Natii­vi­mai­non­ta osak­si mark­ki­noin­nin keinovalikoimaa

Kirjoittanut: Creamedia

2.2.2023

Digi­taa­li­nen mai­non­ta, kuten mai­non­ta täl­lä het­kel­lä yli­pää­tään elää jat­ku­van muu­tok­sen alla. Verk­ko­me­diat ovat tar­jon­neet tilaa kau­pal­li­sil­le sisäl­löil­le jo vuo­sien ajan. Kau­pal­li­set sisäl­löt osa­na medioi­den uutis­vir­taa ovat natiivimainontaa.

Natii­vi­mai­non­ta on tapa mark­ki­noi­da omaa pal­ve­lua tai tuot­tei­ta osa­na median sisäl­töä, jol­loin se näkyy medias­sa hyvin samal­la tyy­lil­lä, kuin median omat­kin sisäl­löt. Natii­viar­tik­ke­lit osa­na mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä ovat­kin teho­kas tapa löy­tää omal­le vies­til­le lisää uusia luki­joi­ta sekä vahvistaa/rakentaa tun­net­tuut­ta, herät­tää kiin­nos­tus­ta ja ohja­ta lii­ken­net­tä omiin kana­viin, ylei­sim­min omil­le verk­ko­si­vuil­le tai vies­tiä tuke­val­le kampanjasivustolle. 

Natii­vi­mai­non­ta on täl­lä het­kel­lä kan­sain­vä­li­ses­ti mitat­tu­na yksi nopeim­min kas­va­vis­ta mai­nos­muo­dois­ta, sen on arvioi­tu kas­va­van Suo­men mark­ki­noil­la samaan tah­tiin glo­baa­lei­den mark­ki­noi­den kans­sa. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me tar­kem­min natiivimainonnasta.

Natii­vi­mai­non­ta tar­jo­aa sisäl­lön osal­ta lähes rajat­to­mat mahdollisuudet

Natii­vi­mai­non­nan mah­dol­li­suu­det ovat lähes rajat­to­mat, sil­lä sisäl­tö voi käy­tän­nös­sä olla mel­kein mitä tahan­sa, on tär­ke­ää kui­ten­kin erit­täin tär­ke­ää huo­leh­tia sii­tä, että vies­ti on sopusoin­nus­sa vali­tun mediaym­pä­ris­tön kans­sa. Natii­vi­mai­non­nan yhdek­si suu­rim­mis­ta eduis­ta voi­daan las­kea se, ettei se kes­key­tä käyt­tä­jän median­käyt­tö­ko­ke­mus­ta esi­mer­kik­si Display-mai­non­nan tavoin, se ei myös­kään “tupu­ta” mai­nos­lausein tai ostokehoituksin. 

Natii­vi­mai­non­nan avul­la mai­nos­ta­ja pää­see hyö­ty­mään median auk­to­ri­tee­tis­ta ja uskot­ta­vuu­des­ta vies­tin­tä­ka­na­va­na. Näis­tä syis­tä joh­tuen se onkin teho­kas kei­no tavoit­taa omal­le sisäl­löl­le mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­pi ja laa­jem­pi luki­ja­kun­ta, kuin mitä omien käy­tös­sä ole­vien kana­vien avul­la oli­si mah­dol­lis­ta saavuttaa. 

Natii­vi­mai­nok­sen sisäl­tö­nä voi olla voi olla mm. artik­ke­lei­ta, videoi­ta, info­gra­fiik­kaa, podcas­te­ja, blo­gi­kir­joi­tuk­sia tai sosi­aa­li­sen median mai­nok­sia. Täl­lä het­kel­lä suu­rin osa natii­vi­mai­non­nas­ta näyt­täi­si ole­van artik­ke­li­muo­dos­sa. Hyvin pal­jon käy­tet­ty kei­no on yri­tyk­sen avain­hen­ki­lön tai asian­tun­ti­jan haas­tat­te­lu ja sen poh­jal­ta laa­dit­tu sisältöartikkeli.

​​Kes­ki­ty sii­hen, kenel­le puhut

Natii­vi­mai­non­ta sovel­tuu työ­ka­lu­pak­kii­si par­hai­ten sil­loin, kun tavoit­te­let tie­toi­suu­den tai oman brän­din tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mis­ta. Natii­vi­mai­non­nan kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on ohja­ta koh­de­ryh­mä hyö­dyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen sisäl­lön pariin, sik­si suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tulee miet­tiä, kenel­le puhu­taan, mis­tä hei­dät par­hai­ten tavoit­taa, sopii­ko mediaym­pä­ris­tö vies­tiin ja onko sisäl­tö tavoi­tel­lun koh­de­ryh­män mie­les­tä riit­tä­vän kiin­nos­ta­vaa ja hou­kut­te­le­vaa, jot­ta se halu­taan lukea. Kau­pal­li­sen sisäl­lön tar­joa­ja­na kil­pai­let vas­taa­not­ta­jan huo­mios­ta median tuot­ta­mien omien sisäl­tö­jen kans­sa, sik­si otsi­koin­tiin tuli­si­kin kiin­nit­tää eri­tyis­tä huomiota.

Tämä­kin kei­no har­voin, jos kos­kaan toi­mii ainoa­na mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tee­nä, natii­vi­mai­non­ta sopii par­hai­ten osak­si moni­ka­na­vais­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa. Saman sisäl­lön voi ja se tulee­kin hyö­dyn­tää myös muis­sa kana­vis­sa, esi­mer­kik­si omis­sa some­ka­na­vis­sa, uutis­kir­jees­sä, verk­ko­si­vus­ton uuti­sis­sa, asia­kas­leh­des­sä ja niin edelleen.

Mil­loin puhu­taan natiivimainonnasta?

Natii­vi­mai­non­ta ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti kuu­los­ta­vat osit­tain samal­ta, mut­ta ne ovat kak­si eri asi­aa. Natii­vi­mai­non­ta tun­ne­taan eri­tyi­ses­ti digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ter­mi­nä, mut­ta yhtä lail­la natii­vi­mai­non­taa ovat myös mak­se­tut artik­ke­lit printtimedioissa.

Natii­vi­mai­non­nas­ta puhu­taan sil­loin, kun kysees­sä on mai­nos­ta­jan mak­sul­li­nen sisäl­tö, joka näkyy osa­na median omia sisäl­tö­jä. Lain mukaan mak­set­tu mai­non­ta tulee erot­taa median omas­ta sisäl­lös­tä, natii­vi­mai­non­nan tun­nis­taa­kin mer­kin­näs­tä, joka voi olla mai­nos, kau­pal­li­nen yhteis­työ tai vas­taa­va, joka sel­keäs­ti ker­too luki­jal­le sen, ettei sisäl­tö ole median tuot­ta­maa. Mak­set­tu sisäl­tö kau­pal­li­ses­sa medias­sa on siis natii­vi­mai­non­taa ja saman sisäl­lön jaka­mi­nen yri­tyk­sen omis­sa kana­vis­sa on käy­tän­nös­sä sisältömarkkinointia.

Mit­kä ovat suu­rim­pia hyö­ty­jä, joi­ta voit natii­vi­mai­non­nal­la saavuttaa?

  1. Tavoi­tat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta oman/yrityksesi sosi­aa­li­sen median ulkopuolelta.
  2. Voit kas­vat­taa oman/yrityksesi somen ja muun median suo­sio­ta, natii­vi­mai­non­nas­ta on help­po ohja­ta luki­jat yri­tyk­sen omien sisäl­tö­jen pariin. 
  3. Luo­tet­ta­va mediaym­pä­ris­tö ikään­kuin auk­to­ri­soi viestisi.
  4. Hyvin kir­joi­tet­tu artik­ke­li ja omien verk­ko­si­vu­je­si ulko­puo­li­set lin­kit paran­ta­vat yri­tyk­se­si SEO-optimointia.
  5. Vah­vis­tat yri­tyk­se­si brändiä.

Vii­si vink­kiä natiivimainontaan

  1. Unoh­da kau­pal­li­suus, kes­ki­ty mie­len­kiin­toi­seen sisältöön.
  2. Kiin­ni­tä huo­mio­ta otsi­koin­tiin ja tar­joa sel­keä toimintakehoitus.
  3. Valit­se mediaym­pä­ris­tö koh­de­ryh­mä­si kiin­nos­tuk­sen perusteella.
  4. Luo­ta dataan. Mikä on klik­kaus­pro­sent­ti, kuin­ka kau­an artik­ke­lia on luet­tu, olet­ko saa­nut luki­jat omal­le sivul­le­si jne.
  5. Hyö­dyn­nä natii­viar­tik­ke­lin sisäl­tö myös omis­sa kanavissasi.

Kiin­nos­tuit­ko? Jutel­laan lisää!

Soi­ta tai lähe­tä vies­ti Min­nal­le.

Lue myös nämä: