Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Kirjoittanut: Emilia

28.11.2023

Mark­ki­noin­nil­le ase­te­tut tavoit­teet mää­rit­tä­vät sen, mit­kä mediat tuke­vat tavoi­tet­ta par­hai­ten. Ensin tulee miet­tiä tar­koin se, mitä halu­taan saa­vut­taa ja mik­si mai­non­taa teh­dään. Tavoi­tel­laan­ko tun­net­tuu­den kas­vua, halu­taan­ko yllä­pi­tää tun­net­tuut­ta ja olla esil­lä vai pitää­kö tulok­sia saa­da aikaan nopeal­la aika­tau­lul­la. Onko kysees­sä brän­di­mai­non­ta vai tak­ti­nen mai­non­ta tai ehkä on tar­vet­ta molem­mil­le yhtä aikaa.

Mis­sä kana­vis­sa kan­nat­tai­si markkinoida?

Yksin­ker­tai­nen kysy­mys, mut­ta sitä­kin vai­keam­pi vas­ta­ta. Tähän ei ole yksi­se­lit­teis­tä vas­taus­ta. Media­suun­nit­te­luun kan­nat­taa panos­taa aikaa ja vai­vaa. Mis­sä medias­sa se sinul­le tär­kein koh­de­ryh­mä on hel­poin­ta ja var­min­ta tavoit­taa, onko media kus­tan­nus­te­ho­kas ja mikä on käy­tet­tä­vis­sä ole­va budjetti.

Pää­sään­töi­ses­ti isois­sa mediois­sa saa­vu­te­taan suu­ret mas­sat ja sitä kaut­ta iso näky­vyys. Raja­tut koh­de­ryh­mät puo­les­taan voi­daan tavoit­taa var­sin tehok­kaas­ti esi­mer­kik­si ammat­ti­leh­tien avul­la. Har­voin yksi media riit­tää, media­mixil­lä, eli yhdis­tä­mäl­lä usei­ta eri medioi­ta, saa­vu­te­taan useim­mis­sa tapauk­sis­sa par­haat tulokset.

Rajat­tu bud­jet­ti vaa­tii mediao­saa­mi­sen lisäk­si luo­vuut­ta. Pie­nel­lä­kin bud­je­til­la on mah­dol­lis­ta teh­dä asioi­ta isosti.

Jokai­sel­la medial­la on omat etunsa

Eri medioi­den ver­tai­lu ei ole ihan help­poa hom­maa. Jokai­sel­la medial­la on omat etun­sa ja mark­ki­noin­nin onnis­tu­mi­nen on kiin­ni hyvin­kin mones­ta sei­kas­ta. Onnis­tu­mi­sen mää­rit­tää median tavoit­ta­vuu­den ja toi­mi­vuu­den lisäk­si luo­va toteu­tus, eli mai­non­nan sisäl­tö. Kam­pan­join­nin ajoi­tus­kin kan­nat­taa miet­tiä tar­koin. Usein saman toi­mia­lan toi­mi­jat ovat kaik­ki liik­keel­lä samaan aikaan, jol­loin erot­tau­tu­mi­nen on sekä vai­keam­paa että kalliimpaa.

Tele­vi­sio tavoit­taa suu­ret massat

Suo­ma­lai­set kat­so­vat tele­vi­sio­ta kes­ki­mää­rin kol­me tun­tia päi­väs­sä. Se on pit­kä aika. Tele­vi­sio­mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta tavoit­taa suu­ret mas­sat sekä nopeas­ti että tehok­kaas­ti. Kam­pan­joi­mal­la tele­vi­sios­sa, saa­tat saa­da enem­män irti myös muis­ta mediois­ta. Samaa mai­nos­ta voit käyt­tää esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, jol­loin se kon­ver­toi parem­min, kos­ka vas­taa­not­ta­jis­sa on jo syn­ty­nyt muis­ti­jäl­ki tele­vi­sio­mai­nok­sen perus­teel­la. Radio­mai­nok­seen­kin saat­taa jää­dä her­kem­min kiin­ni, kun asia on jo tut­tu tele­vi­sion kautta.

Tele­vi­sio­mai­non­taa voi ostaa tiet­tyi­hin aikoi­hin, kana­viin, ohjel­miin ja koh­de­ryh­miin. Tele­vi­sio­mai­non­ta on myös alu­eel­lis­ta, jol­loin voit vali­ta kam­pan­jaa­si vain itsel­le­si tär­keän alu­een tai mikä­li tar­vit­set val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, voit pai­not­taa kam­pan­join­tia­si tär­keim­mil­le alueillesi.

Radio­mai­non­nan teho perus­tuu toistoon

Radio­mai­non­taa on mah­dol­lis­ta ostaa sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti että alu­eel­li­ses­ti. Kana­va­tar­jon­ta on laa­ja ja nii­den koh­de­ryh­mät vaih­te­le­vat. Radio­mai­non­nan avul­la saa mah­dol­li­suu­den raken­taa tun­nis­tet­ta­va äänibrän­di mm. eri­lais­ten ääni­te­hos­tei­den, puheen ja musii­kin avul­la. Tun­nis­tet­ta­va ääni aut­taa vas­taa­not­ta­jaa tun­nis­ta­maan mai­nos­tet­ta­van tuot­teen. Esi­mer­kik­si Bura­nan musii­kin kuul­les­sa, moni yhdis­tää mai­nok­sen heti oike­aan tuot­tee­seen. Radio koe­taan ylei­ses­ti kus­tan­nus­te­hok­kaa­na media­na, kun esi­mer­kik­si halu­taan piden­tää tele­vi­sio­mai­non­nan kes­toa. Radio on toi­mi­va media yksi­nään­kin. Yksi tun­ne­tuim­pia suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä — verkkokauppa.com, lan­see­ra­si yri­tyk­sen aikoi­naan puh­taas­ti radiossa.

Ulko­mai­non­ta – siel­lä mis­sä ihmi­set­kin liikkuvat

Ulko­mai­non­ta on pal­jon muu­ta­kin, kuin staat­ti­nen julis­te tien var­res­sa. Ulko­mai­non­ta ei ole kir­jai­mel­li­ses­ti pel­käs­tään ulko­na, se pitää sisäl­lään laa­jas­ti nii­tä paik­ko­ja, jois­sa ihmi­set liik­ku­vat. Ulko­mai­non­taan tör­mää esi­mer­kik­si kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, len­to­ken­til­lä ja las­ket­te­lu­rin­teis­sä. Ulko­mai­non­ta on esil­lä 24/7 ja sen avul­la voi­daan tavoit­taa samat ihmi­set mon­ta ker­taa päi­vän aika­na, mikä tehos­taa muis­ti­jäl­jen saavuttamista.

Ulko­mai­non­ta käsit­tää myös eri­lai­set pro­moo­tiot ja tem­pauk­set, eri­koi­sim­mis­sa tapauk­si­sa eri­lai­set ins­tal­laa­tiot. Ulko­mai­non­ta pro­moo­tioi­den ja tem­paus­ten muo­dos­sa antaa mah­dol­li­suu­den elä­myk­sel­lis­ten mark­ki­noin­ti­tem­paus­ten toteut­ta­mi­seen. CocaCo­lan rek­ka on kier­tä­nyt suo­mea jo useam­man jou­lun alla ja se onkin yksi hyvä esi­merk­ki elä­myk­sel­li­ses­tä toteu­tuk­ses­ta. Uutuus­tuot­tei­den näy­te­ja­ke­lut kau­pun­kien kes­kei­sil­lä pai­koil­la tai kaup­pa­kes­kuk­sis­sa tar­jo­aa puo­les­taan mah­dol­li­suu­den tes­ta­ta tuo­tet­ta, jol­loin osto­pää­tök­sen teke­mi­nen kau­pan hyl­lyl­lä on hel­pom­pi – edel­lyt­täen tie­ten­kin, että tuo­te­näy­te on ollut mieleinen.

Sosi­aa­li­nen media on kustannustehokas

Sosi­aa­li­sen median alus­tat, kuten esi­mer­kik­si Face­book, Ins­ta­gram Lin­ke­dIn ja You­Tu­be, tar­joa­vat kat­ta­vat ja hyvin­kin tar­kat koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, perus­tuen käyt­tä­jien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin, käyt­täy­ty­mi­seen ja demo­gra­fi­siin tie­toi­hin. Sosi­aa­li­sen median etu on lähes reaa­liai­kai­suus, jol­loin kam­pan­joi­ta on mah­dol­lis­ta opti­moi­da kam­pan­jan aika­na ja nii­den suo­ri­tus­ky­kyä pys­tyy mit­taa­maan koko ajan, jopa tun­ti­ta­sol­la. Sosi­aa­li­sen median useim­mat kana­vat ovat myös erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kai­ta, pie­nel­lä­kin bud­je­til­la voi saa­da näky­viä tulok­sia. Face­book on täl­lä het­kel­lä suo­men suu­rin media, sitä ei kan­na­ta mark­ki­noin­nis­sa sivuut­taa tai unoh­taa, saa­tik­ka aja­tel­la ajas­taan jäl­keen jää­nee­nä. Täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Tik­Tok tren­daa nuor­ten kes­kuu­des­sa, mut­ta sen avul­la ei vält­tä­mät­tä tavoi­te­ta sitä kaik­kein osto­voi­mai­sin­ta yleisöä.

Google Ads tavoit­taa asiak­kaa­si ”osto­housut jalassa”

Google Ads tar­jo­aa eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja, kuten teksti‑, kuva- ja video­mai­nok­sia, mikä mah­dol­lis­taa moni­puo­li­sen mai­non­nan. Voit päät­tää, haluat­ko teh­dä hakusa­na­mai­non­taa Googles­sa, vai ken­ties koh­den­net­tua mai­non­taa You­Tu­be-käyt­tä­jil­le. Google Adsin kaut­ta mai­nok­set ovat mah­dol­lis­ta koh­den­taa käyt­tä­jien haku­ter­mien, sijain­nin, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den ja demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la. Kam­pan­joi­hin on mah­dol­lis­ta myös mää­rit­tää päi­vä­koh­tai­nen enim­mäis­bud­jet­ti, sekä opti­moi­da aika­vä­li, jol­loin halu­aa mai­nos­ten näky­vän. Google Adsien avul­la olet esil­lä juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun pal­ve­lusi on vas­taa­not­ta­jal­le rele­vant­ti – osto­housut on jo jalas­sa ja mie­li vas­taa­not­ta­vai­nen tar­joa­mal­le­si tuot­teel­le tai palvelulle.

Suo­ma­lai­set luot­ta­vat sanomalehtiin

Tie­sit­kö, että Suo­mes­sa lue­taan enem­män sano­ma­leh­tiä, kuin mis­sään muus­sa Poh­jois­maas­sa? Kun tut­tu leh­ti ote­taan luet­ta­vak­si, sen pai­net­tuun sanaan luo­te­taan. Pai­net­tu leh­ti tar­jo­aa fyy­si­sen kos­ke­tus­pin­nan, mikä on monil­le tär­keä. Sano­ma­leh­tiä lukee kes­ki­mää­rin enem­män van­hem­pi osto­voi­mai­nen väes­tö ja kun­nan päät­tä­jät pitä­vät alu­een­sa leh­tiä tär­kei­nä vies­tin­vä­lit­tä­ji­nä. Pai­kal­li­ses­ti jaet­ta­vat ilmais­ja­ke­lu­leh­det sitä vas­toin ovat luet­tu­ja ja nii­den sisäl­tö kiin­nos­taa kaik­kia koh­de­ryh­miä nuo­ris­ta eläkeläisiin.

Sano­ma­leh­tien luke­mi­nen siir­tyy ene­ne­väs­sä mää­rin verk­koon, ja sitä myö­den print­ti­mai­non­nan rin­nal­le onkin tul­lut uusia mai­nos­muo­to­ja, kuten esi­mer­kik­si ban­ne­ri­mai­non­ta tai natiiviartikkelit.

Onko media­va­lin­nat ajan­koh­tai­nen aihe, mut­ta et ole var­ma sii­tä, mil­lai­nen media­mix oli­si teil­le paras vaih­toeh­to? Ota mei­hin yhteyt­tä, voim­me var­mas­ti rat­kais­ta ongelman!

Vaih­toeh­to­ja on pal­jon. Täs­sä lue­tel­tu­jen lisäk­si toi­mi­via rat­kai­su­ja voi­vat olla asia­kas­leh­det, suo­ra­mai­non­ta, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, mes­sut ja tapah­tu­mat, yri­tys­ti­lai­suu­det, spon­so­roin­ti…. muu­ta­man esi­mer­kin mainitaksemme.

Lue myös nämä: