Verk­ko­si­vu­jen raken­ta­mi­nen — mitä ottaa huomioon?

Kirjoittanut: Emilia

6.6.2023

Verk­ko­si­vut ovat nyky­päi­vä­nä tär­keä osa yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta ole­mus­ta. Ne toi­mi­vat ikku­na­na maa­il­maan: välit­tä­vät tie­toa, raken­ta­vat brän­diä ja hou­kut­te­le­vat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Mitä verk­ko­si­vu­jen tuli­si sisäl­tää ja miten nii­tä pitäi­si päivittää?

Kun aloi­tat uusien verk­ko­si­vu­jen raken­ta­mi­sen, on monia asioi­ta, joi­ta tulee ottaa huo­mioon. Alla on näis­tä sei­kois­ta muu­ta­mia esimerkkejä.

  • 1) Visu­aa­li­nen ulkoa­su: Tämä on ensi­vai­ku­tel­man luo­mi­sen kan­nal­ta hyvin olen­nai­nen asia. Käy­tä yri­tyk­se­si väri­maa­il­maa sekä help­po­lu­kuis­ta typo­gra­fi­aa ja var­mis­ta, että kävi­jät viih­ty­vät sivustollasi.
  • 2) Help­po­käyt­töi­syys, nopeus ja sel­keys: Sivus­to­si navi­goin­nin tuli­si olla help­poa ja nope­aa. Ihmi­nen odot­taa kes­ki­mää­rin 3 sekun­tia ja pois­tuu sit­ten sivul­ta, ellei se ei aukea. Luo sel­keä navi­goin­ti­palk­ki ja var­mis­ta, että käyt­tä­jät löy­tä­vät tar­vit­se­man­sa tie­don vaivattomasti.
  • 3) Sisäl­tö ja kuvat: Laa­du­kas sisäl­tö ja hou­kut­te­le­vat kuvat ovat avai­na­se­mas­sa verk­ko­si­vu­jen sitout­ta­vuu­den ja kiin­nos­ta­vuu­den kan­nal­ta. Tar­joa rele­vant­tia tie­toa, joka vas­taa käyt­tä­jien tarpeita.
  • 4) SEO ja ana­ly­tiik­ka: SEO on tär­keä osa verk­ko­si­vu­jen menes­tys­tä. Se aut­taa paran­ta­maan sivus­to­si näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa ja tuo enem­män kävi­jöi­tä. Muis­ta siis sisäl­lyt­tää hakusa­no­ja verkkosivuillesi.

Verk­ko­si­vu­jen kehit­tä­mi­nen ja päi­vit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa työ­tä, joka ei mis­sään nimes­sä lopu sii­hen, kun sivut ovat koo­dat­tu. Verk­ko­si­vu­ja tuli­si huol­taa vuo­sit­tain, aivan kuten autoa­kin! Lue aikai­sem­pi artik­ke­lim­me verk­ko­si­vu­jen vuo­si­huol­los­ta.

Suun­nit­te­lem­me, toteu­tam­me ja päi­vi­täm­me verkkosivuja.

Ota mei­hin yhteyt­tä, mikä­li kai­paat apua jos­sain edellämainitussa.

Lai­te­taan yhdes­sä sivusi lentoon!

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Elämme aikaa, jolloin tekoäly ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä aiheesta kuin aiheesta, myös suomen kielellä....