Tuo­te­pak­kaus on media

Kirjoittanut: Creamedia

24.8.2022

Tuo­te­pak­kauk­set puhu­vat omaa sana­ton­ta kieltään. 

Ihmi­nen näkee huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min, kuin lukee tai kuu­lee. Pak­kauk­sen väri ja muo­to vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti tuot­teen välit­tä­mään mie­li­ku­vaan ja laa­tuun. Sitä ei ehkä tule edes aja­tel­leek­si, mut­ta tuo­te­pak­kauk­sen väri vai­kut­taa perä­ti 10 met­rin pääs­sä, sil­lä on 75 % vai­ku­tus lopul­li­seen valin­taan. Pak­kauk­sen muo­to puo­les­taan vai­kut­taa 4 met­rin pääs­sä ja sen vai­ku­tus on 50 %.

Onnis­tu­nees­ti toteu­tet­tu pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Esi­mer­kik­si päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa hyl­ly­nä­ky­vyys saat­taa olla se ainoa näky­vyys, jon­ka yri­tys tuot­teel­leen saa. Se, mil­tä tuo­te näyt­tää hyl­lys­sä, mui­den tuot­tei­den rin­nal­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus osto­va­lin­taan. On hyvä tie­dos­taa, että perä­ti 2/3 osto­pää­tök­sis­tä tapah­tuu vas­ta myyn­ti­pai­kas­sa. Lop­pu­käyt­tä­jän kon­tak­ti brän­diin tapah­tuu­kin 50 %:sti pak­kauk­sen kaut­ta, mak­se­tul­la mai­non­nal­la on 20 % vaikutus.

Pak­kaus­suun­nit­te­lul­la on näin ollen suu­ri mer­ki­tys sekä tuot­teen koet­tuun arvoon että menek­kiin. Hyvä pak­kaus­suun­nit­te­lu vaa­tii moni­puo­li­ses­ti osaa­mis­ta ja tie­toa. Suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da usei­ta kym­me­niä eri asioi­ta – pal­jon muu­ta­kin, kuin vain väri ja muo­to.  Tär­kei­tä seik­ko­ja ovat eri­tyi­ses­ti toi­min­nal­li­suus, kus­tan­nus­te­hok­kuus, logis­tiik­ka, käy­tet­tä­vä mate­ri­aa­li ja näyt­tä­vyys — pak­kauk­sen kasaa­mi­sen help­pout­ta unohtamatta.

Pak­kaus­suun­nit­te­lu on osa brän­diä ja strategiaa

Pak­kaus­suun­nit­te­lun tuli­si aina olla osa brän­diä ja stra­te­gi­aa. Pak­kauk­sen avul­la voi­daan vies­tiä esi­mer­kik­si yri­tyk­sen arvois­ta ja tuot­teen laa­dus­ta. Jos yri­tyk­sel­le­si on tär­ke­ää vies­tiä eko­lo­gi­suu­des­ta, se kan­nat­taa ottaa huo­mioon pak­kauk­ses­sa käy­tet­tä­vis­sä mate­ri­aa­leis­sa, esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä kier­rä­tet­tyä ja bio­ha­joa­vaa mate­ri­aa­lia. Mikä­li taas on tär­ke­ää vies­tiä laa­dus­ta, pitäi­si ensin sel­vit­tää se, mitä tavoi­tel­tu koh­de­ryh­mä pitää laa­duk­kaa­na. Pak­kauk­sen omi­nai­suu­det yhdis­ty­vät aina mie­li­ku­vaan itse tuot­tees­ta ja sen taka­na ole­vas­ta yri­tyk­ses­tä. Huo­no ja epä­käy­tän­nöl­li­nen pak­kaus voi saa­da vas­taa­not­ta­jas­sa aikaan mie­li­ku­van sii­tä, että myös sen sisäl­tä­mä tuo­te on huono.

Pak­kauk­sen välit­tä­mä mie­li­ku­va syn­tyy sekunneissa

Pak­kauk­sen tuli­si aina olla yri­tyk­se­si näköi­nen ja muis­ta erot­tu­va. Tut­ki­mus­ten mukaan ihmi­set viet­tä­vät kes­ki­mää­rin nel­jän sekun­nin ajan kau­pan hyl­lyn luo­na valit­se­mas­sa tuo­tet­ta. Jos pak­kauk­se­si ei ero­tu, se jää pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hyl­lyyn myös seu­raa­vil­la ostokerroilla.

Mikä­li taas toi­mi­tat tuot­tei­ta­si verk­ko­kau­pas­ta ja toi­mi­tat tilauk­sen kau­niis­ti pakat­tu­na, esi­mer­kik­si pakat­tu­na laa­tik­koon ja silk­ki­pa­pe­riin, vas­taa­not­ta­ja toden­nä­köi­ses­ti ilah­tuu ja kokee ostok­sen­sa arvon mie­li­ku­vis­saan kor­keam­mak­si, mitä se oikeas­ti oli. Mikä­li pak­kauk­se­si saa­puu peril­le huti­loi­den pakat­tu­na, hie­man räh­jäi­se­nä ja sut­tui­se­na, välit­tyy hel­pos­ti mie­li­ku­va sii­tä, että pak­kauk­sen sisäl­tö on samaa tasoa. Sana­kin kii­rii tänä päi­vä­nä eteen­päin sekun­neis­sa – hyväs­sä ja pahassa.

Pak­kaus­suun­nit­te­lua tar­vi­taan käy­tän­nös­sä kai­ken­lai­ses­sa lii­ke­toi­min­nas­sa. Teol­li­suu­des­sa­kin tar­vi­taan tuo­te­pak­kauk­sia, esi­mer­kik­si saha­teol­li­suu­des­sa, jos­sa lau­ta­ta­va­ra paka­taan kul­je­tet­ta­vak­si tai vaik­ka­pa kul­je­tus­yri­tyk­sis­sä, jois­sa kalus­to on käy­tän­nös­sä yri­tyk­sen tuo­te­pak­kaus. Yri­tys­ten anta­mat lii­ke­lah­jat­kin luo­vu­te­taan pak­kauk­ses­sa, toi­vot­ta­vas­ti yri­tyk­sen itsen­sä näköi­sis­sä pakkauksissa.

Pak­kaus­suun­nit­te­lu vaa­tii erikoisosaamista

Suun­nit­te­li­jan tulee ymmär­tää koko­nai­suus aina graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, muo­toi­luun, toteu­tuk­seen, logis­tiik­kaan, esil­le­pa­noon ja käyt­tä­jän käyt­töym­pä­ris­töön saak­ka. Lisäk­si vaa­di­taan osaa­mis­ta ja tie­to­tai­toa eri­lais­ten pak­kaus­mer­kin­tö­jen lain mukai­sis­ta vaatimuksista.

Vaik­ka itse osai­sit visua­li­soi­da brän­di­vä­ri­si ja ilmee­si pak­kauk­se­si kyl­keen, kan­nat­taa pak­kaus­suun­nit­te­luun pal­ka­ta aina ammat­ti­lai­nen, joka osaa ottaa huo­mioon eri­lai­sia seik­ko­ja, kuten pai­no­vä­rit, leik­kaus­ra­jat sekä tuo­te­per­heen mah­dol­li­nen laa­jen­ta­mi­nen myöhemmin.

Suun­nit­te­lus­sa pitää myös mak­si­moi­da käy­tän­nöl­li­syys ja miet­tiä sekin, että miten tuot­teet kul­je­te­taan, mis­sä ja miten ne paka­taan, miten ne pure­taan sekä lai­te­taan esil­le ja niin edelleen.

Pak­kaus­suun­nit­te­lu­pro­ses­si vie aikaa 2–6 kuu­kaut­ta ja sii­nä on nel­jä vai­het­ta seuraavasti;

  1. Kar­toi­tus
  2. Mal­lin­nus yhteis­työs­sä pak­kauk­sen val­mis­ta­jan kanssa
  3. Pro­to­tyyp­pi
  4. Pak­kaus tuotantoon

Crea­me­dia pak­kaus­suun­nit­te­lun ammattilainen

Crea­me­dias­ta löy­dät pak­kaus­suun­nit­te­lun vank­kaa osaa­mis­ta. Mats Aurén on suun­ni­tel­lut uran­sa aika­na sato­ja eri­lai­sia pak­kauk­sia niin kulut­ta­ja­tuot­teil­le, kuin teol­li­suu­del­le­kin. Ammat­ti­lai­sen avul­la väl­tät tur­hat suden­kuo­pat ja saat toi­mi­vat sekä toi­vei­de­si ja tar­pei­de­si mukai­ses­ti suun­ni­tel­lut tuotepakkaukset.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä Mats Aurén

Lue myös nämä: