tai lyhyt sosi­aa­lis­ta medi­aa var­ten tuo­tet­tu video voi aikaan saa­da innos­tuk­sen jakaa sisäl­tö eteen­päin sekä herät­tää sii­tä keskustelua.

Tee moni­mut­kai­nen sisäl­tö vas­taa­not­ta­jal­le helpoksi

Kuvat ja videot toi­mi­vat hyvä­nä apu­na eri­tyi­ses­ti moni­mut­kai­sen tie­don välit­tä­mi­ses­sä. Vai­keas­ti seli­tet­tä­vät pro­ses­sit tai vaik­ka­pa käyt­tö­oh­jeet avau­tu­vat vas­taa­not­ta­jil­le hel­pom­min ja ymmär­ret­tä­väm­min, kun ne kuva­taan visu­aa­li­ses­ti joko kuvin tai videon avul­la. Myös esi­mer­kik­si visu­aa­li­set info­graa­fit ja tilas­to­käy­rät toi­mi­vat tehok­kaa­na apu­na tie­don havain­nol­lis­ta­mis­a­pu­na visu­aa­li­sin keinoin.

Sisäl­töä tavoit­tei­den mukaisesti

Ensin tulee aina miet­tiä se, mikä on vies­tin­näl­le ase­tet­tu tavoi­te. Haluat­ko ker­toa tari­nan, esi­tel­lä tuot­teen tai pal­ve­lun vai onko tavoit­tee­na­si jakaa hyö­dyl­lis­tä tie­toa vas­taa­not­ta­jal­le. Sisäl­lön tulee tie­tys­ti aina mukail­la brän­di­si ilmet­tä sekä tukea ensi­si­jais­ta tavoitettasi.

Yhte­ne­väi­syys, brän­di­vä­rit ja graa­fi­set ele­men­tit ovat tär­kei­tä teki­jöi­tä visu­aa­lis­ten sisäl­tö­jen luo­mi­ses­sa. Oman brän­di­si mukais­ten ele­ment­tien avul­la saat vies­tin­tä­si näyt­tä­mään yhte­näi­sel­tä ja tun­nis­tet­ta­val­ta, mikä autaa muis­ti­jäl­jen kas­vat­ta­mi­ses­sa ja kil­pai­li­joi­ta erottautumisessa.

Muis­tat­han, että meil­tä Crea­me­dias­ta saat apua sekä visu­aa­li­seen puo­leen kuvien ja videoi­den muo­dos­sa että sisäl­lön tuot­ta­mi­seen tekstinä. 

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopii­kin. Ota mei­hin roh­keas­ti yhteyttä.

Lue myös nämä: