Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Kirjoittanut: Creamedia

12.4.2023

Aina ei ole mah­dol­li­suut­ta käyt­tää omia valo­ku­via. Useim­mi­ten kysees­sä on resurs­sien puu­te ja aika­pu­la. Kuva­pank­ke­ja hyö­dyn­ne­tään useas­ti myös sil­loin, kun et löy­dä omas­ta takaa sopi­vaa kuvaa esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuar­tik­ke­lin kuvituskuvaksi.

Oli­si tie­tys­ti hie­noa, jos omas­ta takaa löy­tyi­si aina sopi­va kuva tilan­tee­seen, kuin tilan­tee­seen. Oma kuva on aina oma kuva. Aina tämä ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta ja sil­loin kan­nat­taa kään­tyä kuva­pank­kien puo­leen. Kuva­pank­keis­ta on tar­jol­la sekä mak­sul­li­sia että mak­sut­to­mia, täs­sä artik­ke­lis­sa vink­kaam­me sinul­le kol­mes­ta ilmai­ses­ta kuvapankista.

Ilmais­ten kuva­pank­kien kuvia on yleen­sä hyvin vapaas­ti eri­lai­sis­sa tar­koi­tuk­sis­sa, niin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, kuin mark­ki­noin­nis­sa ja vaik­ka­pa omil­la net­ti­si­vuil­la. Muis­tat­han kui­ten­kin, että jul­kai­si­jan vas­tuul­la on tar­kis­taa kuvien käyt­tö­li­sens­sit. Var­mis­ta siis aina ennen kuvien jaka­mis­ta nii­den käyt­tö­lu­vat ja lail­li­suus. Hyvä­nä muis­ti­sään­tö­nä voi­daan pitää sitä, että CCO-lisens­sin kuvat ovat aina täy­sin vapaas­ti käytettävissä.

Ilmai­set kuva­pan­kit ovat yleen­sä hyvin help­po­ja käyt­tää, haku­toi­min­not ja jaot­te­lut eri­lais­ten tee­mo­jen mukai­ses­ti aut­ta­vat oikean­lai­sen kuvan löytämisessä.

Pexels: https://www.pexels.com/

Unsplash: https://unsplash.com/

Pixa­bay: https://pixabay.com/

Lisä­vink­ki­nä suun­nit­te­lu­työ­ka­lu https://www.canva.com

Can­va ‑ohjel­mis­to on pää­sään­töi­ses­ti työ­ka­lu graa­fi­seen suun­nit­te­luun, mut­ta se pitää sisäl­lään myös ilmai­sen kuva­pan­kin. Can­van avul­la on mah­dol­lis­ta suun­ni­tel­la esi­mer­kik­si kut­su­kort­te­ja, flye­rei­ta, some­pos­tauk­sia, yri­ty­se­sit­te­ly­jä ja pal­jon muu­ta. Can­van saat käyt­töö­si tiet­tyyn rajaan saak­ka veloi­tuk­set­ta, mak­sa­mal­la Can­va Pro ‑jäse­nyy­den saat käyt­töö­si huo­mat­ta­vas­ti enem­män sekä kuvia, mal­li­poh­jia että toimintoja.

Lue myös nämä: