Pak­kaus­suun­nit­te­lu on psy­ko­lo­gi­nen strategia

Kirjoittanut: Emilia

9.10.2023

Mats Aurén tekee Crea­me­dial­la pak­kaus­suun­nit­te­lua, alal­la hän on ollut jo lähes 40 vuot­ta. Mat­sin mukaan vii­me vuo­sien aika­na pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa ovat koros­tu­neet eri­tyi­ses­ti kes­tä­vyys ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys sekä älyk­käät pak­kauk­set. Täs­sä artik­ke­lis­sa kysym­me Mat­sil­ta pakkaussuunnittelusta.

Kuka olet ja miten pää­dyit Creamedialle?

”Olen Mats Aurén, graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja pak­kaus­suun­nit­te­li­ja. Aloi­tin ura­ni aika­naan tai­de­kou­lus­ta, työs­ken­te­lin saman aikai­ses­ti muu­ta­man vuo­den myös somis­ta­mos­sa. Myö­hem­min aloi­tin mai­nos­graa­fi­kon opin­not Hel­sin­gis­sä, jon­ka jäl­keen pää­sin töi­hin mai­nos­toi­mis­toon. Vii­si vuot­ta kului muka­vas­ti Hel­sin­gin huli­nas­sa, mut­ta 1988 muu­tet­tiin takai­sin Poh­jan­maal­le ja sain töi­tä Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­non mai­nos­osas­tol­ta. Vuon­na 1990 perus­tin Crea­me­dian yhdes­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­non kans­sa. Ensim­mäi­set kym­me­nen vuot­ta toi­min Crea­me­dian toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, seit­se­män vuot­ta sit­ten myin oman osuu­te­ni yri­tyk­ses­tä, mut­ta mihin­kään en läh­te­nyt, siir­ryin työn­te­ki­jäk­si Crea­me­di­aan. Jat­kan näi­tä hom­mia niin kau­an kun on kivaa.” ker­too Mats.

Ker­ro uras­ta­si. Kuin­ka kau­an olet työs­ken­nel­lyt graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na, ja miten pää­dyit teke­mään pakkaussuunnitelua?

”Olen ollut alal­la pit­kään, lähes 40 vuot­ta. Graa­fi­sen- ja pak­kaus­suun­nit­te­lun pol­ku läh­ti käyn­tiin jo mai­nos­kou­lus­ta, sil­lä pak­kaus­suun­nit­te­lu kiin­nos­ti minua kai­kis­ta eni­ten. Pak­kaus­suun­nit­te­lu on ehdot­to­mas­ti nii­tä minun lem­pi­hom­mia, kos­ka se poik­ke­aa muis­ta graa­fi­sen suun­nit­te­lun töis­tä niin pal­jon. Pak­kaus­suun­nit­te­lu on kol­miu­lot­teis­ta ja se tekee sii­tä hyvin mie­len­kiin­toi­sen. Aloi­tin pak­kaus­suun­nit­te­lun Crea­me­dias­sa jo 90 ‑luvun alus­sa ja ilok­se­ni voin tode­ta, että saan edel­leen­kin työs­ken­nel­lä samo­jen asiak­kai­den kans­sa.” Mats kertoo.

Miten pak­kaus­suun­nit­te­lua toteu­te­taan Creamedialla?

” Uuden asiak­kaan kans­sa pak­kaus­suun­nit­te­lu­pro­ses­si aloi­te­taan aina läh­tö­ti­lan­teen kar­toi­tuk­sel­la. Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on huo­mioi­da kaik­ki toi­veet ja tar­peet, esi­mer­kik­si koh­de­ryh­mä pitää kar­toit­taa tar­kas­ti. Men­nään tie­tys­ti aina asiak­kaan graa­fi­sen ilmeen ehdoil­la. Vaa­di­taan pal­jon luon­nos­te­lua ja mal­lin­nuk­sia sekä lisäk­si olen yhtey­des­sä pak­kaus­val­mis­ta­jaan raken­ne­suun­nit­te­luun liit­ty­vis­sä asiois­sa. Kun pak­kauk­sen suun­nit­te­lu on val­mis, sii­tä teh­dään pro­to­tyyp­pi, jon­ka jäl­keen pak­kaus on käy­tän­nös­sä val­mis tuo­tan­toon. Käyn myös aina pai­kan pääl­lä kat­so­mas­sa, miten tuot­teen pak­kaa­mi­nen tuo­tan­nos­sa tapah­tuu, esi­mer­kik­si lei­po­mos­sa. Pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa pitää huo­mioi­da mon­ta yksi­tyis­koh­taa, kuten vaik­ka­pa logis­tiik­ka, eli miten pak­kauk­set kul­je­te­taan ja varas­toi­daan. Tie­tys­ti suu­ri mer­ki­tys on myös sil­lä, onko kysees­sä koko­naan uusi pak­kaus vai onko kysees­sä visu­aa­li­nen uudis­tus. Toi­si­naan kysees­sä voi olla tek­ni­nen muu­tos tuo­tan­nos­sa. Tänä päi­vä­nä moni asia­kas vaih­taa pak­kaus­ma­te­ri­aa­lit bio­poh­jai­siin mate­ri­aa­lei­hin, se on oikeas­taan jo lähes vaa­ti­mus nykyään.”

Pak­kaus­suun­nit­te­lu on psy­ko­lo­gi­nen stra­te­gia, jol­la tulee voit­taa sekä sydä­miä että lompakoita

”Sen lisäk­si, että pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa tulee ottaa huo­mioon logis­tiik­ka, tilan­sääs­tö ja kul­je­tus, on tär­ke­ää pitää mie­les­sä että pak­kaus tulee näh­dä media­na, ja se toi­mii brän­din kivi­jal­ka­na. Pak­kaus­suun­nit­te­lu ei ole ainoas­taan visu­aa­li­nen koke­mus, se on myös psy­ko­lo­gi­nen stra­te­gia, jol­la pitää voit­taa sydä­miä ja lom­pa­koi­ta. Ihmi­nen näkee pal­jon nopeam­min kuin lukee tai kuu­lee; “Pak­kauk­sel­la on sana­ton kie­li”. Perä­ti 2/3 osto­pää­tök­sis­tä tapah­tuu vas­ta kau­pan tuo­te­hyl­lyl­lä, jon­ka takia hyl­ly­nä­ky­vyys ja visu­aa­li­suus ovat tär­kei­tä. Ihmis­ten pää­tök­siin vai­kut­ta­vat muo­to ja vie­lä sitä­kin enem­män sii­hen vai­kut­taa tuo­te­pak­kauk­sen väri. Pak­kauk­sen värit vai­kut­ta­vat mie­li­ku­vaan ja laa­tuun. Sano­taan­kin, että pak­kauk­sen väri voi vai­kut­taa ihmi­seen perä­ti kym­me­nen met­rin pääs­tä, kun taas muo­to vai­kut­taa vas­ta vii­den met­rin etäi­syy­del­tä. Tut­ki­mus­ten mukaan värin vai­ku­tus lopul­li­seen valin­taan on 70–75% välil­lä. Tie­tys­ti brän­di itses­sään tekee oman osuu­ten­sa. Hyvä pak­kaus pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta, hin­ta-laa­tu-suh­tees­ta, ja oste­taan mie­lel­lään uudestaan.”

Mil­lai­sia muu­tok­sia olet huo­man­nut graa­fi­ses­sa suun­nit­te­lus­sa ja pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa vii­me vuo­sien aikana?

”Kuten mones­sa muus­sa­kin asias­sa, myös pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa kes­tä­vyys ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys ovat sel­keäs­sä nousus­sa, kulut­ta­jat­kin vaa­ti­vat ene­ne­väs­sä mää­rin ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä. Mark­ki­noil­le on tul­lut pal­jon myös älyk­käi­tä pak­kauk­sia, mil­lä tar­koi­tan esi­mer­kik­si QR-koo­de­ja. Älyk­käät pak­kauk­set eivät toki ole mikään uusi asia, ensim­mäi­siä älyk­käi­tä pak­kauk­sia Suo­mes­sa myi Pilt­ti, kan­nes­ta pys­tyi kokei­le­maan pai­na­mal­la, ettei purk­kia ole avat­tu, jos se oli, kan­nes­ta ei kuu­lu­nut naksahdusta.”

”Digi­ta­li­saa­tio ja sosi­aa­li­nen media ovat vai­kut­ta­neet hyvin pal­jon pak­kaus­suun­nit­te­luun. Pak­kaus itses­sään on media, itse tuo­tet­ta pide­tään esil­lä mai­non­nas­sa ja digi­taa­li­suus sekä sosi­aa­li­nen media ovat avan­neet uusia mah­dol­li­suuk­sia tuot­teen esit­tä­mi­seen. Itsea­sias­sa monel­le yri­tyk­sel­le koko ima­go ja brän­di on läh­det­ty raken­ta­maan pak­kauk­sen ympä­ril­le.” ker­too Mats lopuksi.

Onko sinul­la suun­ni­tel­mis­sa pak­kauk­sen uudis­ta­mi­nen tai ehkä täy­sin uuden tuot­teen pak­kaus­suun­nit­te­lu? Ota yhteyt­tä suo­raan Mat­siin soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia.

​​Mat­sin refe­rens­se­jä pak­kaus­ten suun­nit­te­lus­ta pää­set kat­so­maan tar­kem­min tääl­tä.

Lue myös nämä: