Mark­ki­noin­nin näky­miä vuo­del­le 2024

Kirjoittanut: Creamedia

5.12.2023

Aal­lon har­jal­la pysy­mi­nen on mark­ki­noin­nis­sa, kuten niin mones­sa muus­sa­kin asias­sa vält­tä­mät­tö­myys. Mark­ki­noin­nin teke­mi­sen mai­se­ma muut­tuu ja kehit­tyy jat­ku­vas­ti. Mai­nos­toi­mis­ton teh­tä­vä­nä on olla sekä ute­lias että innos­tu­neen kiin­nos­tu­nut kai­kes­ta sii­tä, mitä mark­ki­noin­nin saral­la tapah­tuu. Mark­ki­noin­tia ei kan­nat­tai­si kos­kaan aja­tel­la pakol­li­se­na kulue­rä­nä. Se on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja suun­ni­tel­mal­lis­ta teke­mis­tä, jon­ka avul­la pitää saa­da aikaan halut­tu­ja tulok­sia. Mark­ki­noin­ti ei voi kos­kaan olla kulu, sil­lä sen kuu­luu tuot­taa tuloa yritykselle.

Jou­lu­kuu, vuo­den vii­mei­nen kuu­kausi ja kat­se kään­ty­nee­nä tule­vaan. Tämän vuo­den kuu­ma peru­na on ehdot­to­mas­ti ollut teko­ä­ly. Tämä ”peru­na” tulee eit­tä­mät­tä ole­maan entis­tä kuu­mem­pi ensi vuon­na. Teko­ä­lyn lisäk­si, lis­ta­sim­me tähän artik­ke­liin mie­les­täm­me tär­keim­mät mark­ki­noin­nin sää­nä­ky­mät ensi vuodelle.

Teko­ä­ly ja hyperpersonointi

Teko­ä­ly ja koneop­pi­mi­nen on tääl­lä! Ensi vuon­na tulem­me näke­mään näi­den kah­den integroi­tu­van entis­tä tii­viim­min osak­si mark­ki­noin­nin kent­tää. Koneop­pi­mi­sen avul­la val­ta­van data­mää­rän ana­ly­soin­ti on help­poa, mikä aut­taa val­ta­van tie­to­mää­rän käsit­te­lys­sä ja data­poh­jai­sen pää­tök­sen teos­sa. Teko­ä­ly ei pois­ta asian­tun­ti­juu­den mer­ki­tys­tä, mut­ta erin­omai­sen työ­ka­ve­rin sii­tä saat.

Ihmi­nen halu­aa tul­la näh­dyk­si ja kuul­luk­si. Mark­ki­noin­nin per­so­noin­nik­si ei enää rii­tä nimen lisää­mi­nen vies­tin alkuun. Tänä päi­vä­nä ihmi­nen vas­taa­not­taa val­ta­vat mää­rät infor­maa­tio­ta ja se joh­taa suo­ra­nai­seen infor­maa­tio­äh­kyyn. Teko­ä­ly tuo mah­dol­li­suu­den hyper­per­so­noin­tiin ja monet yri­tyk­set ovat­kin jo otta­neet sen työkalupakkeihinsa.

Star­bucks esi­mer­kik­si on tuot­ta­nut AI:n avul­la käyt­töön­sä 400.000 eri­lais­ta vies­ti­va­ri­aa­tio­ta ja tar­jouk­sia, joi­ta he lähet­tä­vät asiak­kail­leen tark­ko­jen mää­ri­tel­mien mukai­ses­ti. Hyper­per­so­noin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään dataa asiak­kai­den aiem­man aktii­vi­suu­den ja osto­his­to­rian sekä hen­ki­lö­koh­tais­ten miel­ty­mys­ten mukai­ses­ti. Hyper­per­so­noin­nil­la toi­mi­va, jopa pelot­ta­van hyvä algo­rit­mi on kenen tahan­sa todet­ta­vis­sa muun muas­sa Tik­To­kis­sa. Mai­non­taa näy­te­tään tar­kas­ti omien miel­ty­mys­ten, aiem­man aktii­vi­suu­den ja osto­his­to­rian perusteella.

Videoi­ta ja liik­ku­vaa kuvaa

Videoi­den mer­ki­tys on kas­va­nut vuo­si vuo­del­ta ja nii­den käyt­tö tulee kas­va­maan myös tule­va­na vuon­na, sekä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa että esi­mer­kik­si yri­tys­vi­deoi­den muo­dos­sa. Videoi­den kat­se­lu on help­poa sekä vai­va­ton­ta ja nii­den muo­dos­sa halut­tu tie­to on ker­rot­ta­vis­sa sekä hel­pom­min että viih­dyt­tä­väm­min. Videot ovat help­po tapa omak­sua asioi­ta. Var­si­nai­sen videon lisäk­si nopeas­ti liik­ku­vien kuvien, kuten GIFien käyt­tö lisään­tyy yhtä mat­kaa videoi­den rin­nal­la. Videoi­den kulu­tuk­sen kas­vu on ollut juu­ri­syy Tik­To­kin­kin räjäh­dys­mäi­seen nousuun, jon­ka lyhyt­vi­deois­sa vie­hät­tä­vät eten­kin aidot, ajan­koh­tai­set ja kom­pak­tit sisäl­löt sekä tie­tys­ti haas­teet. Aitous ja ajan­koh­tai­suus puhut­te­lee ja kiin­nos­taa tänä päi­vä­nä entis­tä enem­män myös Ins­ta­gra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa. Videoi­hin tul­laan panos­ta­maan kas­va­vis­sa mää­rin nii­den moni­puo­lis­ten hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sien vuok­si sekä orgaa­ni­ses­sa että mak­sul­li­ses­sa näkyvyydessä.

Miten teil­lä, joko videot ovat mark­ki­noin­nin kei­no­va­li­koi­mas­sa? Tie­sit­hän, että Crea­me­dial­la on vah­vaa osaa­mis­ta video­tuo­tan­to­jen saral­la Lue lisää tääl­tä.

Mak­set­tu mai­non­ta lisään­tyy sosi­aa­li­ses­sa mediassa

Sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jä­mää­rät jat­ka­vat kas­vu­aan — edel­leen­kin. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti mää­rän ennus­te­taan kas­va­van 4,4 mil­jar­diin ensi vuon­na, vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na tämä tar­koit­tai­si 500 mil­joo­naa uut­ta käyt­tä­jää. Kas­vu on siis edel­leen­kin suur­ta, mut­ta toki hitaam­paa, kuin mihin olem­me tot­tu­neet. Kas­vua on koko ajan vai­keam­paa saa­da, sil­lä sosi­aa­li­nen media on jo nyt kai­kis­sa maa­no­sis­sa lähes kaik­kien ihmis­ten saavutettavissa.

Muu­tos on ollut näh­tä­vis­sä jo vuo­des­ta 2021. Algo­rit­mit vai­kut­ta­vat voi­mak­kaas­ti orgaa­ni­seen, eli käy­tän­nös­sä ilmai­seen näky­vyy­teen. Orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä on koko ajan yhä vai­keam­paa saa­da, tämän lisäk­si myös sisäl­töi­hin sitou­tu­mi­nen on vähen­ty­nyt. Ilman rahaa näky­vyyt­tä on ollut vai­ke­aa saa­da jo useam­man vuo­den ajan, eikä tähän muu­tos­ta ole näh­tä­vis­sä. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa pitää panos­taa entis­tä enem­män mak­set­tuun mai­non­taan ja omien sisäl­tö­jen mark­ki­noin­tiin, mikä­li halu­aa saa­da vies­tin­sä yhä laa­jem­man ylei­sön näh­tä­väk­si. Myös mai­non­nan mää­rä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on kas­va­nut, mikä osal­taan kas­vat­taa vaa­ti­muk­sia mak­se­tun mai­non­nan osal­ta. Sosi­aa­li­seen medi­aan kan­nat­taa vara­ta kun­nol­li­nen mai­nos­bud­jet­ti, jot­ta vies­tin­sä saa kuu­lu­viin ja näkyviin.

Vai­kut­ta­jien roo­li on merkittävä

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin teho perus­tuu per­soo­naan. Seu­raa­jat luot­ta­vat hei­dän sanaan­sa, vaik­ka tie­dos­ta­vat­kin sisäl­lön ole­van mak­set­tua mai­non­taa. Suu­rin osa vai­kut­ta­jis­ta ei edes ryh­dy yhteis­työ­hön sel­lai­sen mai­nos­ta­jan kans­sa, jon­ka tuot­teen tai pal­ve­lun taka­na he eivät pys­ty seisomaan.

Aina ei tar­vit­se vali­ta kaik­kein tun­ne­tuin­ta vai­kut­ta­ja­per­soo­naa, myös mik­ro- ja mak­ro­vai­kut­ta­jis­ta koos­tu­vat kam­pan­jat toi­mi­vat ja puhut­te­le­vat. Vai­kut­ta­jayh­teis­työt eivät ole katoa­mas­sa mihin­kään, niis­tä on tul­lut tär­keä mark­ki­noin­nin väli­ne niin brän­din vah­vis­ta­mi­ses­sa kuin lyhyen ajan­jak­son kam­pan­jois­sa­kin. Kam­pan­joi­den päät­teek­si vai­kut­ta­jat myös rapor­toi­vat hyvin­kin kat­ta­vas­ti teke­män­sä toi­men­pi­teet ja lisäk­si hei­dän tuot­ta­miin­sa kuviin on usein mah­dol­lis­ta saa­da käyt­tö­oi­keus sovi­tuk­si ajanjaksoksi.

Saa­tam­me hyvin­kin olla teil­le sopi­va kumppani!

Nämä ovat mei­dän näh­däk­sem­me tär­kei­tä ja huo­mioon otet­ta­via mark­ki­noin­nin näky­miä ensi vuon­na. Maa­il­ma muut­tuu jat­ku­vas­ti, on mah­do­ton­ta ennus­taa tar­kas­ti sitä, mitä tule­man pitää. Ajan her­moil­la pysy­mi­nen, uusien suun­taus­ten nopea omak­su­mi­nen ja ket­te­ryys ovat avai­mia menes­tyk­seen tämän päi­vän dynaa­mi­ses­sa ja muut­tu­vas­sa ympäristössä.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avulla.

Saa­tam­me hyvin­kin olla teil­le sopi­va kump­pa­ni! Kes­kus­te­le­mal­la se sel­vi­ää, sik­si­pä ota heti yhteyt­tä!

Lue myös nämä: