Tulee­ko hiki otsal­le, kun on aika teh­dä somepostaus?

Kirjoittanut: Creamedia

19.1.2022

Vuo­ro­kau­des­sa on 24 tun­tia ja sii­tä ajas­ta työs­sä kuluu noin kah­dek­san tuntia. 

Jos oma työ­si pitää sisäl­lään myös yri­tyk­sen­ne some ‑kana­vien sisäl­tö­jen suun­nit­te­lua, teks­tien kir­joit­ta­mis­ta, kuvien valin­taa sekä mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den suun­nit­te­lua ja toteut­ta­mis­ta, seu­ran­nas­ta ja rapor­toin­nis­ta puhu­mat­ta­kaan, pitää sil­le löy­tyä aikaa. Eikä todel­la­kaan ole kyse pel­käs­tä teke­mi­ses­tä, sil­lä toi­men­pi­tei­den ideoin­ti, suun­nit­te­lu ja seu­ran­ta sekä rapor­toin­ti vie­vät yllät­tä­vän­kin pal­jon työaikaasi.

Teh­dään, jos ehditään 

Vaik­ka some­ka­na­vat ovat olleet mark­ki­noi­jien kei­no­va­li­kos­sa jo usei­ta vuo­sia, niin edel­leen­kin monet teke­vät sisäl­töä sil­loin kun ehti­vät tai jos ei satu ole­maan muu­ta tär­keäm­pää teke­mis­tä. Tämä on har­mil­lis­ta. Yhteis­työ­kump­pa­nit käy­vät toden­nä­köi­ses­ti kat­so­mas­sa some­ti­le­jä­si ja työn­ha­ki­jat käy­vät mel­ko var­mas­ti tutus­tu­mas­sa yri­tyk­se­si some­ka­na­viin ennen hake­muk­sen lähettämistä.Jos edel­li­ses­tä pos­tauk­ses­ta on kulu­nut kuu­kausia tai jopa vuo­si, et var­mas­ti­kaan vah­vis­ta mie­li­ku­vaa dynaa­mi­ses­ta ja ajas­sa muka­na ole­vas­ta yrityksestä.

Sin­ne vaan, sama aihe joka tuutista 

Har­mit­ta­van usein tör­mää myös sii­hen, että vies­tin­tä teh­dään täs­mäl­leen samal­la taval­la kana­vas­ta riip­pu­mat­ta. Jokai­sel­la some­ka­na­val­la on oma roo­lin­sa ja siel­lä muka­na ole­vil­la on näin ollen jokin tiet­ty syy seu­ra­ta juu­ri kyseis­tä kana­vaa. Tämä on tär­ke­ää ottaa huo­mioon sisäl­tö­jen suun­nit­te­lus­sa. Sama sisäl­tö ei aina toi­mi jokai­ses­sa kana­vas­sa. Mon­ta ker­taa on niin­kin, että vies­ti­si kan­nat­taa­kin jakaa vain yhdes­sä tie­tys­sä kanavassa. 

Vähem­mäs­tä­kin tulee hiki otsal­le, eihän se ole­kaan niin yksin­ker­tais­ta ja help­poa. Sisäl­tö­jen ideoin­ti, suun­nit­te­lu, kuvien valin­ta, ajas­tuk­set ja mark­ki­noin­ti vie hel­pos­ti usei­ta tun­te­ja aikaa.

Kivo­ja uutisia! 

Some-sisäl­tö­jen ideoin­nin, suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn voi ulkois­taa ammat­ti­lai­sel­le. Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä itse. 

Meil­lä on koke­mus­ta ja osaa­mis­ta, teem­me mie­lel­läm­me yri­tyk­sel­len­ne some-suun­ni­tel­man ja toteu­tam­me sen kaik­ki osa-alu­eet halu­tes­sa­si avai­met käteen –peri­aat­tel­la. Sinun teh­tä­vä­si on vain hyväk­syä suun­ni­tel­ma ja me hoi­dam­me kai­ken muun.

Kaik­ki­han sen jo tie­tää, mut­ta sanot­ta­koon nyt vie­lä tähän lopuk­si, Sosi­aa­li­nen media on tul­lut jää­däk­seen. Eikö­hän sii­nä ole jo ihan riit­tä­väs­ti syy­tä ottaa asia agen­dal­le ja osak­si omaa mark­ki­noin­nin työkalupakkia. 

Tääl­lä ollaan, val­mii­na pal­ve­luk­seen! Ota yhteyt­tä täs­tä

Lue myös nämä: