Verk­ko­si­vu­jen vuo­si­huol­toa voi ver­ra­ta auton vuosihuoltoon

Kirjoittanut: Creamedia

27.3.2023

Verk­ko­si­vut kan­nat­taa päi­vit­tää joka vuo­si ajan tasal­le, niin tren­dien, stan­dar­dien, kuin laki­sää­teis­ten direk­tii­vien­kin kannalta.

Crea­me­dian digi­tuot­ta­ja Ant­ti “Aku” Saa­ren­pää, mil­lai­nen on hyvä verkkosivu?

Mie­les­tä­ni verk­ko­si­vu­ja raken­taes­sa on syy­tä olla nojaa­mat­ta lii­kaa tren­dei­hin, sil­lä tren­dit elä­vät myös verk­ko­si­vuil­la jat­ku­vas­ti. Tänään saa­te­taan halu­ta iso­ja font­te­ja, roh­ke­aa typo­gra­fi­aa tai mini­ma­lis­mia ja puo­len vuo­den pääs­tä kaik­ki saat­taa olla päin vas­toin. Hyvät sivut ovat sel­lai­set, jot­ka on suun­ni­tel­tu toi­min­nal­li­suus sekä sisäl­tö edel­lä. Hyvin toi­mi­va sivus­to on sel­lai­nen, joka esit­te­lee yri­tys­tä, mai­nos­taa tuo­tet­ta tai tuot­taa kon­ver­sioi­ta. Hyvän toi­min­nal­li­suu­den lisäk­si sivus­to­jen tulee olla myös visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­via, sil­lä se on usein ensim­mäi­nen, ellei ainoa asia, jon­ka ulko­puo­li­nen käyt­tä­jä näkee yrityksestä. 

Tren­dik­kyy­del­lä ja ulkoa­sun ajan­koh­tai­suu­del­la on iso mer­ki­tys myös verk­ko­si­vu­jen mark­ki­noin­ti­puo­lel­la. Näi­den avul­la voi­daan vah­vis­taa yri­tyk­sen ase­maa mark­ki­noil­la ja luo­da tun­net­tua poh­jaa esi­mer­kik­si eri­lais­ten kam­pan­joi­den yhtey­des­sä. Tun­net­tuus, luot­ta­mus ja uskot­ta­vuus ovat rat­kai­se­van tär­kei­tä asioi­ta mm. asiak­kaan pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sis­sa, kun mie­ti­tään kenen kans­sa halu­taan teh­dä yhteis­työ­tä. Hou­kut­te­le­van ulkoa­sun ohel­la tulee verk­ko­si­vu­jen täyt­tää myös tänä päi­vä­nä eri­lai­set laki­sää­tei­set stan­dar­dit ja direktiivit.

Ker­ro Aku, mikä on verk­ko­si­vu­jen vuosihuolto?

Verk­ko­si­vu­jen vuo­si­huol­to on suh­teel­li­sen uusi käsite.

Usein aja­tel­laan, että kun sivus­to on ker­ran mai­nos­toi­mis­ton kans­sa teh­ty ja uudet sivu­poh­jat koo­dat­tu, ei sii­hen tar­vit­se kos­kea seu­raa­vaan kym­me­neen vuo­teen, mut­ta eihän se niin mene.

Aku Saa­ren­pää, Crea­me­dian digituottaja

Pel­käs­tään jo verk­ko­si­vu­jen tek­nis­ten vaa­ti­mus­ten sekä käyt­tä­jien pää­te­lait­tei­den osal­ta kaik­ki muut­tuu niin tiheäs­ti, että edel­lä mai­ni­tut sei­kat on hyvä tar­kis­taa vuosittain.

Nyky­ajan työ­ka­lut sal­li­vat sivus­to­jen ulkoa­sun muok­kaus­ta hyvin­kin hel­pos­ti, joten myös sivus­ton ilmet­tä on vai­va­ton­ta pitää ajan­ta­sal­la. Ulkoa­sua voi pie­nel­lä vai­val­la muo­ka­ta tren­dien mukai­sek­si, vaik­ka asia­si­säl­tö pysyy sama­na. Mm. tämä voi­daan teh­dä hel­pos­ti sivu­jen vuo­si­huol­lon yhtey­des­sä. Vuo­si­huol­los­sa käy­dään läpi myös sivus­ton raken­net­ta ja tek­nis­tä puol­ta; miten se pal­ve­lee käyt­tä­jään­sä ja sivus­ton omis­ta­jaa. Vuo­si­huol­lol­la pide­tään huol­ta sii­tä, että sivus­to pysyy vir­keä­nä ja tar­koi­tus­taan sekä käyt­tä­jään­sä palvelevana.

Verk­ko­si­vu­ja Crea­me­dial­la teen pää­osin minä, eli tut­ta­val­li­sem­min Aku. Teh­tä­vii­ni kuu­lu­vat kaik­ki verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lus­ta kehi­tyk­seen ja eri­lai­siin päi­vi­tyk­siin. Hyö­dyn­nän työs­sä­ni myös pal­jon muu­ta osaa­mis­ta­ni, johon kuu­luu laa­jaa video- ja äänio­saa­mis­ta, graa­fis­ta suun­nit­te­lua sekä uuden­lais­ta, eri­lais­ta ajattelua.

Crea­me­dial­la työs­ken­te­lys­sä paras­ta on tii­mi­ka­ve­rit, joi­ta tapaan toi­mis­tol­la päi­vit­täin. “Meil­lä on niiiin hyvä poruk­ka ja hur­jan pal­jon osaa­mis­ta. Kos­kaan ei jää min­kään kans­sa yksin ja kai­kes­sa saa apua”, Aku hehkuttaa

Aku Saa­ren­pää, Crea­me­dian digituottaja

Voit­ko lis­ta­ta tämän het­ken verk­ko­si­vut­ren­de­jä, joil­la voi rai­kas­taa verk­ko­si­vus­ton ilmettä?

Akun lis­ta tämän het­ken tren­deis­tä.

  • 2000-luvun come­back -> mini­ma­lis­mi mm. teks­ti­poh­jai­set sivustot. 
  • Iso typo­gra­fia & omat custom-fontit
  • Roh­keat väri­pa­le­tit ja prosenttisävyt
  • Ladat­ta­va sisäl­tö jon­kin­lai­sen pork­ka­nan taka­na: esim. “Rekis­te­röi­dy uutis­kir­jeem­me vas­taa­not­ta­jak­si ja saat ilmai­sen pdf-oppaan” 
  • Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys, sisäl­löt ja ihmi­set edellä
  • Keveys, videot, inte­rak­tiot & animaatiot

P.S. Kan­nat­taa pysyä kuu­lol­la, sil­lä lan­see­raam­me pian uuden pal­ve­lun jol­la voit jät­tää ajan­mu­kai­suus­päh­käi­lyn alan ammat­ti­lai­sil­le! Jos haluat lisää kuu­lu­mi­siam­me, vink­ke­jä ja oppai­ta mai­non­taan ja vies­tin­tään, voit tila­ta uutis­kir­jeem­me täs­tä. Emme lähe­tä ros­ka­pos­tia eikä tilaus mak­sa mitään 🙂

Lue myös nämä: