Graa­fi­nen ohjeis­tus — jokai­sen yri­tyk­sen perustyökalu

Kirjoittanut: Creamedia

22.9.2022

Onko tei­dän yri­tyk­ses­sän­ne käy­tös­sä graa­fi­nen ohjeis­tus, vai teh­dään­kö mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­li vapaal­la kädel­lä ja jokai­sen oman maun mukaan? 

Teki­jät vaih­tu­vat ja ideoi­ta puk­kaa, yksit­täi­si­nä kaik­ki tuo­tok­set toden­nä­köi­ses­ti näyt­tä­vät hyvil­tä, mut­ta lin­ja tus­kin säi­lyy yhte­näi­se­nä. Kai­kil­la var­mas­ti löy­tyy jos jon­kin­moi­sia ideoi­ta. Mut­ta, mikä­li yri­tyk­se­si ilme ei ole yhte­näi­nen, niin ei se ole tunnistettavakaan.

Yri­tyk­sen graa­fi­sen ohjeis­tuk­sen teh­tä­vä­nä on siis pitää yri­tyk­sen ilme yhden­mu­kai­se­na ja hal­lit­ta­va­na. Ohjeis­tuk­sen avul­la var­mis­tat, että yri­tyk­se­si ilme ja tyy­li vies­tiä säi­lyy lin­jak­kaa­na ja pit­käl­lä täh­täi­mel­lä sii­tä tulee vas­taa­not­ta­jien sil­mis­sä tun­nis­tet­ta­va. Graa­fi­sen ohjeis­tuk­sen laa­ti­mi­nen on kai­ken mark­ki­noin­nin kul­ma­ki­vi. Se ker­too, miten logoa käy­te­tään, mit­kä värit ovat sal­lit­tu­ja, mikä font­ti mis­sä­kin jne. Laa­jem­mas­sa ohjeis­tuk­ses­sa mää­ri­tel­lään myös esi­mer­kik­si puhe­tyy­li ja kuvamaailma.

Eri­tyi­sen tär­keä työ­ka­lu tämä on sil­loin, kun mark­ki­noin­nin teke­mis­tä on ulkois­tet­tu kol­man­nel­le osa­puo­lel­le sekä sil­loin, kun yri­tyk­seen­ne tulee uusia teki­jöi­tä. Jokai­sel­la pitää olla yhtei­nen käsi­tys sii­tä, mil­tä yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän tulee olla visu­aa­li­ses­ti. Graa­fi­sen ohjeis­tus mää­rit­tää raa­mit, joi­den sisäl­lä luo­vuut­ta käy­te­tään. Ohjeis­tuk­sen teh­tä­vä­nä hel­pot­taa mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän suunnittelua.

Graa­fi­sen ohjeis­ton tar­koi­tuk­se­na on antaa teki­jöil­le työ­ka­lu­ja sekä hel­pot­taa visu­aa­li­sen ilmeen toteut­ta­mis­ta tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Yri­tyk­sen visu­aa­li­nen ilme (talo­tyy­li, graa­fi­nen ohjeis­tus) mää­ri­tel­lään ja sii­tä laa­di­taan käsi­kir­ja. Käsi­kir­jas­sa ohjeis­te­taan se, miten visu­aa­lis­ta ilmet­tä toteu­te­taan mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän eri osa-alueil­la. Graa­fi­nen ohjeis­tus ei myös­kään ole mikään yri­tyk­sen sisäi­nen salai­suus, päin­vas­toin, joten se kan­nat­taa lait­taa hel­pos­ti saa­ta­vil­le esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­tol­le, jos­ta ohjeet ovat hel­pos­ti ja nopeas­ti saa­ta­vis­sa kuka tahan­sa nii­tä tarvitseekaan.

Mil­lai­nen sit­ten on hyvä graa­fi­nen ohjeisto?

Graa­fi­ses­sa ohjeis­tuk­ses­sa pitäi­si olla mää­ri­tel­ty­nä aina­kin perus­asiat, jot­ka ovat yri­tyk­sen logo ja sen käyt­tö, värit ja visu­aa­li­set ele­men­tit sekä typo­gra­fia, eli kir­ja­sin­tyy­lit. Lisäk­si sii­hen voi­daan lisä­tä mal­lit lomak­keis­tos­ta, mai­nok­sis­ta, käyn­ti­kor­teis­ta sekä tänä päi­vä­nä tär­keät sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa käy­tet­tä­vät pro­fii­li- ym. kuvat. Nämä edel­lä­mai­ni­tut ele­men­tit muo­dos­ta­vat perus­run­gon, jol­la pär­jää jo todel­la pitkälle.

Laa­jem­paan graa­fi­seen ohjeis­tuk­seen mää­ri­tel­lään edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si mm. Slo­gan, puhe­tyy­li, kuva­maa­il­ma, yri­tyk­sen tapa vies­tiä jne. Puhe­tyy­li ja kuva­maa­il­ma säi­lyy täl­lä kei­noin lin­jak­kaa­na kai­kes­sa mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän tekemisessä.

Graa­fi­sen ohjeis­tuk­ses­sa tuli­si mini­mis­sään olla:

  • Logo, logol­la tar­koi­te­taan yri­tyk­sen kirjoitusasua.
  • Logon suo­ja-alue, eli kuin­ka lähel­lä logoa voi olla sijoi­tet­tu­na eri ele­ment­te­jä, esi­mer­kik­si kuvaa tai tekstiä.
  • Lii­ke­merk­ki, lii­ke­mer­kil­lä tar­koi­te­taan yri­tyk­sen kuval­lis­ta symbolia.
  • Logon ja lii­ke­mer­kin käyt­tö. Miten sitä saa käyt­tää ja miten ei, mitä ver­sio­ta käy­te­tään tum­mal­la poh­jal­la ja mitä ver­sio­ta vaa­leal­la poh­jal­la. Miten logoa käy­te­tään yksin, miten lii­ke­merk­kiä käy­te­tään yksin tai miten nii­tä käy­te­tään yhdessä.
  • Typo­gra­fia, eli käy­tet­tä­vät kir­ja­sin­tyy­lit. Liit­tyy­kö nii­hin väri­sään­tö­jä ja käy­te­tään­kö webis­sä eri kir­ja­sin­ta jne
  • Väri­mää­ri­tyk­set — sekä RGB että CMYK tulee mää­rit­tää, jot­ta värit pysy­vät samoi­na. Esi­mer­kik­si kel­tais­ta löy­tyy sadois­sa eri sävyissä.

Teen­kö itse vai ostan­ko pal­ve­lun mainostoimistolta?

Näi­tä edel­lä mai­nit­tu­ja ohje­nuo­ria mukail­len saat raken­net­tua var­sin toi­mi­van graa­fi­sen ohjeis­tuk­sen yri­tyk­se­si käyt­töön. Jos hom­ma tun­tuu lii­an moni­mut­kai­sel­ta, aikaa vie­väl­tä ja vai­keal­ta, niin aina voit pal­ka­ta ammat­ti­lai­sen hom­miin. Meil­lä Crea­me­dias­sa on osaa­mis­ta, intoa ja val­miut­ta laa­tia yri­tyk­se­si graa­fi­nen ohjeis­tus tar­pei­de­si mukaisesti.

Lue myös nämä: