Teko­ä­lyä ja luovuutta

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Eläm­me aikaa, jol­loin teko­ä­ly ChatGPT pys­tyy tuot­ta­maan teks­tiä aihees­ta kuin aihees­ta, myös suo­men kie­lel­lä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän arki­päi­vä tulee muut­tu­maan vauh­dil­la tule­vien vuo­sien aika­na. Teko­ä­lyn tuot­ta­ma teks­ti para­nee ja...