Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van raken­ta­mi­nen mark­ki­noin­nin keinoin

Kirjoittanut: Creamedia

9.8.2022

Olet­ko iki­nä aja­tel­lut sitä, mil­lai­nen työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va yri­tyk­sel­län­ne on? Onko mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teil­lä posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia myös rekrytointiin?

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­val­la tar­koi­te­taan ulko­puo­lis­ten mie­li­ku­vaa sii­tä, mil­lai­nen orga­ni­saa­tio­si on työ­nan­ta­ja­na. Se on siis puh­taas­ti vain ja ainoas­taan mie­li­ku­va, joka muo­dos­tuu esi­mer­kik­si työn­te­ki­jöi­den­ne ja itse jaka­man­ne tie­don pohjalta.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van mark­ki­noin­ti on otta­nut vii­mei­si­nä vuo­si­na suu­ria harp­pauk­sia. Ennen riit­ti se, että rek­ry­toin­ti-ilmoi­tuk­seen lisät­tiin yri­tyk­sen logo ja kuvaus teh­tä­väs­tä. Tänä päi­vä­nä se ei enää rii­tä, tule­via työn­te­ki­jöi­tä­si kiin­nos­taa myös se, mil­lai­se­na työ­nan­ta­ja­na yri­tys­tän­ne pidetään.

Mis­tä läh­teä liik­keel­le, mikä­li haluat uudis­taa yri­tyk­se­si työnantajamielikuvaa?

Ensim­mäi­se­nä aske­lee­na suo­sit­te­lem­me kar­toit­ta­maan yri­tyk­se­si nyky­ti­lan, eli mil­lai­nen työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va teis­tä täl­lä het­kel­lä välit­tyy ja mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­ses­sän­ne on teh­ty sen edis­tä­mi­sek­si. Ehkä olet­kin jo otta­nut hal­tuun sosi­aa­li­sen median, mut­ta entä­pä verk­ko­si­vu­je­si sisäl­tö ura­ta­ri­noi­neen ja mui­ne ins­pi­roi­vi­ne sisäl­töi­neen? Tie­dät­kö ken­ties, mitä omas­ta yri­tyk­ses­tä­si puhu­taan tai mil­lai­sia haku­tu­lok­sia löy­tyy vaik­ka­pa Googlen kaut­ta? Entä mil­lai­sia pos­tauk­sia työn­te­ki­jä­si jul­kai­se­vat työ­päi­väs­tään? Pureu­du myös tar­kas­ti aikai­sem­paan mai­non­taa­si ja ana­ly­soi sitä, mil­lai­sia tun­tei­ta se on herät­tä­nyt mah­dol­li­sis­sa tule­vis­sa työntekijöissäsi. 

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mi­nen tai uudis­ta­mi­nen kuu­luu par­haim­mil­laan markkinointistrategiaan

Nyky­ti­lan sel­vit­tä­mi­sen jäl­keen on tär­ke­ää, että lis­taat myös suun­ta­vii­vat — min­ne haluat fokuk­se­si suun­na­ta ja mit­kä ovat tavoit­tee­si? Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van kehit­tä­mi­seen tai luo­mi­seen ei iki­nä rii­tä vain yksi mai­nos­kam­pan­ja. Se on stra­te­gis­ta brän­di­työ­tä ja vaa­tii usein oman kon­sep­tin­sa. Työ­tä teh­dään sin­nik­kääs­ti, pit­kä­jän­tei­ses­ti ja kes­kei­se­nä osa­na markkinointistrategiaa.

Kuten yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­kin teh­des­sä, tulee täs­sä­kin mää­ri­tel­lä tar­koin se, ket­kä ovat koh­de­ryh­mää­si? Mil­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä mah­dol­li­ses­ti tah­toi­sit töi­hin ja kuin­ka voi­sit hei­dät saa­vut­taa? Mikä­li alal­la­si on pal­jon kil­pai­lua, kan­nat­taa etsiä kei­no ja tapa, jol­la juu­ri sinä voi­sit erot­tau­tua muis­ta työ­nan­ta­jis­ta? Myös aitous ja rehel­li­syys lis­tau­tu­vat kär­keen, kun puhu­taan poten­ti­aa­lis­ten haki­joi­den mie­len­kiin­nos­ta. Ker­to­ma­si tulee olla tot­ta. Esi­mer­kik­si työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­den tulee olla kau­nis­te­le­mat­to­mia, aito­ja ja rehel­li­siä niin, että he voi­si­vat ker­toa samat asiat ihan mis­sä tahan­sa yhteydessä.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va on kil­pai­lue­tu rekrytoinnissa

Kun työn­te­ki­jöil­lä on yri­tyk­sen sisäl­lä hyvä mei­nin­ki, se välit­tyy ulos­päin kai­kil­le muil­le­kin. Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­val­la on val­ta­va vai­ku­tus myös yri­tyk­se­si tar­joa­mien pal­ve­lui­den laa­tuun. Kun työn­te­ki­jä­si viih­ty­vät, asiak­kaa­si saa­vat takuu­var­mas­ti laa­duk­kaam­paa pal­ve­lua. Tämä puo­les­taan vetää puo­leen­sa lisää hyviä työn­te­ki­jöi­tä ja aut­taa hou­kut­te­le­maan jouk­koon­ne ne alan par­haat tai­ta­jat. Yksi tär­keim­piä tapo­ja työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van raken­ta­mi­seen on luon­nol­li­ses­ti rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä. Tavoi­ta oma koh­de­ryh­mä­si valit­se­mal­la työ­paik­kail­moi­tuk­sil­le­si oikeat mark­ki­noin­nin kanavat.

Kitey­tys — kuin­ka kehit­tää työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa parempaan?

  1. Kuten aikai­sem­min­kin mai­nit­tua, hyvä brän­di on aito. Jaa yri­tyk­sen some-kana­vis­sa rehel­lis­tä arkea — pos­tauk­sia tai kir­joi­tuk­sia ja anna työn­te­ki­jöi­de­si ker­toa omas­ta uras­taan yrityksessänne. 
  2. Pidä huol­ta nykyi­sis­tä työn­te­ki­jöis­tä­si. Hei­dän äänel­län­sä saat­taa olla isom­pi pai­noar­vo kuin uskot­kaan! Jär­jes­tä­kää yhdes­sä ajan­vie­tet­tä sekä kokoon­tu­mi­sia ja panos­ta­kaa oikeas­ti yhteis­hen­keen! Muka­va työ­po­ruk­ka on iso osa onnis­tu­nut­ta rekrytointiprosessia.
  3. Ete­ne stra­te­gi­ses­ti. Ota työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mi­nen osak­si mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa ja raken­na sii­tä vakaa. Palk­kaa avuk­si alan ammat­ti­lai­sia, mikä­li tun­tuu, ettei­vät omat resurs­si­si rii­tä kon­sep­toin­tiin, suun­nit­te­luun tai toteu­tuk­seen. Usein ulko­puo­li­nen tuo mukaan uut­ta näkökulmaa!

Lue myös nämä: