Videoi­den poten­ti­aa­li kan­nat­taa ottaa tosissaan

Kirjoittanut: Creamedia

16.12.2021

Videoi­den poten­ti­aa­li kan­nat­taa ottaa tosis­saan, nii­den suo­sio on nous­sut tasai­ses­ti vii­me vuo­sien aika­na, eikä täs­sä ole näh­tä­vis­sä tois­tai­sek­si min­kään­lais­ta hiipumista. 

Päin­vas­toin! IAB ADEX –rapor­tin mukaan vuon­na 2019 jo kol­man­nes display –mai­nos­ti­las­ta täyt­tyi videois­ta. Mikä mah­taa­kaan olla tilan­ne tämän vuo­den jälkeen…. 

Koro­na­vi­rus­pan­de­mia on edel­leen­kin kes­kiös­sä meil­lä ja maa­il­mal­la, emme­kä vie­lä voi tie­tää mil­loin paluu ”nor­maa­liin” tapah­tuu, ehkä jo kesäl­lä tai ehkä vas­ta ensi vuon­na. Rajoi­tuk­set ja sul­ku­toi­men­pi­teet ovat aivan var­mas­ti omal­ta osal­taan kas­vat­ta­neet videoi­den kulu­tus­ta. AVOD (Adver­ti­sing-Based-Video) lyhyet video­for­maa­tit, kai­ken­lai­nen liik­ku­va kuva ja eri­lai­set video­ka­na­vat ovat saa­neet aikaan näky­vän kas­vu­pii­kin ruu­tua­jas­sa. ”Nor­maa­liin” palaa­mi­nen mitä suu­rim­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä tulee vai­kut­ta­maan ihmis­ten ajan­käyt­töön ja videoi­hin käy­tet­ty aika saat­taa vähen­tyä, mut­ta on vai­ke­aa kuvi­tel­la, että nii­den suo­sio mis­sään muo­toa romahtaisi. 

Liik­ku­van kuvan ja äänen yhdis­tel­mä yhdis­tet­ty­nä tari­nal­li­suu­teen on var­sin voi­ma­kas yhdis­tel­mä, joka antaa mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa vas­taa­not­ta­jan­sa tun­tei­siin. Jokai­nen meis­tä var­mas­ti­kin tie­tää oma­koh­tai­ses­ti sen, miten voi­ma­kas muis­ti­jäl­ki voi syn­tyä het­kes­tä, joka on täyn­nä tun­net­ta. Mie­ti­pä vaik­ka­pa häi­tä, vau­van syn­ty­mää, ensim­mäis­tä kou­lu­päi­vää­si jne.  Video­mark­ki­noin­nin osal­ta kyse onkin ensi­si­jai­ses­ti juu­ri täs­tä, tun­teen jät­tä­mäs­tä muistijäljestä. 

Har­vas­sa ovat ne kei­not, jol­la voi vai­kut­taa vas­taa­not­ta­jaan yhtä vah­vas­ti, kuin liik­ku­val­la kuval­la. Eikä ihme, sil­lä video hel­lii lähes kaik­kia ais­te­jam­me – tuok­su (aina­kin tois­tai­sek­si) tosin puuttuu. 

Mää­rän kas­vaes­sa myös videoil­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set kas­va­vat. Videon suun­nit­te­luun, käsi­kir­joi­tuk­seen, laa­tuun ja ennen kaik­kea ide­aan pitää panos­taa. On tär­ke­ää miet­tiä jo ennen tuo­tan­non aloi­tus­ta tar­kas­ti se, mis­sä väli­neis­sä videoi­ta tul­laan käyt­tä­mään. Kai­kil­la kana­vil­la on omat vaa­ti­muk­sen­sa ja videot tulee­kin muo­ka­ta jo edi­toin­ti­vai­hees­sa vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si. Suo­sit­te­lem­me miet­ti­mään käyt­tö­tar­koi­tuk­sen tar­kas­ti etu­kä­teen. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa on kan­nat­ta­vaa teh­dä usei­ta ver­sioi­ta jopa ihan vaan var­muu­den vuok­si. Myö­hem­min teh­tä­vät muu­tok­set ja kor­jauk­set tule­vat sel­väs­ti kalliimmaksi. 

Video voi olla täyt­tä asi­aa, mut­ta tun­net­ta ei kan­na­ta unohtaa.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut videoi­den tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta mark­ki­noin­nin kei­no­va­li­kos­sa­si? Jos vas­tauk­se­si on kyl­lä, niin ota heti yhteyt­tä ja mie­ti­tään sinul­le paras ratkaisu!

Lue myös nämä: