Videot mark­ki­noin­nin keinovalikoimaan?

Kirjoittanut: Creamedia

16.2.2022

Tut­ki­muk­sen mukaan (Age of Tele­vi­sion Think­box MTM 2018) yli puo­let vas­taa­jis­ta (52%) ker­toi­vat syyk­si halun ren­tou­tua, halun irtau­tua arjes­ta, hem­mo­te­lun tai kokemuksen.

Tämä on tär­ke­ää ottaa huo­mioon videon suun­nit­te­lus­sa. Läh­tö­koh­tai­ses­ti on se ja sama, mikä on videon aihee­na, sen oli­si kai­kis­sa tapauk­sis­sa tär­ke­ää täyt­tää edel­lä mai­ni­tut omi­nai­suu­det. Video voi olla täyn­nä täyt­tä asi­aa, mut­ta sii­tä­kin huo­li­mat­ta sen teh­tä­vä­nä on aina viih­dyt­tää vas­taa­not­ta­jaan­sa omas­sa kontekstissaan.

Miten BtoB-ylei­söl­le suun­nit­te­lut videot eroa­vat BtoC-videoista?

Mones­ti aja­tel­laan, ettei­vät samat lai­na­lai­suu­det kos­ke­ta BtoB –mark­ki­noin­tia ja unoh­de­taan, että ihmi­nen on aina ihmi­nen. Samat lai­na­lai­suu­det kul­ke­vat BtoB markkinoinnissakin.

Esi­mer­kik­si tuo­te- tai yri­ty­se­sit­te­ly video­na täyt­tää tar­vit­taes­sa kaik­ki edel­lä mai­ni­tut ele­men­tit. Yri­ty­se­sit­te­ly kes­ken työ­päi­vän ren­tout­taa, se irrot­taa het­kek­si arjes­ta, mikä puo­les­taan omal­la taval­laan hem­mot­te­lee ja video jät­tää vas­taa­not­ta­jan mie­leen myös koke­muk­sen. On hie­man eri asia käy­dä yri­ty­se­sit­te­ly läpi Power Poin­tin kuin videon avul­la. Eikö totta?

Lopuk­si vie­lä muu­ta­mia vink­ke­jä videomainontaan.

1. Video sovel­tuu moneen

Mai­non­ta, tuo­te-esit­te­ly, yri­ty­se­sit­te­lyt… you name it!

2. Suun­nit­te­le video­si aina kana­va edellä

Sosi­aa­li­nen media, ban­ne­ri­mai­non­ta , asia­kas­käyn­nit, mes­sut, myyn­ti­kir­jeen liitteenä…

3. Mit­taa toi­mi­vuus suh­tees­sa tavoitteisiin

Tavoit­teet tulee olla sel­vil­lä jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, kukaan ei pys­ty teke­mään sinul­le hyvää video­ta, jos ei ole tie­toa sii­tä, mitä sil­lä on tar­koi­tus saavuttaa.

4. Sisäl­tö, sisäl­tö ja sisältö

Sisäl­tö rat­kai­see kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa ja vies­tin­näs­sä. Mie­ti tar­koin, mitä haluat sanoa, ker­ro se sel­keä­si ja mie­lui­ten tun­teel­la, sil­lä kaik­ki­han sen tie­tää, että tun­teel­la saa­daan aikaan posi­tii­vis­ta kassavirtaa.

Tääl­lä ollaan, val­mii­na pal­ve­luk­seen. Jos koet videon hyö­dyt­tä­vän yri­tys­tä­si, niin ota heti yhteyt­tä ja hoi­de­taan hom­ma kuntoon.

Lue myös nämä: