Kun Kitin­kan­nuk­ses­ta tuli Kunnas

Kun Kitin­kan­nuk­ses­ta tuli Kunnas

Kan­nuk­ses­sa sijait­se­va, kun­tou­tus- ja hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­joa­va Kitin­kan­nus valit­si Crea­me­dian kump­pa­nik­seen mark­ki­noin­nin kon­sep­toin­ti­työ­hön. Crea­me­dian tii­min muo­dos­ti­vat kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja Olli Ilma­nen ja...
Mark­ki­noin­nin näky­miä vuo­del­le 2024

Mark­ki­noin­nin näky­miä vuo­del­le 2024

Aal­lon har­jal­la pysy­mi­nen on mark­ki­noin­nis­sa, kuten niin mones­sa muus­sa­kin asias­sa vält­tä­mät­tö­myys. Mark­ki­noin­nin teke­mi­sen mai­se­ma muut­tuu ja kehit­tyy jat­ku­vas­ti. Mai­nos­toi­mis­ton teh­tä­vä­nä on olla sekä ute­lias että innos­tu­neen...
Crea­me­dia sai uudet omistajat

Crea­me­dia sai uudet omistajat

WTF Design on osta­nut Kok­ko­las­sa toi­mi­van mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian lii­ke­toi­min­nan Hil­la Group Oyj:ltä. Crea­me­dia jat­kaa Crea­me­dia­na ja toi­min­ta jat­kuu enti­seen tapaan Ran­ta­ka­tu kympissä. WTF Desig­nin asia­kas­lu­pauk­se­na on luo­da...
Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Mark­ki­noin­nil­le ase­te­tut tavoit­teet mää­rit­tä­vät sen, mit­kä mediat tuke­vat tavoi­tet­ta par­hai­ten. Ensin tulee miet­tiä tar­koin se, mitä halu­taan saa­vut­taa ja mik­si mai­non­taa teh­dään. Tavoi­tel­laan­ko tun­net­tuu­den kas­vua, halu­taan­ko...
Pak­kaus­suun­nit­te­lu on psy­ko­lo­gi­nen strategia

Pak­kaus­suun­nit­te­lu on psy­ko­lo­gi­nen strategia

Mats Aurén tekee Crea­me­dial­la pak­kaus­suun­nit­te­lua, alal­la hän on ollut jo lähes 40 vuot­ta. Mat­sin mukaan vii­me vuo­sien aika­na pak­kaus­suun­nit­te­lus­sa ovat koros­tu­neet eri­tyi­ses­ti kes­tä­vyys ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys sekä älyk­käät...