Hyö­dyn­nä videoita

Kirjoittanut: Emilia

9.5.2023

Videois­ta on tul­lut yhä suo­si­tum­pia ja myös tär­keäm­piä mark­ki­noin­nin väli­nei­tä tämän päi­vän digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Mah­dol­li­suu­den kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti sekä tek­no­lo­gian että kulut­ta­jien käyt­täy­ty­mis­tot­tu­muk­sis­sa tapah­tu­nei­den muu­tos­ten myö­tä. Video tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ilmais­ta moni­mut­kai­sia­kin vies­te­jä mukaan­sa­tem­paa­vas­ti ja viih­dyt­tä­väs­ti. Äänen ja liik­ku­van kuvan avul­la halu­tun vies­tin muis­ti­jäl­jes­tä saa vahvemman.

Mik­si videoi­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää? 

Videoi­ta voi­daan käyt­tää monin eri tavoin ja nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa eri­lai­sia vies­tin­näl­li­siä tavoit­tei­ta. Mitä siis tar­koi­te­taan, kun puhu­taan videon tar­joa­mis­ta eduis­ta mark­ki­noin­nin keinovalikoimassa? 

Videoon on hel­pom­pi sitou­tua. Videoi­den on todet­tu ole­van sitout­ta­vam­pia kuin mui­den sisäl­tö­jen, kuten esi­mer­kik­si teks­tin tai kuvien. Liik­ku­val­la, elä­väl­lä kuval­la on kyky kiin­nit­tää huo­mio­ta, herät­tää tun­tei­ta ja myös pitää kat­so­jat vies­tin seu­ras­sa pidem­pään. Tämä puo­les­taan joh­taa kor­keam­paan sitou­tu­mi­seen ja voi sitä kaut­ta joh­taa kon­ver­sioi­den mää­rän kas­vuun, joka puo­les­taan voi joh­taa parem­piin tulok­siin, esi­mer­kik­si suu­rem­piin myyntilukuihin. 

Video voi paran­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Videot voi­vat myös aut­taa paran­ta­maan yri­tyk­sen haku­ko­neop­ti­moin­tia (SEO) lisää­mäl­lä kävi­jöi­den viet­tä­mäl­lä ajal­la verk­ko­si­vus­tol­la. Mitä kau­em­min kävi­jät vii­py­vät ja kulut­ta­vat sisäl­tö­jä verk­ko­si­vus­tol­la, sitä parem­mak­si SEO-pis­teet­kin nouse­vat, joka puo­les­taan joh­taa parem­piin hakukonesijoituksiin. 

Video on help­po jakaa. Videot ovat var­sin hel­pos­ti jaet­ta­vis­sa eri­lai­sil­la sosi­aa­li­sen median alus­toil­la, usein joko link­kien tai itse jul­kai­su­jen kaut­ta. Videoi­den help­po jaka­mi­nen taas akti­voi vas­taa­not­ta­jia jaka­maan sisäl­tö­jä ja sitä kaut­ta levit­tä­mään vies­tiä laa­jem­mal­le ylei­söl­le, mikä puo­les­taan aut­taa tun­net­tuu­den lisää­mi­ses­sä. Luo­mal­la innos­ta­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta hel­pos­ti jaet­ta­vaa sisäl­töä, yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää sosi­aa­li­sen median mas­sa­voi­maa ja tavoit­taa laa­jam­pi ylei­sö käyt­tä­jien avulla.

Video on moni­puo­li­nen. Videoi­ta voi­daan hyö­dyn­tää monin eri tavoin tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si, aina brän­din tun­net­tuu­des­ta lii­dien luo­mi­seen tai asia­kas­tu­keen. Videot toi­mi­vat käy­tän­nös­sä kai­kis­sa väli­neis­sä, niin verk­ko­si­vus­tol­la, sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, kuin säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jois­sa ja sisäi­ses­sä viestinnässä. 

Viih­det­tä vai asiaa

Videon ker­ron­ta­tyy­li riip­puu tavoit­teis­ta­si ja sii­tä, mil­lai­sel­le koh­de­ry­mäl­le ja mihin kana­vaan se suun­na­taan. Videol­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti yri­tyk­sen tari­na, videon avul­la voi­daan esi­tel­lä oma tuo­te tai pal­ve­lu, esi­tel­lä yri­tyk­sen toi­min­taa ja työ­teh­tä­viä tai ker­toa myön­tei­sis­tä asia­kas­ko­ke­muk­sis­ta asiak­kaan suul­la ja kasvoilla. 

Hyvin toteu­te­tun ja suun­ni­tel­lun videon toi­mi­vuus sekä mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa että orgaa­ni­ses­sa näky­vyy­des­sa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa on kiis­ta­ton ja videoi­ta kan­nat­taa­kin miet­tiä vaka­vas­ti joko osa­na tai kes­kei­se­nä kei­no­na omas­sa markkinointistrategiassa. 

Vuo­den paras het­ki suun­ni­tel­la videoi­den toteu­tus­ta on juu­ri nyt. Kesä on tulos­sa ja edes­sä on vuo­den par­haim­mat ajat kuva­ta myös ulko­na. Suo­men valoi­sa kesä ja pit­kät päi­vät tar­joa­vat otol­li­sen ympä­ris­tön upei­siin ulkokuvauksiin. 

Ammat­ti­mais­ta videotuotantoa

Huip­puun­sa hiot­tu lop­pu­tu­los vaa­tii ammat­ti­lais­ta­son teki­jät. Hyvää video­si­säl­töä sosi­aa­li­sen median kana­viin pys­tyy toki kuvaa­maan vaik­ka­pa äly­pu­he­li­mel­la, mut­ta laa­duk­kaan yri­tys­vi­deon teke­mi­seen vaa­di­taan­kin jo huo­mat­ta­vas­ti järeäm­pää kalus­toa ja koko­nais­val­tai­sem­paa osaa­mis­ta. Videon kuvaa­mi­nen on vain yksi osa koko­nai­suut­ta, mer­kit­tä­vän osuu­den työs­tä vie mate­ri­aa­lin jäl­ki­kä­sit­te­ly eli edi­toin­ti­vai­he. Kar­keas­ti voi­daan sanoa yhden kuvaus­päi­vän vaa­ti­van noin kah­den päi­vän jäl­ki­kä­sit­te­ly­työt. Jäl­ki­kä­sit­te­ly­vai­hees­sa kuva­ma­te­ri­aa­li käy­dään läpi, sii­tä lei­ka­taan halu­tut osiot, lisä­tään musiik­ki, teks­tit, gra­fiik­ka ja spiikki. 

Video­tuo­tan­to­jen hin­noit­te­luun vai­kut­ta­vat monet sei­kat, kuten kuvaus­pai­kat ja mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat näyt­te­li­jät, spiik­kaa­jan valin­ta, musii­kin käyt­tö, mah­dol­li­nen gra­fiik­ka, videon kes­to sekä monet muut yksityiskohdat. 

Ota yhteyt­tä ja jutel­laan tarkemmin.

Työ­näyt­tei­siim­me pää­set tutus­tu­maan tääl­lä.

Lue myös nämä: